Невиконання розпорядником ЗУ Про доступ до публічної інформації

Захар Унич

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Оскільки в розумінні ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Кабінет Міністрів України виконує функції керівництва над розпорядником Державна податкова служба України, прошу надати копію розпорядчих документів, що надають право розпоряднику інформації - Державній податковій службі України не надавати інформацію щодо розмірів сплачених орендних платежів користувачами (орендарями)земельних ділянок державної або комунальної власності та кваліфікувати з боку ДПС дану інформацію, як конфіденційну, державну чи банківську таємницю (точно не визначаючи яка саме).

2. В разі відсутності таких документів і підтвердженні неправомірності дій (а саме: https://dostup.pravda.com.ua/request/spl...) перелік вжитих заходів Кабінетом Міністрів України до підлеглого розпорядника інформації на виконання вимог ст.23 та ст.24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою,

Захар Унич

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ÓÍÈ× Ç.

[FOI #3346 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950 (ó ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 09.11.2011 ¹ 1156), Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì ó
ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè.

ϳäïóíêòîì 14.4.1.147 ïóíêòó 14.1 ñòàòò³ 14 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
âèçíà÷åíî, ùî ïëàòà çà çåìëþ – öå îáîâ’ÿçêîâèé ïëàò³æ ó ñêëàä³ ïîäàòêó íà
ìàéíî, ùî ñïðàâëÿºòüñÿ ó ôîðì³ çåìåëüíîãî ïîäàòêó òà îðåíäíî¿ ïëàòè çà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äåðæàâíî¿ ³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ô³ñêàëüíó ñëóæáó Óêðà¿íè,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 21.05.2014 ¹ 236, ÄÔÑ º
öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé ðåàë³çóº, çîêðåìà, äåðæàâíó
ïîäàòêîâó ïîë³òèêó.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011
¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà
ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º
ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ
îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò îïðàöüîâàíî â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â ³ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî ëèñòîì â³ä 20.01.2015 ¹
772/0/2-15 äî Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Захар Унич залишив коментар ()

Запит переадно на ДФС. Відповідь Кабміну така:

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України

21 січня 2015
УНИЧ З.

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату
Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.

Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до
§ 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів від 09.11.2011 № 1156), Кабінет Міністрів є вищим органом у
системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу
безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади.

Підпунктом 14.4.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України
визначено, що плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на
майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.05.2014 № 236, ДФС є
центральним органом виконавчої влади, який реалізує, зокрема, державну
податкову політику.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011
№ 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є
розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних
органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом
узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший
спосіб.

Ураховуючи викладене, Ваш запит опрацьовано в Секретаріаті Кабінету
Міністрів і відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» надіслано листом від 20.01.2015 №
772/0/2-15 до Державної фіскальної служби для розгляду та інформування Вас
в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України