Зелений тариф

Хохлов Денис

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :

Яка процедура та порядок оформлення "зеленого тарифу" членом садового товариства при встановленні сонячних електростанцій та його бажанням надлишок електроенергії продавати в загальноукраїнську електромережу.
Ззаначене садове товариство згідно з договором ПАТ «Київобленерго» сплачує за спожиту електроенергію за загальним лічильником встановленим на ТП товариства.

З повагою,

Хохлов Денис

Personal.Page, ПАТ «Київобленерго»

Äîáðîãî äíÿ!

 

³äíîñèíè ùîäî ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ðåãóëþþòüñÿ ä³þ÷èìè â
Óêðà¿í³ çàêîíîäàâñòâîì, çîêðåìà âèìîãàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
åëåêòðîåíåðãåòèêó» (äàë³-Çàêîí), Ïðàâèëàìè êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ
åíåð㳺þ, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ â³ä 31.07.1996ð. ¹28 ç³ çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè (äàë³ – ÏÊÅÅ), òà Ïðàâèëàìè êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ
äëÿ íàñåëåííÿ ç³ çì³íàìè (íàäàë³ – ÏÊÅÅÍ).

³äíîñèíè ì³æ ïîáóòîâèì ñïîæèâà÷åì åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà
åíåðãîïîñòà÷àëüíèêîì, ùî çä³éñíþº ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 çà
ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì íà òåðèòî𳿠ïðîâàäæåííÿ ë³öåíç³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³
ïîâ’ÿçàí³ ç êóï³âëåþ-ïðîäàæåì åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, âèðîáëåíî¿ ç åíåð㳿
ñîíÿ÷íîãî âèïðîì³íþâàííÿ, ðåãóëþþòüñÿ íîðìàìè Ïîðÿäêó ïðîäàæó, îáë³êó òà
ðîçðàõóíê³â çà âèðîáëåíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ç àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë
åíåð㳿 îá’ºêòàìè åëåêòðîåíåðãåòèêè (ãåíåðóþ÷èìè óñòàíîâêàìè) ïðèâàòíèõ
äîìîãîñïîäàðñòâ, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ ¹229 â³ä 25.02.2016 ðîêó
(äàë³ – Ïîðÿäîê).

Çã³äíî ï.1.2 Ïîðÿäêó: «ïîáóòîâèé ñïîæèâà÷ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 (ïîáóòîâèé
ñïîæèâà÷) - ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà âèêîðèñòîâóº åëåêòðè÷íó åíåðã³þ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ âëàñíèõ ïîáóòîâèõ ïîòðåá, ùî íå âêëþ÷àþòü ïðîôåñ³éíó òà
êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ
åíåð㳺þ ç åíåðãîïîñòà÷àëüíèêîì».

Ïðè öüîìó, â³äì³òèìî, ùî îñîáëèâîñò³ ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 äëÿ
íàñåëåíèõ ïóíêò³â îïèñàí³ ðîçä³ëîì 12 ÏÊÅÅ.

Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó, ùî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 12.5. ÏÊÅÅ:

«Ó ðàç³ âèõîäó ³ç ñêëàäó íàñåëåíîãî ïóíêòó àáî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî
ð³øåííÿ îðãàíîì óïðàâë³ííÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó ñïîæèâà÷ íàñåëåíîãî ïóíêòó
àáî ô³çè÷íà îñîáà, åëåêòðîóñòàíîâêè ÿêî¿ ïðèºäíàí³ äî òåõíîëîã³÷íèõ
åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ íàñåëåíîãî ïóíêòó (äàë³ - ñïîæèâà÷ íà òåðèòîð³¿
íàñåëåíîãî ïóíêòó), äëÿ êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ ìຠïðàâî:

-          çì³íèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåìó åëåêòðîïîñòà÷àííÿ òà
ïðèºäíàòè íàëåæíó éîìó åëåêòðîóñòàíîâêó äî åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ
åëåêòðîïåðåäàâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿;

-          óêëàñòè òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïðî êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ
åíåð㳺þ íà òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî ïóíêòó ç ïîñòà÷àëüíèêîì åëåêòðè÷íî¿
åíåð㳿 òà íàñåëåíèì ïóíêòîì».

