Ефективність заходів з енергозбереження

Захар Унич

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Інформацію про результати, оцінку економічної вигоди, вплив на
зменшення витрат та тарифу від переобладнання сміттєвозів на
використання в якості пального газу.

2. Перелік (назва, вид) запроваджених заходів з енергозбереження
при експлуатації зовнішнього (вуличного) освітлення міста;
інформацію про результати, оцінку економічної вигоди, вплив на
зменшення витрат бюджету.

3. Інформацію про кількість світлоточок зовнішнього (вуличного)
освітлення міста та розмір витрат на їх ремонт, обслуговування;
кількість спожитої електроенергії за 2014 рік.

З повагою,

Захар Унич

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíèé Çàõàðå!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 23.02.2015ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

Ïî ï. 1 - îñíîâíèì âèêîíàâöåì ïîñëóã ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà
òåðèòî𳿠ì. ³ííèö³ º êîìóíàëüíå óí³òàðíå ï³äïðèºìñòâî «Åêî³í», â ÿêîãî
80% îäèíèöü ñïåöàâòîòðàíñïîðòó âèêîðèñòîâóº  â ÿêîñò³ ïàëèâà äèçåëüíå
ïàëüíå. Ðåøòà 20% îäèíèöü – öå ñïåöàâòîòðàíñïîðò ³ç áîêîâîþ çàãðóçêîþ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ ùîð³÷íî ïîñòóïîâî çìåíøóºòüñÿ, ÷åðåç
ïîñò³éíå îíîâëåííÿ êîíòåéíåðíîãî ïàðêó òà âèêîðèñòàííÿ ëèøå
ºâðîêîíòåéíåð³â.

Òîìó, çä³éñíþâàòè ïåðåîáëàäíàííÿ ñïåöàâòîòðàíñïîðòó, ÿêå âèêîðèñòîâóº â
ÿêîñò³ ïàëèâà äèçåëüíå ïàëüíå º íåäîö³ëüíèì.

Òàêîæ íàäàþ ïåðåë³ê, çã³äíî äîäàòêó, ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó
ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè, ùî íàäàñòü Âàì çìîãó îòðèìàòè
áåçïîñåðåäíüî â³ä íèõ ³íôîðìàö³þ ùîäî îö³íêè åêîíîì³÷íî¿ âèãîäè, âïëèâ íà
çìåíøåííÿ âèòðàò òà òàðèôó â³ä ïåðåîáëàäíàííÿ ñì³òòºâîç³â íà âèêîðèñòàííÿ
ãàçó â ÿêîñò³ ïàëüíîãî.

Ïî ï. 2 - â ðåçóëüòàò³ çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó òà óïðàâë³ííÿ 
òåõíîëîã³÷íèìè  îá’ºêòàìè  âóëè÷íîãî  îñâ³òëåííÿ ì. ³ííèö³ âñòàíîâëåíî
çìåíøåííÿ:

         –  ñïîæèâàííÿ ãàçó íà 15,5%;

         –  ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåð㳿  íà  8%.

Íà äàíèé ÷àñ âñòàíîâëåíî 372 ñâ³òëîä³îäíèõ ñâ³òèëüíèêà, ùî äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü  çåêîíîìèòè  98624 êÂò â  ð³ê.

Ïî ï. 3   -    ê³ëüê³ñòü  ñâ³òëîòî÷îê  ñòàíîì íà 01.01.2015 ð.  – 20352
øò;

-              ê³ëüê³ñòü  ñïîæèòî¿  åëåêòðîåíåð㳿  6870 òèñ.êÂò/ãîä;

-              âèòðàòè  íà  óòðèìàííÿ  çîâí³øíüîãî  îñâ³òëåííÿ  3819,3
òèñ. ãðí.

 

Äîäàòîê íà îäíîìó àðêóø³.

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                    

²ðèíà ªë³çàðîâà

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ          

 
¹ ï/ï Íàçâà Àäðåñà Êîíòàêòíà îñîáà    
 
ï³äïðèºìñòâà  
1. ÔÎÏ Êóëèê Â.Â. ì. ³ííèöÿ, âóë. Êóëèê Âîëîäèìèð        
Ñòàðîì³ñüêà, 20
Â'ÿ÷åñëàâîâè÷

 
2. ÒΠ"ÀÒÏ-0128" ì. ³ííèöÿ, âóë. Ïðèòóëÿê Âàäèì        
Ñàáàð³âñüêå øîñå, 5
Ïåòðîâè÷

 
3. ÏÏ "ßâ³ð-ïëþñ" ì. ³ííèöÿ, âóë. Âàòóò³íà, Îëåøêî Þð³é        
42
Ìèêîëàéîâè÷

 
4. ÔÎÏ Êóëèê Ì.Â. ì. ³ííèöÿ, âóë. Êóëèê Ìàêñèì        
Ñòàðîì³ñüêà, 20
Âîëîäèìèðîâè÷

 

 

 

Захар Унич

Доброго дня!

Прошу уточнити інформацію про переобладнання сміттєвозів на споживання газу, оскільки раніше саме начальник міського управління ЖКГ Василь Броварник повідомляв про доцільність і економічність такого проекту за сприянням підприємства «Техногаз». (http://old.33kanal.com/11-09/1703-11-09-17)

Також прошу уточнити, чому використовується і за рахунок чого вдалося зекономити споживання газу на 15,5% в результаті запровадження системи моніторингу та управління
технологічними об’єктами вуличного освітлення м. Вінниці, адже вуличне освітлення споживає лише електроенергію.

З повагою,

Захар Унич

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Шановний Захаре!
Для уникнення непорозумінь пропонуємо Вам надіслати свій запит:
- електронною поштою: [vinnytsia4 request email]
- у письмовому вигляді за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, Відділ звернень апарату міської ради та її виконавчого комітету (на конверті зазначити "Публічна інформація").

показати цитоване