Про платні послуги

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Таїса Гайда, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Таїса Гайда

Шановний Вінницька міська рада,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
перелік комунальних медичних закладів в яких рішенням Вінницької міської ради та Вінницького міськвиконкому затверджені платні послуги а також копії прейскурантів таких послуг

З повагою,

Таїса Гайда

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

7 Attachments

Øàíîâíà Òà¿ñî!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 23.07.16ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

Ñòàíîì íà 23 ëèïíÿ 2016 ðîêó çàòâåðäæåí³ ïëàòí³ ïîñëóãè â íàñòóïíèõ
çàêëàäàõ ï³äïîðÿäêîâàíèõ äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè :

1.            ̳ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ìåäè÷íèé
ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð»;

2.            ̳ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ìåäè÷íèé ñòîìàòîëîã³÷íèé
öåíòð»;

3.            ̳ñüêà ë³êàðíÿ “Öåíòð ìàòåð³ òà äèòèíè”;

4.            ̳ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹1;

5.            ̳ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹2.

 

Äîäàòîê:

-       ð³øåííÿ ÂÊ ÂÌÐ â³ä 26.05.2011ð. ¹ 1211;              

-              ð³øåííÿ ÂÊ ÂÌÐ â³ä 07.07.2016ð. ¹ 1558;

-              ð³øåííÿ ÂÊ ÂÌÐ â³ä 21.04.2016ð. ¹ 927;

-              ð³øåííÿ ÂÊ ÂÌÐ â³ä 08.10.2016ð. ¹ 2278;

-              ð³øåííÿ ÂÊ ÂÌÐ â³ä 08.10.2015ð. ¹ 2277;

-              ð³øåííÿ ÂÊ ÂÌÐ â³ä 13.08.2015ð. ¹ 1749

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                            

²ðèíà ªë³çàðîâà