Äðóãèì àáçàöîì ïóíêòó 12.5. ÏÊÅÅ ïåðåäáà÷åíî: «Ó ðàç³ óêëàäåííÿ
òðèñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïðî êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ íà òåðèòîð³¿
íàñåëåíîãî ïóíêòó ïîñòà÷àëüíèê åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà íàñåëåíèé ïóíêò
âíîñÿòü ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó çì³íè â óêëàäåíèé
ì³æ íèìè äîãîâ³ð ïðî ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ùîäî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó
ñïîæèòî¿ íàñåëåíèì ïóíêòîì åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà óìîâ ïðèïèíåííÿ àáî
îáìåæåííÿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ òà âèò³êàþòü
ç óìîâ òðèñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïðî êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ íà
òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî ïóíêòó».

Íà óìîâàõ ï.12.6. ÏÊÅÅ, òî÷êà ïðîäàæó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ñïîæèâà÷ó íà
òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî ïóíêòó çá³ãàºòüñÿ ç òî÷êîþ ïðîäàæó åëåêòðè÷íî¿
åíåð㳿 íàñåëåíîìó ïóíêòó.

Öèì æå ïóíêòîì ÏÊÅÅ âñòàíîâëåíî ðÿä óìîâ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ÿêèõ Äîãîâ³ð ïðî
êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ íà òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî ïóíêòó ìîæå áóòè
óêëàäåíèé, à ñàìå:

1) îñîáà, ÿêà ìຠíàì³ð íàáóòè ñòàòóñ ñïîæèâà÷à íà òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî
ïóíêòó, òà íàñåëåíèé ïóíêò íå ìàþòü áîðã³â çà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ïåðåä
íàñåëåíèì ïóíêòîì òà ïîñòà÷àëüíèêîì åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 â³äïîâ³äíî;

2) òåõí³÷íèé ñòàí ðîçðàõóíêîâîãî çàñîáó îáë³êó, ÿêèì îáëàäíàíà
åëåêòðîóñòàíîâêà îñîáè, ÿêà ìຠíàì³ð íàáóòè ñòàòóñó ñïîæèâà÷à íà
òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî ïóíêòó, â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-òåõí³÷íèõ
äîêóìåíò³â;

3) îñîáîþ, ÿêà ìຠíàì³ð íàáóòè ñòàòóñ ñïîæèâà÷à íà òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî
ïóíêòó, ñòâîðåí³ òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåøêîäíîãî
äîñòóïó ïðåäñòàâíèê³â ïîñòà÷àëüíèêà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ï³äïðèºìñòâà, ùî
çä³éñíþº ïåðåäà÷ó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, äî âëàñíèõ åëåêòðè÷íèõ óñòàíîâîê
äëÿ êîíòðîëþ çà ð³âíåì ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, à òàêîæ äëÿ
âèêîíàííÿ â³äêëþ÷åííÿ òà îáìåæåííÿ ñïîæèâàííÿ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî
ÏÊÅÅ ïîðÿäêó.

Òàêèì ÷èíîì, äëÿ îôîðìëåííÿ îêðåìîãî îñîáîâîãî ðàõóíêó (âëàñíèêà çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè íà òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî ïóíêòó) òà âðåãóëþâàííÿ äîãîâ³ðíèõ
â³äíîñèí, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç êóï³âëåþ-ïðîäàæåì åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿,
âèðîáëåíî¿ ç åíåð㳿 ñîíÿ÷íîãî âèïðîì³íþâàííÿ, íà òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî
ïóíêòó äëÿ ÷ëåíà ÑÒ (íàäàë³ - ô³çè÷íà îñîáà) íåîáõ³äíî âèêîíàòè íàñòóïí³
êðîêè:

1.      Ô³çè÷íà îñîáà íàäຠâ ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî» çàÿâó ïðî óêëàäåííÿ
òðèñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïðî êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ íà òåðèòîð³¿
íàñåëåíîãî ïóíêòó ó çâ’ÿçêó ³ç âèõîäîì ç³ ñêëàäó íàñåëåíîãî ïóíêòó ÑÒ

2.      ÑÒ îô³ö³éíèì ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî» ïðî íàñòóïíå:

·        íàäàííÿ ñâ çãîäè íà óêëàäåííÿ òðèñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïðî
êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ íà òåðèòî𳿠íàñåëåíîãî ïóíêòó ç
ô³çè÷íîþ îñîáîþ,

·        âèä³ëåííÿ äîçâîëåíî¿ äî âèêîðèñòàííÿ ïîòóæíîñò³ (âêàçàâøè ¿¿
âåëè÷èíó) äëÿ áóäèíêó, íà ÿêîìó âñòàíîâëåíà ãåíåðóþ÷à åëåêòðîóñòàíîâêà ,

·        íàäàííÿ ãàðàíò³¿ ùîäî âðåãóëþâàííÿ äîãîâ³ðíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ
ÑÒ òà ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî» ùîäî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í â Äîãîâ³ð ïðî
ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, øëÿõîì éîãî ïåðåóêëàäåííÿ.

