Веб-сайт Вінницької міської ради

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви ГО Центр UA, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- інформацю про підтрядника, яки здійснював розробку веб-сайту Вінницької міської ради;
- повну варітість розробки веб-сайту Полтавської ОДА включно з витратами на: придбання програмного забезпечення для розробки сайту, витрати на дизайн сайту.
- обсяг коштів, які виділені у 2014-2015 рр. з місцевого бюджету на утримання веб-сайту Вінницької міської ради.

З повагою,

ГО Центр UA

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Íà Âàø çàïèò â³ä 06.05.2015ð. ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî âåá-ñàéòó
³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

Âñþ áàçîâó ðîáîòó ïî ðîçðîáö³ âåá-ñàéòó ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíåíî
ñïåö³àë³ñòàìè äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ì³ñüêî¿ ðàäè. Ðîáîòà
ùîäî ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè, ìîäåðí³çàö³¿, âäîñêîíàëåííÿ ñàéòó ôàõ³âöÿìè
äåïàðòàìåíòó âåäåòüñÿ ïîñò³éíî, â ìåæàõ ¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â.

Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ó 2014-2015 ð.ð. ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà óòðèìàííÿ
ñàéòó ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîøòè íå âèä³ëÿëèñü.

Ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî âàðòîñò³ ðîçðîáêè âåá-ñàéòó Ïîëòàâñüêî¿
ÎÄÀ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî îñê³ëüêè çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ íå â³äíîñèòüñÿ äî
êîìïåòåíö³¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, íà ï³äñòàâ³ ñò.
22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ
Âàøèõ çàêîííèõ ïðàâ íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, êîï³þ Âàøîãî çàïèòó
íàïðàâëåíî äëÿ ðîçãëÿäó çà íàëåæí³ñòþ äî Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: âóë. Æîâòíåâà, 45,  ì. Ïîëòàâà,  36014,
   òåëåôîí  (+38 0532) 56-02-90.

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                        

²ðèíà ªë³çàðîâà

1 Attachment

Добрий день!

--
З повагою
mailto:[email address]
тел.565315
факс (0532) 565314