запит на надання документації комплексної електронної системи для забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я Ehealth

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Юрій Лісовський, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Юрій Лісовський

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- всієї документації комплексної електронної системи для забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я Ehealth

З повагою,

Юрій Лісовський

Баранніков К.В., Міністерство охорони здоров'я

1 Attachment

Âàø åëåêòðîííèé çàïèò ùîäî îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ̳í³ñòåðñòâîì
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ïîâòîðíî ðîçãëÿíóòî.