Заступник міністра фінансів марченко звіряє відкати чиновникам мінфіну за євробачення з держкомтелерадіо! Кому заплатили більше?

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Завалевська Iрина Iванiвна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Завалевська Iрина Iванiвна

Доброго дня!

Зверталася 25 квітня до Мінфіну щодо сплати з бюджету 2.5 млн.грн. прибутку тов артмакс інжиниринг та просила надати публічну інформацію:

1)на підставі якого рішення і якої посадової особи 2.5 млн.грн. прибутку тов артмакс інжиниринг за будівництво трибун заплачено з бюджету.

2)копію платіжного доручення в електронному вигляді з підписами відповідальних осіб

Отримала чергову відписку, що підтверджує, напевно, корупційні схеми в мінфіні.
Крім того, відповідь надана 22 квітня, за три дні до того,як я звернулася до Мінфіну.

Знову звернулася до міфіну. Вдруге просила надати інформацію

1)на підставі якого рішення і якої посадової особи 2.5 млн.грн. прибутку тов артмакс інжиниринг за будівництво трибун заплачено з бюджету.

2)копію платіжного доручення в електронному вигляді з підписами відповідальних осіб

3)яким чиновникам мінфіну і у яких сумах надані відкати за закриття очей на відсутність розрахунків по євробаченню, непрозорих тендерів, неоформлення протоколів бюджетних правопорушень тощо.

Відповідь просила надати за підписом міністра.

Однак міністр звернення не розглянув.

Відписку знову написав заступник міністра Марченко.
Не читаючи навіть звернення.
Та направив запит до Держкомтелерадіо щодо відкатів, які отримують чиновники мінфіну за євробачення.
Чудовий приклад - не боротися з корупцією , а перевірити, скільки ж реально вартують відкати.
Може, в Держкомтелерадіо отримали набагато більше?

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1)на підставі якого рішення і якої посадової особи 2.5 млн.грн. прибутку тов артмакс інжиниринг за будівництво трибун заплачено з бюджету.

2)копію платіжного доручення в електронному вигляді з підписами відповідальних осіб

3)яким чиновникам мінфіну і у яких сумах надані відкати за закриття очей на відсутність розрахунків по євробаченню, непрозорих тендерів, неоформлення протоколів бюджетних правопорушень тощо.

З повагою,

Завалевська Iрина Iванiвна

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України

  ². ². ÇÀÂÀËÅÂÑÜʲÉ

[FOI #21199 email]

Øàíîâíà ²ðèíî ²âàí³âíî!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 15.05.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ç âèìîãîþ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â
ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè
Óêðà¿íè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè (äàë³ – Ðåãëàìåíò), çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, âèçíà÷åíî, ùî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º
êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 20.08.2014 ¹ 375, îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü ̳íô³íó
º çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³
êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì áþäæåòíîãî çàêîíîäàâñòâà, äåðæàâíîãî âíóòð³øíüîãî
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ, êàçíà÷åéñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â,
çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ
çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó. Êð³ì òîãî, ̳í³ñòð ô³íàíñ³â
î÷îëþº ̳íô³í, çä³éñíþº êåð³âíèöòâî éîãî ä³ÿëüí³ñòþ, îðãàí³çîâóº òà
êîíòðîëþº âèêîíàííÿ ̳íô³íîì Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, îðãàí³çîâóº âíóòð³øí³é
êîíòðîëü ³ âíóòð³øí³é àóäèò òà çàáåçïå÷óº ¿õ çä³éñíåííÿ â ̳íô³í³.

Çã³äíî ³ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011
¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà
ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º
ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ
îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî ̳íô³íó
äëÿ ðîçãëÿäó ³ íàäàííÿ Âàì ³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Посилання

Від: publishinfo

Посилання