3.      Çã³äíî âèìîã Ïîðÿäêó, ïåðåä óêëàäåííÿì Äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, âèðîáëåíî¿ ç åíåð㳿 ñîíÿ÷íîãî âèïðîì³íþâàííÿ
ãåíåðóþ÷èìè óñòàíîâêàìè ïðèâàòíîãî äîìîãîñïîäàðñòâà, Òîâàðèñòâî çâ³ðÿº
äîçâîëåííó äî âèêîðèñòàííÿ ïîòóæí³ñòü òà ïîòóæí³ñòü ãåíåðóþ÷î¿ óñòàíîâêè,
ùî âñòàíîâëåíà â ïðèâàòíîìó äîìîãîñïîäàðñòâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè.

4.      Çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ äîêóìåíò³â òà ïîòóæíîñò³ âèìîãàì
çàêîíîäàâñòâà ³ Ïîðÿäêó, ì³æ ô³çè÷íîþ îñîáîþ òà ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî»
óêëàäàºòüñÿ Äîãîâ³ð ùîäî íàäàííÿ ïîñëóã ç óëàøòóâàííÿ äâîíàïðàâëåíîãî
ïðèëàäó îáë³êó ç äèñòàíö³éíîþ ïåðåäà÷åþ äàíèõ (âàðò³ñòü ë³÷èëüíèêà òà GPRS
ìîäåìó, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèêà çîâí³ áóä³âë³, ïëîìáóâàííÿ ³ ò.ä.). Çà
óìîâàìè äàíîãî Äîãîâîðó, ô³çè÷íà îñîáà ñïëà÷óº ïîñëóãè ç óëàøòóâàííÿ
ïðèëàäó îáë³êó, à ïðàö³âíèêè Òîâàðèñòâà â ñâîþ ÷åðãó ïàðàìåòðèçóþòü
ë³÷èëüíèê, óêîìïëåêòîâóþòü éîãî ѲÌ-êàðòêîþ òà âèêîíóþòü éîãî óñòàíîâêó ³
ïëîìáóâàííÿ.

5.      ÑÒ ïåðåóêëàäຠÄîãîâ³ð ïðî ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿,
óêëàäåíèé ç ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî», çìåíøèâøè äîçâîëåíó äî âèêîðèñòàííÿ
ïîòóæí³ñòü òà çì³íèâøè ïîðÿäîê ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ,
à ñàìå: ïðè ôîðìóâàíí³ ðàõóíêó çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ îáñÿã
âèêîðèñòàíî¿ ÑÒ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 âèçíà÷àºòüñÿ Åíåðãîïîñòà÷àëüíèêîì çà
äàíèìè çàãàëüíîãî ë³÷èëüíèêà ÑÒ ç â³äí³ìàííÿì îáñÿã³â åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿,
ùî áóäóòü ñïîæèò³ íà âëàñí³ ïîòðåáè äîìîãîñïîäàðñòâà ô³çè÷íî¿ îñîáè,
çã³äíî óìîâ òðèñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïðî êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ,
òà/àáî äîäàâàííÿì âåëè÷èíè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ÿêà áóäå â³äïóùåíà ïîíàä
âëàñíå ñïîæèâàííÿ äîìîãîñïîäàðñòâîì ô³çè÷íî¿ îñîáè åëåêòðîåíåðã³þ â
åëåêòðè÷íó ìåðåæó ÑÒ ãåíåðóþ÷îþ óñòàíîâêîþ ô³çè÷íî¿ îñîáè.

6.      ̳æ ÑÒ, ô³çè÷íîþ îñîáîþ òà ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî» óêëàäàºòüñÿ
òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïðî êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ íà òåðèòîð³¿
íàñåëåíîãî ïóíêòó òà Àêò ðîçìåæóâàííÿ áàëàíñîâî¿ íàëåæíîñò³ òà
åêñïëóàòàö³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñòîð³í.

