Як надіслати інформаційний запит у Мінрегіонбуд?

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Як дізнатися про наступну інформацію, якщо на офіційному сайті міністерства реіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не передбачено можливість надсилання інформаційних запитів єлектронною поштою

Чи може бути виконавцем послуги водопостачання місцеве комунальне
підприємство, яке не виробляє воду, не транспортує її, не має
жодного об"екту інфорастуктури водопостачання, а лише виступає
посередником між споживачами та виробником послуги

З повагою,

Лариса

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України

ËÀÐÈѲ

[FOI #2491 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ð. ¹ 950 (ó ðåäàêö³¿
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 09.11.2011 ð. ¹ 1156) (äàë³ - Ðåãëàìåíò),
Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 30.04.2014 ð. ¹ 197, ̳íðåã³îí º
ãîëîâíèì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó, çîêðåìà,  ó ñôåð³
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.

Òàêîæ ̳í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî
çàâäàíü ³íôîðìóº òà íàäຠðîç’ÿñíåííÿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó
â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

            Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò áóëî îïðàöüîâàíî â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ³ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” ëèñòîì â³ä 12.11.2014
ð. çà ¹ 15349/0/2-14 íàä³ñëàíî äî ̳í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Посилання

Від: Олійник Наталія Федорівна


Attachment 38026589083 8 9 1155 14 1.pdf
213K Завантажити відповідь


Посилання