заборгованості ОРДЛО

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Sergiy, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1) чи відповідають дійсності слова Г.Туки про:
"Заборгованість "Луганського енергетичного об’єднання" перед ДП "Енергоринок" складає 5,2 млрд грн, а на Донеччині - 5,8 млрд грн." ?

2) яка заборгованість за утримання Укрзалізниці на окупованій території ОРДЛО?

3) яка заборгованість по водоканалах в ОРДЛО?

4) які існують інші заборгованості ОРДЛО та на яку суму?

З повагою,
Варіоломей Сергій Ігорович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Ñ. ². ÂÀвÎËÎÌÅÞ

[FOI #20707 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 25.04.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ç ïèòàíü òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é òà
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 08.06.2016 ¹ 376, âèçíà÷åíî, ùî ÌÒÎÒ º ãîëîâíèì îðãàíîì ó
ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ
òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ç ïèòàíü îêðåìèõ òåðèòîð³é Äîíåöüêî¿ òà
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé, äå îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òèì÷àñîâî íå çä³éñíþþòü
ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ.

Çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà
òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 30.04.2014 ¹ 197, îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü
̳íðåã³îíó º çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿
ïîë³òèêè, äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
çîêðåìà ùîäî ïèòíî¿ âîäè òà ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿
ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
29.03.2017 ¹ 208, ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ º ãîëîâíèì îðãàíîì ó ñèñòåì³
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó â åëåêòðîåíåðãåòè÷íîìó, ÿäåðíî-ïðîìèñëîâîìó,
âóã³ëüíî-ïðîìèñëîâîìó, òîðôîäîáóâíîìó, íàôòîãàçîâîìó òà íàôòî
ãàçîïåðåðîáíîìó êîìïëåêñàõ, à òàêîæ çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè ó ñôåð³ íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ãàëóçÿõ åëåêòðîåíåðãåòèêè òà
òåïëîïîñòà÷àííÿ.

Ñòàòóòîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Åíåðãîðèíîê», çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 05.06.2000 ¹ 922, âèçíà÷åíî, ùî ïðåäìåòîì
ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» º, çîêðåìà îïòîâå ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿
åíåð㳿, âèêîíàííÿ ôóíêö³é ðîçïîðÿäíèêà ñèñòåìè ðîçðàõóíê³â ³ êîøò³â
îïòîâîãî ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿.

³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðà¿íñüêà
çàë³çíèöÿ», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 02.09.2015 ¹
735, òîâàðèñòâî âåäå áóõãàëòåðñüêèé, ïîäàòêîâèé, ñòàòèñòè÷íèé, îïåðàòèâíèé
òà óïðàâë³íñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ
âåäå ä³ëîâîäñòâî, äîêóìåíòîîá³ã òà ïðîâîäèòü ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íó
ðîáîòó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè
òîâàðèñòâà.

Çã³äíî ³ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò îïðàöüîâàíî â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â ³ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ, ̳íðåã³îíó,
ÌÒÎÒ, ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ
Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè      

 

Hello foi+request-20707-82a27031,

test

--
Best regards,
def mailto:[адресу приховано]

Доброго дня def!

Hello test-test =)

З повагою,

Варіоломей Сергій Ігорович

John залишив коментар ()

Тест. ОРДЛО

Sergiy залишив коментар ()

John - будемо очікувати результатів запиту ;)

1 Attachment

Hello foi+request-20707-82a27031,

--
Best regards,
def mailto:[адресу приховано]

Шановний, def!

У зв'язку з некоректність, або непрацьовитою ссилкою наданою вами у відповіді - www.er.energy.gov.ua/data/NKT_peretok

прошу:
повідомити відому вам в іншому формати...(просто назвіть суму заборгованості і грн!!!)

або

відправне справну і діючу ссилку(лінк)

З повагою,

Варіоломей Сергій Ігорович

Hello Sergiy,

Friday, May 5, 2017, 2:27:08 PM, you wrote:

показати цитоване

http://www.er.energy.gov.ua/data/NKT_per...

--
Best regards,
def mailto:[адресу приховано]

Ви впевнені що це діюча ссилка???

оскільки видає помилку:
"Сервер не знайдено",
"Не удается отобразить эту страницу",
"Немає зв’язку із сайтом" - в різних браузерах

на http://www.er.energy.gov.ua/data/NKT_per...

Hello Sergiy,

Friday, May 5, 2017, 2:37:22 PM, you wrote:

показати цитоване

http://www.er.energy.gov.ua/data/NKT_per...

Головна сторінка сайту ДП "Енергоринок" http://www.er.energy.gov.ua/

подія від 28.04.2017 (друга зверху)
Щодо припинення перетоків електроенергії на неконтрольовану територію Луганської області

сайт працює коректно

--
Best regards,
def mailto:[адресу приховано]

Ви писали невірну адресу!!!!! (якщо я не помиляюсь)
не http://www.er.energy.gov.ua/
а http://www.er.gov.ua/

http://www.er.gov.ua/data/NKT_peretok.htm - найдіть різницю!!!

Hello Sergiy,

http://www.er.energy.gov.ua/data/NKT_per...

на головній сторінці сайта ДП "Енергоринок" http://www.er.energy.gov.ua/
новина від 28.04.2017 (друга зверху)
Щодо припинення перетоків електроенергії на неконтрольовану територію Луганської області
Сайт працює коректно, в кінці посилання має бути розширення .htm

--
Best regards,
def mailto:[адресу приховано]

Не http://www.er.energy.gov.ua/
а http://www.er.gov.ua/

всештаки це другорядне, а головне конкретна сума заборгованості? у вказаній вами матеріалі дана інформація відсутня...

прохання перенаправити даний запит до відомого вам правовласника інформації(можливо фірм постацальників)!

Hello Sergiy,

Friday, May 5, 2017, 3:13:44 PM, you wrote:

показати цитоване

В тексті, в п.6 є посилання на "динаміку розрахунків станом на
ключові дати", далі по послиланню перехід до таблиці, в таблиці див.
колонку "Заборгованість на 01.04.2017", ЛЕО та ДОЕ розділені на НКТ та
КТ.

--
Best regards,
def mailto:[адресу приховано]

Дякую за вашу роботу, я вас зрозумів)

проте при можливоті, прохання перенаправити даний запит до відомого вам правовласника інформації(можливо фірм постацальників)!

дякую
до-побачення

alexandr.shishatskiy,

1 Attachment

Çäðàâñòâóéòå, Sergio.

--
Ñ óâàæåíèåì,
alexandr.shishatskiy