Голова служби

Артем Дрегуля

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- щодо вимог до кандидатів на посаду Голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
- щодо штатного розпису з указанням розмірів заробітної плати Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
- щодо призначення на посаду Голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Валентина Манько.

З повагою,

Артем Дрегуля

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

6 Attachments

Øàíîâíèé ïàíå Àðòåìå!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó Âàøîãî ³íôîðìàö³éíîãî çàïèòó â³ä 18.01.2018, ùî
íàä³éøîâ ÷åðåç ñàéò “Äîñòóï äî Ïðàâäè”,

Äåðæàâíà ñëóæáà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â â³éíè òà ó÷àñíèê³â
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (äàë³ – Ñëóæáà) â ìåæàõ

êîìïåòåíö³¿ íàäຠó äîäàòêàõ:

- Óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè Ãîëîâè Äåðæàâíî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â â³éíè

òà ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè  â³ä  01.12.2017 ¹ 840-ð

„Ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè Ãîëîâè Äåðæàâíî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â â³éíè òà

ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿”. 

Êð³ì òîãî ³íôîðìóºìî, ùî  ³ç  çàçíà÷åíèìè Óìîâàìè ìîæíà îçíàéîìèòèñü  íà
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Óðÿäîâîãî ïîðòàëó

([1]https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-ogolo...

- øòàòíèé ðîçïèñ Ñëóæáè.  

Ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó Ãîëîâè Ñëóæáè çä³éñíþºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó”.

 

Äîäàòêè: íà 9 àðê. (ó âêëàäåíí³)

 

Ç ïîâàãîþ

 

Êèðèëåíêî Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷

Cåêòîð  ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿

ðîáîòè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè

ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â â³éíè òà ó÷àñíèê³â

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿

òåë: 281-08-38

 

 

References

Visible links
1. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-ogolo...