Закриття відділень банків

Павленко Юрій Євгенійович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- Кількість відділень АТ КБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "Альфа-Банк", які працюють на даний час.
- Кількість відділень АТ КБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "Альфа-Банк", про які повідомлено НБУ про їх заплановане закриття (та номери таких відділень) з початку 2020 року по даний час.
- Відділення АТ "Укрсиббанк", закриті в першому кварталі 2020 року.

З повагою,
Голова Наглядової Ради
Профспілки співробітників банківського та фінансового сектору
Павленко Юрій Євгенійович
04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 28
073 096 88 98

Пошта НБУ, Національний банк України

7 Attachments

 

 

Íàäñèëàºìî ëèñò, ÿêèé ï³äïèñàíî êâàë³ô³êîâàíèì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì
ïîñàäîâî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.

 

Ç ïîâàãîþ

Ëþáîâ Ïåòðåíêî

³ää³ë îïðàöþâàííÿ äîêóìåíò³â “ªäèíå â³êíî”

óïðàâë³ííÿ ä³ëîâîäñòâà

Äåïàðòàìåíò çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè

 

[1]Web § [2]Facebook § [3]Twitter § [4]Flickr § [5]Youtube §
[6]Instagram

[7]cid:image001.jpg@01D589BE.5C6A9CA0

 

 

Ïðèì³òêà.

Çä³éñíèòè ïåðåâ³ðêó òà îòðèìàòè ï³äòâåðäæåííÿ êâàë³ô³êîâàíîãî åëåêòðîííîãî
ï³äïèñó ïîñàäîâî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ìîæíà íà îô³ö³éíîìó
âåá-ñàéò³ êâàë³ô³êîâàíîãî íàäàâà÷à åëåêòðîííèõ äîâ³ð÷èõ ïîñëóã
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çà ïîñèëàííÿì
[8]http://canbu.bank.gov.ua/verify.

 

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ñåðâ³ñó ç ïåðåâ³ðêè êâàë³ô³êîâàíîãî
åëåêòðîííîãî ï³äïèñó:

1) ó âêëàäåíí³ äî öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ì³ñòÿòüñÿ äâà ôàéëè ç îäíàêîâîþ
íàçâîþ, ùî ìàþòü ð³çí³ ðîçøèðåííÿ:

***.pdf – åëåêòðîííèé ëèñò Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè;

***.sig àáî ***.p7s – ôàéë, ùî ì³ñòèòü êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ
ïîñàäîâî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè;

2) ïåðåéøîâøè çà ïîñèëàííÿì [9]http://canbu.bank.gov.ua/verify, êîðèñòóâà÷
äëÿ ïåðåâ³ðêè ï³äïèñó òà ö³ë³ñíîñò³ äàíèõ ìຠïîñë³äîâíî ó â³äïîâ³äíîìó
ïîë³ â³äêðèòè ñïåðøó ôàéë ³ç ðîçøèðåííÿì ***.sig àáî ***.p7s, ï³ñëÿ ÷îãî â
öüîìó æ ïîë³ â³äêðèòè ôàéë ³ç ðîçøèðåííÿì ***.pdf;

3) ðåçóëüòàòîì áóäå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî óñï³øíó ïåðåâ³ðêó ï³äïèñó ç
â³äïîâ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñîáó, ÿêà ï³äïèñàëà äîêóìåíò.

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://bank.gov.ua/control/uk/index
2. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
3. https://twitter.com/NBUkraine
4. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
5. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
6. https://www.instagram.com/national_bank_...
8. http://canbu.bank.gov.ua/verify
9. http://canbu.bank.gov.ua/verify