Запит по кількості уразливих груп ВПО

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Статистичну інформацію щодо проживання на території м. Вінниця тимчасово переміщених осіб (ВПО) яка містить кількісний перелік осіб, які мають:
-Групу інвалідності
-Багатодітні сім'ї
-Учасники бойових дії
-Неповні сім'ї
-Інші особи, які потребують соціального захисту.

З повагою,

Вадим Мукомол

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíèé Ìàêñèìå!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 21.08.2015ð. ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òèì÷àñîâî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòî𳿠ì. ³ííèö³ ïîâ³äîìëÿþ
íàñòóïíå.

Íà îáë³êó â äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ñòàíîì íà 26.08.2015 ðîêó ïåðåáóâຠ5269 îñ³á, ÿê³ ïåðåì³ùåí³ ç òèì÷àñîâî
îêóïîâàíî¿ òåðèòî𳿠òà ðàéîí³â ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ç
íèõ 976 ä³òåé â³êîì â³ä 0 äî 18 ðîê³â, 162 îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ, 1036
íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á. ʳëüê³ñòü áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé ç ÷èñëà ïåðåì³ùåíèõ îñ³á
ñêëàäຠ- 17. Ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é ç ÷èñëà ïåðåì³ùåíèõ îñ³á íà îáë³êó íå
ïåðåáóâàþòü. ²íôîðìàö³ÿ ïðî íåïîâí³ ñ³ì’¿ â äåïàðòàìåíò³ â³äñóòíÿ.

 

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                         

²ðèíà ªë³çàðîâà