Зарплата тренерам

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Беженару Ірина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Беженару Ірина

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Скільки було виділено коштів 3 місцевого бюджету на 2018-й рік на підвищення зарплат тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних? ( відоевідно до постанови КМУ №506 від 12 липня 2017 року.

З повагою,

Беженару Ірина
Київ, Леонтовича 5

Закарпатська ОДА,

1 Attachment

Добридень Foi+request-28957-265fa76c,

--
З повагою,
Закарпатська ОДА mailto:[email address]

Лист відправлено відділом інформаційно-
комп'ютерного забезпечення.
тел. (0312) 696073,696074,696012

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

². ÁÅÆÅÍÀÐÓ

[FOI #28957 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 08.12.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè (äàë³ – Ðåãëàìåíò),
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò
̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò
̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ òà âèäຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîñòàíîâè ³
ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿» âèçíà÷åíî, ùî ì³ñöåâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ â ìåæàõ â³äïîâ³äíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿
îäèíèö³ çàáåçïå÷óþòü ï³äãîòîâêó òà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ áþäæåò³â.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî îáëàñíèõ,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ Âàì
³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Доступ до публічної інформації,

1 Attachment

1 Attachment

Івано-Франківська облдержадміністрація

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Добрий день

Направляємо лист щодо розгляду Вашого запиту

Просимо повідомити про отримання

Дякуємо завчасно

[email address]

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації ХОДА,

1 Attachment

Управління молоді та спорту,

1 Attachment

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації - Панасюк Н. Ю.,

1 Attachment

Відповідь на публічний запит щодо позашкільних навчальних закладі

Юлія Пасічнік,

1 Attachment

Управління молоді та спорту,

1 Attachment

 

[1][IMG] Без вирусов. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

ВЗДПІ СОДА,

1 Attachment

Прохання надіслати підтвердження про отримання

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Управління спорту,

1 Attachment

троков Віталій,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

Управління фізичної культури та спорту,

1 Attachment

Носівська РДА - Коваленко І. А.,

2 Attachments

Про інформаційний запит

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-28957-265fa76c.

--
С уважением,
public mailto:[email address]

Семенівська РДА - Ручая Л. Д.,

1 Attachment

Пусте повідомлення

Талалаївська РДА - Андрущенко М. В.,

1 Attachment

Пусте повідомлення

Борзнянська РДА - Канцелярія -. -.,

1 Attachment

Пусте повідомлення

Чернігівська райдержадміністрація - КАНЦЕЛЯРІЯ .. ..,

1 Attachment

Про надання інформації

Сектор контролю,

1 Attachment

Hello Foi+reguest-28957-265fa76c,

--
Best regards,
Сектор mailto:[email address]

Петренко Олена Миколаївна,

1 Attachment

Б-304/17/82/341  Дата реєстрації: 20.12.2017

Про надання інформації:
- скільки було виділено коштів з місцевого бюджету на 2018 рік на підвищення зарплат тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних?

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД.  Не відповідайте на це повідомлення. Адреса, з якої воно відправлено, не перевіряється.

1 Attachment

Hello foi+request-28957-265fa76c,

--
Best regards,
infozapyt mailto:[email address]

---
Цей електронний лист перевірено на відсутність вірусів антивірусною програмою Avast.
https://www.avast.com/antivirus

1 Attachment

--
Сновська міська рада

Фінуправління Короп,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Hello ,

--
Best regards,
Post mailto:[email address]

Фінансове управл,

1 Attachment

                               Доброго дня !

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
[1]http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

References

Visible links
1. http://mail.i.ua/reg