ЗНО 2017 в магістратуру за сепціальністю "Правознавство"

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Правила реєстрації, строки реєстрації на ЗНО - 2017 для вступу в магістратуру за спеціальністю правознавство.
2. Строки проведення тестування ЗНО - 2017 для вступу в магістратуру за спеціальністю правознавство.
3. Зразки тестових завдань для вступу в магістратуру за спеціальністю правознавство за 2016 рік.
Необхідність такої інформації пояснюється високою зацікавленістю студентів 4-го курсу НЮУ ім. Я. Мудрого в проведенні ЗНО 2017, та відсутністю офіційної інформації з зазначених питань.

З повагою,

Євгеній Дудка

Пижов О.М., Міністерство освіти і науки України

2 Attachments

Ó çâ’ÿçêó ç òåõí³÷íîþ íåìîæëèâ³ñòþ ïðèêð³ïèòè ôàéëè òåñòîâèõ çîøèò³â,
ïðîøó ñêà÷àòè ¿õ ç ñàéòó ÌÎÍ Óêðà¿íè çà ïîñèëàííÿì
[1]http://mon.gov.ua/activity/education/vis...

 

Âèáà÷òå çà íåçðó÷íîñò³

 

 

 

 

Ç ïîâàãîþ

Îëåêñàíäð Ïèæîâ,

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó íîðìàòèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ âèùî¿ îñâ³òè

äåïàðòàìåíòó âèùî¿ îñâ³òè ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

[2]http://mon.gov.ua/content/teacher_2015/l...

References

Visible links
1. http://mon.gov.ua/activity/education/vis...