Запит про оплату за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Сарафанюк Сергій Федорович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Сарафанюк Сергій Федорович

Запит про оплату за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Вінниця станом на 31.12.2015р.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію в формі таблиці:

1. Нарахована сума плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста станом на 31.12.2015 р. з зазначенням інформації по кожному суб`єкту господарювання.
2. Кількість місць тимчасового користування для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста станом на 31.12.2015 р. з зазначенням інформації по кожному суб`єкту господарювання.
3. Загальна сплачена сума за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста станом на 31.12.2015 р. з зазначенням інформації по кожному суб`єкту господарювання.

По кожному суб`єкту господарювання потрібно вказати юридичну скорочену назву та код з ЄДРПОУ.

З повагою,
Сарафанюк Сергій Федорович

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Шановний Сергію Федоровичу!

 

На Ваш запит від 12.02.2016р. повідомляю наступне.

Оскільки опрацювання запитуваної інформації потребує додаткового часу,
керуючись п. 4 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
термін розгляду запиту продовжено на період до 20 робочих днів.

Про результати розгляду Вас буде повідомлено додатково.

 

 

 

З повагою

начальник відділу звернень

апарату міської ради та її виконкому,

розпорядник
інформації                                                           

Ірина Єлізарова

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíèé Ñåðã³þ Ôåäîðîâè÷ó!

 

           Íà Âàø çàïèò â³ä 12.02.2016ð. ùîäî ñïëàòè  çà äîãîâîðè
òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè äëÿ ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é,
ùî ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ñòàíîì íà 31.12.2015ð., ïîâ³äîìëÿþ
íàñòóïíå.

           Íàðàõîâàíó ñóìó ñïëàòè òà ñïëà÷åíó ñóìó çà êîðèñòóâàííÿì
ì³ñöÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìîíîñ³¿â ñòàíîì íà
31.12.2015ð. íàäàíî â  äîäàòêó 1.

           ʳëüê³ñòü êîíñòðóêö³é, ç âëàñíèêàìè ÿêèõ áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð
íà êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, íàäàíî â äîäàòêó 2.

           Ïîâ³äîìëÿþ òàêîæ, ùî  âèêîíàâ÷³ îðãàíè ì³ñüêî¿ ðàäè íå º
ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ ùîäî þðèäè÷íî¿ ñêîðî÷åíî¿ íàçâè òà êîäó ªÄÐÏÎÓ ïî
êîæíîìó ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ. Çàçíà÷åíó ³íôîðìàö³þ Âè ìîæåòå îòðèìàòè
íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 31.03.2015 ð. ¹ 466/5,
ÿêèì çàòâåðäæåíî Ïîðÿäîê íàäàííÿ â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â.

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                      

²ðèíà ªë³çàðîâà

 

 

 

 

 

Äîäàòîê  1

           

