357дп17Система_еллистівКМУ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи запроваджене Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) на системному рівні виконання приписів «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5? Так чи ні?
1.1. Якщо ТАК (запроваджене),
1.1.1. яким управлінським рішенням та з якої дати?
1.1.2. прошу надати джерело оприлюднення вказаного рішення на сайті КМУ (прямий лінк).
1.1.3. Прошу надати мені належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) вказаного управлінського рішення КМУ.
1.2. Якщо НІ (не запроваджене), прошу повідомити та надати:
1.2.1. з якої причини і з чиєї вини?
1.2.2. перелік усіх посадових осіб КМУ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за організацію діловодства, включаючи запровадження КМУ виконання приписів «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
1.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
1.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
1.2.5. суми нарахованих та виплачених КМУ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
1.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
2. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації КМУ цього мого листа.
3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації КМУ.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.

З повагою,

Анастасія Щербата

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

À. ÙÅÐÁÀÒ²É

[FOI #22179 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 18.06.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Ñòàòòåþ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå
íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ
òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ – â³äîáðàæåíà òà çàäîêóìåíòîâàíà
áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà áóëà îòðèìàíà
àáî ñòâîðåíà ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ
îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì àáî ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó
âîëîä³íí³ ñóá’ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 49 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè»
Êàá³íåò ̳í³ñòð³â íà îñíîâ³ òà íà âèêîíàííÿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè,
àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïðèéíÿòèõ
â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, âèäຠîáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ
âèêîíàííÿ àêòè - ïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ñòàòòåþ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè»
âèçíà÷åíî, ùî ñèñòåìó öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ñêëàäàþòü
ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè òà ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ñèñòåìà öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè º ñêëàäîâîþ ñèñòåìè îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, âèùèì îðãàíîì ÿêî¿ º Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè.

̳í³ñòåðñòâà çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóþòü äåðæàâíó ïîë³òèêó â
îäí³é ÷è äåê³ëüêîõ ñôåðàõ, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
âèêîíóþòü îêðåì³ ôóíêö³¿ ç ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè» ì³í³ñòåðñòâî ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, íà îñíîâ³ ³ íà âèêîíàííÿ
Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà ïîñòàíîâ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïðèéíÿòèõ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â
Óêðà¿íè, àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â âèäຠíàêàçè, ÿê³ ï³äïèñóº ì³í³ñòð.

Íàêàçè ì³í³ñòåðñòâà, âèäàí³ â ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü, º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ
âèêîíàííÿ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ¿õ òåðèòîð³àëüíèìè
îðãàíàìè, ì³ñöåâèìè äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ òà ãðîìàäÿíàìè.

Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî Âàø çàïèò (êîï³ÿ äîäàºòüñÿ) çàðåºñòðîâàíî â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â 19.06.2017 çà  ¹  954/åï.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Ñòàòòåþ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» âèçíà÷åíî,
ùî ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü áóòè
îñêàðæåí³ äî êåð³âíèêà ðîçïîðÿäíèêà, âèùîãî îðãàíó àáî äî ñóäó.

Îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ äî ñóäó
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè.

 

Äîäàòîê: íà 1 àðê.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè