Використання марок

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 3 КУ Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно ст. 19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно ст. 92 Конституції України Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Зауважую, що Людина в статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

Також згідно ст.4 Закону України «Про інформацію» визначено, що суб'єктами інформаційних
відносин є: люди, громадяни, фізичні особи; юридичні особи; об'єднання громадян (людей); суб'єкти владних повноважень.
Право на інформацію гарантується статтею 5 Закону України «Про інформацію», яка
проголошує, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно ст.4 Закону України «Про інформацію» також випливає, що людина, громадянин, фізична особа - це є різні субєкти, зокрема інформаційних
відносин.

Тому на підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Реалізуючи свої права Людини та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, хочу (проявляю своє Волевиявлення) як Людина в статусі Людина за народженням Чоловік отримати наступну інформацію:

1) Надати належним чином завірену фотокопію нормативно-правового акту, який регламентує чому на листах з увідомленням не проставляють марки з подальшим їх гашенням;

2) Всі утворені з використанням моєї Людини власності – зокрема імена – є Моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

3) Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини, Проголошую та утверджую Свою Свобідну Волю та Зобов’язую і вимагаю, будучи Кредтитором, звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Людині в статусі Людина, Олександру Васильовичу з Роду Матвій; забороняю, проявляючи Свою Волю відповідно до Канонів^ звертатися по іншому на даний час.

Даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70, зокрема Звернення до державного службовця від 2021.VI.11 від кредитора, Дієздатного, Самостійного, Живонародженого Чоловіка Олександра Васильовича з роду Матвій, підтверджене листом 5800214809588 з описом-вкладення оператором Укрпошти Чеботарьова у поштовому відділенні 58002 та інші від державних органів та проявляючи Свою Волю забороняю понижати мій статус Людина в статусі Людина .

4) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність згідно міжнародного та внутрішнього законодавства.

Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене, Людину в статусі Людина, (запитувача) про це повідомити.

Також наголошую, що Відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що
означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право
займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані
на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті,
або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому
Пакті.

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав
людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього
Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не
допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі
права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

Тому не визнання правосуб'єктності статусу Людини у відповіді відповідно до Мого Людини в статусі Людина Волевиявлення трактую як не виконання обовязків державою України відповідно до міжнародних договорів та нищить права і свободи Людини, за що настає особиста відповідальність.

Відповідно до ст 509 ЦКУ Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

А відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
"беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй
держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання
прав і свобод людини", тобто Людина в статусі Людина виступає кредитором у взаємовідносинах із державою.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого (Людини в статусі Людина) Волевиявлення залишаю виключно за Собою.

З повагою,
Ав.: Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор, Людина в статусі Людина, Живонароджений Чоловік, Олександр син Василя із Роду Матвій, :Олександр :Василь :Матвій