+------------------------------------------------------------------------+
|¹ ïï.|Íàéìåíóâàííÿ âëàñíèê³â|Íàðàõîâàíà ñóìà|Ñïëà÷åíà  ñóìà çà|
| |ðåêëàìíèõ çàñîá³â |ïëàòè çà 2015 ð.|2015 ð. (ãðí.) |
| | |(ãðí.) | |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|1 |ÒΠÓêðà¿íñüêà Àâòîìîá³ëüíà|1044,00 |8790,00 |
| |Êîðïàðàö³ÿ | | |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|2 |ÔÎÏ Êàï³òàí Î. Î. |44298,00 |51523,26 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|3 |ÏÏ Íåîäèçàéí |19548 |19440,8 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|4 |ÒΠÒÐÊ Â³ííèöüêå Ïåðåõðåñòÿ |233887 |247883 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|5 |ÒÎÂ Ïîñòåð |46080,00 |60062,4 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|6 |ÒÎÂ Åêî ÕÕI ñòîë³òòÿ |91346,40 |97969,2 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|7 |ÒΠÒÐÊ «Ðåã³îí ³íôîðì» |69380,00 |125103,4 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|8 |ÒΠÄîâ³ðà Àóòîäîð |88516,8 |77397,6 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|9 |ÒΠ²ðà гà |62616 |77397,6 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|10 |ÒÎÂ ÐÒÌ - Óêðà¿íà |237823,80 |189756,6 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|11 |ÔÎÏ Êîíöåâè÷ Ë. Ì. |7425,00 |5940 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|12 |ÒΠ«Ìåä³êîð» |28339,20 |23616,40 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|13 |ÔÎÏ Êàïóñòà Î. Á. |3628,8 |3628,8 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|14 |ÒÎÂ «Ñîþç Ïàðòíåð» |3628,8 |3326,4 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|15 |ÔÎÏ Ðàõë³öüêà Â. Î. |4147,2 |4147,2 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|16 |ÏÏ «Ôåð³äå Ïëàçà» |4140 |4544 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|17 |ÔÎÏ Ãåðàñèìóê Ì. Ì. |1716 |1872 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|18 |ÒΠô³ðìà «Äîáðîä³é» |1344 |1440 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|19 |ÒΠ«Ïîä³ëëÿòðåéä³íâåñò» |9504 |8616 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|20 |ÒÎÂ ìåòàëîöåíòð «Ïðèáóçüêèé» |1500 |1950 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|21 |ÔÎÏ Ðà÷èíñüêèé Î. Â. |1664,00 |166,4 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|22 |ÔÎÏ Ïàñòóõ Â. Ì |3081,60 |4622,4 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|23 |ÒÎÂ «Ïðåì³óì Ìîòîðñ» |2764,80 |1612 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|24 |ÒÎÂ «Ïðîìàâòîìàòèêà» |1900,80 |1742,4 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|25 |ÒΠ«ÒËÀ ³ííèöÿ» |2534,40 |2764,8 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|26 |ÔÎÏ Çàõàðóê Ì. Â. |1497,60 |1750,00 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|27 |ÒΠ«Îêñôîðä Ìåä³êàë» |3168,00 |2554,2 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|28 |ÒÎÂ «Óêðàãðîâåñò» |2376,00 |4752 |
|-----+-------------------------------+----------------+-----------------|
|29 |ÏÏ «Ëóêîéë Óêðà¿íà» |3456 |3456 |
+------------------------------------------------------------------------+

 

           

 

 

                                                                                                                                 

                                                                 Äîäàòîê 2

+-----------------------------------------------------------------------+
|¹ ïï. |Íàçâà ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ |ʳëüê³ñòü |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|1 |ÒΠÒÐÊ «Ðåã³îí ³íôîðì» |30 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|2 |ÒΠ³ííèöüêå Ïåðåõðåñòÿ |67 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|3 |ÒÎÂ Åêî ÕÕI ñòîë³òòÿ |31 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|4 |ÏÏ «Íåîäèçàéí» |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|5 |ÒΠÄîâ³ðà Àóòîäîð» |26 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|6 |ÔÎÏ Êàï³òàí Î. Î. |11 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|7 |ÒÎÂ «Ïîñòåð» |16 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|8 |ÒçΠ«ÐÒÌ – Óêðà¿íà» |81 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|9 |ÒΠ«²ðà г໠|27 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|10 |ÔÎÏ Êîíöåâè÷ Ë. Ì. |8 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|11 |ÒΠÓêðà¿íñüêà Àâòîìîá³ëüíà Êîðïàðàö³ÿ|4 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|12 |ÔÎÏ Êàïóñòà Î. Á. |2 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|13 |ÒÎÂ «Ñîþç Ïàðòíåð» |2 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|14 |ÔÎÏ Ðàõë³öüêà Â. Î. |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|15 |ÏÏ «Ôåð³äå Ïëàçà» |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|16 |ÔÎÏ Ãåðàñèìóê Ì.Ì. |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|17 |ÒΠ«Äîáðîä³é» |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|18 |ÒΠ«Ïîä³ëëÿòðåéä³íâåñò» |4 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|19 |ÒΠ«Óêðà¿íñüêèé öåíòð ê³åíåçîòåðàﳿ |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|20 |ÒÎÂ Ìåòàëîöåíòð «Ïðèáóçüêèé» |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|21 |ÔÎÏ Ðà÷èíñüêèé Î. Â. |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|22 |ÒÎÂ «Ïðåì³óì Ìîòîðñ» |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|23 |ÒÎÂ «Ïðîìàâòîìàòèêà» |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|24 |ÒΠ«ÒËÀ ³ííèöÿ» |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|25 |ÔÎÏ Çàõàðóê Ì. Â. |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|26 |ÒΠÎêñôîðä Ìåä³êàë |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|27 |ÒÎÂ Óêðàãðîâåñò |6 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|28 |ÏÏ «Ëóêîéë Óêðà¿íà» |1 |
|------+--------------------------------------+-------------------------|
|29 |ÔÎÏ Ïàñòóõ Â. Ì. |2 |
+-----------------------------------------------------------------------+