7.      ̳æ ô³çè÷íîþ îñîáîþ òà ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî» óêëàäàºòüñÿ Äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, âèðîáëåíî¿ ç åíåð㳿 ñîíÿ÷íîãî
âèïðîì³íþâàííÿ ãåíåðóþ÷èìè óñòàíîâêàìè ïðèâàòíîãî äîìîãîñïîäàðñòâà.

           

ϳäñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî» ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü óêëàñòè
ç Âàìè Äîãîâ³ð ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, âèðîáëåíî¿ ç
åíåð㳿 ñîíÿ÷íîãî âèïðîì³íþâàííÿ ãåíåðóþ÷èìè óñòàíîâêàìè ïðèâàòíîãî
äîìîãîñïîäàðñòâà Ñïîæèâà÷à, ëèøå ï³ñëÿ âðåãóëþâàííÿ ì³æ ñòîðîíàìè
âèùåçàçíà÷åíèõ óìîâ òà îòðèìàííÿ â³ä Âàñ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ Ïîðÿäêîì.

 

-----Èñõîäíîå ñîîáùåíèå-----

Îò: Õîõëîâ Äåíèñ
[[1]mailto:[FOI #20003 email]]

Îòïðàâëåíî: 5 êâ³òíÿ 2017 ð. 23:04

Êîìó: Viktoria Kurbanova

Òåìà: Äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ - Çåëåíèé òàðèô

 

Äîáðîãî äíÿ!

 

Íà ï³äñòàâ³ ñòàòåé 1, 13, 19, 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» â³ä 13 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî çâåðòàòèñü ³ç
çàïèòàìè äî ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿,
ïðîøó íàäàòè íàñòóïíó ³íôîðìàö³þ :

 

ßêà ïðîöåäóðà òà ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ "çåëåíîãî òàðèôó" ÷ëåíîì ñàäîâîãî
òîâàðèñòâà ïðè âñòàíîâëåíí³ ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíö³é òà éîãî áàæàííÿì
íàäëèøîê åëåêòðîåíåð㳿 ïðîäàâàòè â çàãàëüíîóêðà¿íñüêó åëåêòðîìåðåæó.

Ççàíà÷åíå ñàäîâå òîâàðèñòâî çã³äíî ç äîãîâîðîì ÏÀÒ «Êè¿âîáëåíåðãî» ñïëà÷óº
çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ çà çàãàëüíèì ë³÷èëüíèêîì âñòàíîâëåíèì íà ÒÏ
òîâàðèñòâà.

 

Ç ïîâàãîþ,

 

Õîõëîâ Äåíèñ

 

  Ïðîøó íàäàòè â³äïîâ³äü ó âèçíà÷åíèé çàêîíîì òåðì³í åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.

-------------------------------------------------------------------

Öå ïîâ³äîìëåííÿ áóëî íàä³ñëàíå ÷åðåç ñàéò "Äîñòóï äî Ïðàâäè", ïðèçíà÷åííÿ
ÿêîãî - íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäÿíàì íàäñèëàòè çàïèòè ïðî ïóáë³÷íó
³íôîðìàö³þ ç ïîäàëüøîþ ïóáë³êàö³ºþ öèõ çàïèò³â òà â³äïîâ³äåé íà íèõ

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #20003 email]

Хохлов Денис

Доброго дня!

Прохання змінити кодировку відповіді, ваша відповідь не читабельна.

З повагою,

Хохлов Денис

Personal.Page, ПАТ «Київобленерго»

Доброго дня!

