Інформація щодо цін на електроенергію АЕС

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Захар Унич, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВУ інформацію (наступні документи):

НКРЕКП та інші держоргани на своїх сайтах публікують інформацію щодо порівняння тарифів на ті чи інші послуги в Україні та інших країнах. При цьому не має об'єктивної інформації щодо порівняння цін на електроенергію, що виробляється на АЕС України та інших країн, а також відсутня інформація про причини чого українська атомна електроенергія оцінюється з боку НКРЕКП по сміхотворним тарифам, що наводить на певну думку, що НКРЕКП лобіює інтереси інших учасників ринку електроенергії України.

Якщо це не так, прошу надати об'єктивну інформацію щодо порівняння цін на електроенергію, що виробляється на АЕС України та інших країн, а також інформацію про причини чого українська атомна електроенергія оцінюється з боку НКРЕКП по сміхотворним тарифам.

Даний запит направлено Вам, так як Кабмін володіє найбільшою базою інформації і, так як НКРЕКП ігнорує запити про СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВУ інформацію - dostup.pravda.com.ua/request/informatsiia_shchodo_tsin

З повагою,

Захар Унич

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Ç. ÓÍÈ×Ó

[FOI #24382 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 14.08.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò
̳í³ñòð³â çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ
òà âèäຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî
âèêîíàííÿ.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó êîì³ñ³þ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ
ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã» âèçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíà
êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ - Ðåãóëÿòîð), º ïîñò³éíî ä³þ÷èì íåçàëåæíèì
äåðæàâíèì êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî º äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ, ìîí³òîðèíã òà êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ
ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Ðåãóëÿòîð çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ øëÿõîì, çîêðåìà, ôîðìóâàííÿ
ö³íîâî¿ ³ òàðèôíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà
ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òèêè ó âèïàäêàõ, êîëè òàê³ ïîâíîâàæåííÿ íàäàí³
Ðåãóëÿòîðó çàêîíîì.

Äëÿ åôåêòèâíîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ
åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã Ðåãóëÿòîð çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äíî äî çàêîíó
äîñòóï ñïîæèâà÷³â äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ö³íè/òàðèôè ó ñôåðàõ ïîñòà÷àííÿ
åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, çàïèò ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè
òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»
íàä³ñëàíî äî Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó
ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ Âàì
³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

Доброго дня!

Прошу Вас надіслати відповідь, яку Вам надіслала НКРЕКП, оскільки я досі не отримав відповідь від НКРЕКП. Хоча ще раніше до цього запиту я направляв запит і в НКРЕКП та їх відповідь була не по суті. Саме Кабінету Міністрів України НКРЕКП надасть повну і вичерпну відповідь.

З повагою,

Захар Унич

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

З. УНИЧУ
[FOI #24382 email]

Шановний пане Захаре!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 01.09.2017, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із вимогою частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Ваш запит від 14.08.2017 було відповідно до частини третьої статті статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 19.08.2017 за № 1570/0/3-17 було надіслано до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).
Згідно з Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 30.11.2011 № 1242, служба діловодства НКРЕКП організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до архівного підрозділу або особі, відповідальній за ведення архіву установи.
Разом з тим, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до НКРЕКП для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

show quoted sections