Запит щодо кількості розташованих засобів зовнішньої реклами

Сарафанюк Сергій Федорович

Розпорядник інформації - Департамент комунальних ресурсів
Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Кількість діючих дозволів на місця тимчасового користування для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами в м. Вінниця станом на 31.12.2015 р.

З повагою,

Сарафанюк Сергій Федорович

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíèé Ñåðã³þ Ôåäîðîâè÷ó!

 

Íà  Âàø çàïèò â³ä 18.05.2016ð. ïîâ³äîìëÿþ, ùî ê³ëüê³ñòü ä³þ÷èõ äîçâîë³â 
íà  ðîçòàøóâàííÿ  ðåêëàìíèõ  çàñîá³â  çîâí³øíüî¿  ðåêëàìè  ñòàíîì  íà
31.12.2015ð. – 288.

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                       

²ðèíà ªë³çàðîâà