Земельне питання

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Герасименко Игорь, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Герасименко Игорь

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): В який раз я до вас звертаюся, ви мені надсилаіте одну і ту ж відповідь. я прошу вас надати мені чітку відповідь, чому я коли подав заявув Гостомельську селищну Раду на отримання землі, мені було надано відмову ЧОМУ???. А за весь час, а саме з 01.01.2016 і по 19.08.2016 було роздано 44.4 га землі. А я подавав заяву 09.03.2016р. Чому мені постійно надають віписки, що мені пропонують 0.10га , з яких 0.05га належать моій матері хоча я маю повне право отримати 1.99га. Гараж не маю права оформити, так як не маэ генплану. А Дуплекси і гаражі для своіх будувати вони мають право, хоча в мене э збудований сарай якому 40 років, його будував мій батько, і я його не маю права узаконити.Між іншим моя родина , а саме батько, мати і брат( Герасименко К.К, Герасименко Н.О, Герасименко О.К) за 40 років проживання в Гостомелі, не отримали жодного земельного участку. Я прошу надати мені вичерпну інформацію, а не відписку.ЗЕМЛЯ Э!!!. Дякую

З повагою,

Герасименко Игорь

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

². ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÓ

 

 

 

 

Øàíîâíèé ïàíå ²ãîðå!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ âàøîãî çàïèòó â³ä 15.11.2016, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º
êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ãåîäå糿,
êàðòîãðàô³¿ òà êàäàñòðó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
14.01.2015 ¹ 15, Äåðæãåîêàäàñòð º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
ÿêèé ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷íî¿ ³
êàðòîãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çåìåëüíèõ â³äíîñèí, çåìëåóñòðîþ, ó ñôåð³
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿” ì³ñöåâà
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîãîäæóº äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåóñòðîþ ó âèïàäêàõ òà
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ Çåìåëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî
çåìëåóñòð³é”.

Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583 “Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” íàä³ñëàíî äî
Äåðæãåîêàäàñòðó òà Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

            Ç ïîâàãîþ

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

В?д?л доступу до публ?чно? ?нформац??,

1 Attachment

Держземагентство Землеустрій,

1 Attachment

[адресу приховано]