Відносини щодо постачання електричної енергії регулюються діючими в Україні законодавством, зокрема вимогами Закону України «Про електроенергетику» (далі-Закон), Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996р. №28 зі змінами та доповненнями (далі – ПКЕЕ), та Правилами користування електричною енергією для населення зі змінами (надалі – ПКЕЕН).
Відносини між побутовим споживачем електричної енергії та енергопостачальником, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, які пов’язані з купівлею-продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання, регулюються нормами Порядку продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого Постановою НКРЕКП №229 від 25.02.2016 року (далі – Порядок).
Згідно п.1.2 Порядку: «побутовий споживач електричної енергії (побутовий споживач) - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та комерційну діяльність, на підставі договору про користування електричною енергією з енергопостачальником».
При цьому, відмітимо, що особливості постачання електричної енергії для населених пунктів описані розділом 12 ПКЕЕ.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 12.5. ПКЕЕ:
«У разі виходу із складу населеного пункту або прийняття відповідного рішення органом управління населеного пункту споживач населеного пункту або фізична особа, електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (далі - споживач на території населеного пункту), для користування електричною енергією має право:
- змінити у встановленому порядку схему електропостачання та приєднати належну йому електроустановку до електричних мереж електропередавальної організації;
- укласти тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту з постачальником електричної енергії та населеним пунктом».
Другим абзацом пункту 12.5. ПКЕЕ передбачено: «У разі укладення тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту постачальник електричної енергії та населений пункт вносять у встановленому законодавством України порядку зміни в укладений між ними договір про постачання електричної енергії щодо визначення обсягу спожитої населеним пунктом електричної енергії та умов припинення або обмеження електропостачання населеного пункту, які пов'язані та витікають з умов тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту».
На умовах п.12.6. ПКЕЕ, точка продажу електричної енергії споживачу на території населеного пункту збігається з точкою продажу електричної енергії населеному пункту.
Цим же пунктом ПКЕЕ встановлено ряд умов, після виконання яких Договір про користування електричною енергією на території населеного пункту може бути укладений, а саме:
1) особа, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, та населений пункт не мають боргів за електричну енергію перед населеним пунктом та постачальником електричної енергії відповідно;
2) технічний стан розрахункового засобу обліку, яким обладнана електроустановка особи, яка має намір набути статусу споживача на території населеного пункту, відповідає вимогам нормативно-технічних документів;
3) особою, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, створені технічні можливості щодо забезпечення безперешкодного доступу представників постачальника електричної енергії, підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого ПКЕЕ порядку.
Таким чином, для оформлення окремого особового рахунку (власника земельної ділянки на території населеного пункту) та врегулювання договірних відносин, які пов’язані з купівлею-продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання, на території населеного пункту для члена СТ (надалі - фізична особа) необхідно виконати наступні кроки:
1. Фізична особа надає в ПАТ «Київобленерго» заяву про укладення тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту у зв’язку із виходом зі складу населеного пункту СТ
2. СТ офіційним листом повідомляє ПАТ «Київобленерго» про наступне:
•надання своєї згоди на укладення тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту з фізичною особою,
•виділення дозволеної до використання потужності (вказавши її величину) для будинку, на якому встановлена генеруюча електроустановка ,
•надання гарантії щодо врегулювання договірних взаємовідносин між СТ та ПАТ «Київобленерго» щодо внесення відповідних змін в Договір про постачання електричної енергії, шляхом його переукладення.
3.Згідно вимог Порядку, перед укладенням Договору купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, Товариство звіряє дозволенну до використання потужність та потужність генеруючої установки, що встановлена в приватному домогосподарстві фізичної особи.
4.За умови відповідності документів та потужності вимогам законодавства і Порядку, між фізичною особою та ПАТ «Київобленерго» укладається Договір щодо надання послуг з улаштування двонаправленого приладу обліку з дистанційною передачею даних (вартість лічильника та GPRS модему, встановлення лічильника зовні будівлі, пломбування і т.д.). За умовами даного Договору, фізична особа сплачує послуги з улаштування приладу обліку, а працівники Товариства в свою чергу параметризують лічильник, укомплектовують його СІМ-карткою та виконують його установку і пломбування.
5.СТ переукладає Договір про постачання електричної енергії, укладений з ПАТ «Київобленерго», зменшивши дозволену до використання потужність та змінивши порядок розрахунків за спожиту електричну енергію, а саме: при формуванні рахунку за спожиту електричну енергію обсяг використаної СТ електричної енергії визначається Енергопостачальником за даними загального лічильника СТ з відніманням обсягів електричної енергії, що будуть спожиті на власні потреби домогосподарства фізичної особи, згідно умов тристороннього договору про користування електричною енергією, та/або додаванням величини електричної енергії, яка буде відпущена понад власне споживання домогосподарством фізичної особи електроенергію в електричну мережу СТ генеруючою установкою фізичної особи.
6.Між СТ, фізичною особою та ПАТ «Київобленерго» укладається тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту та Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.
7.Між фізичною особою та ПАТ «Київобленерго» укладається Договір купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства.

Підсумовуючи викладене вище, ПАТ «Київобленерго» матиме можливість укласти з Вами Договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства Споживача, лише після врегулювання між сторонами вищезазначених умов та отримання від Вас всіх необхідних документів, передбачених Порядком.

показати цитоване