Заборгованість с. Сенча, Лохвицького р-н.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Який відсоток газифікації с. Сенча, Лохвицького р-н, Полтавської обл. та яку заборгованість має перед Компанією?
Скільки свердловин на Яблунівському родовищі у реалізації.
Також прошу надати інформацію щодо ділових відносин села Сенча із НАК "Нафтогаз України".

З повагою,

Богдан

Спас Віктор Богданович, НАК “Нафтогаз України”

1 Attachment

Íà çàïèò â³ä 18.01.2018ð.

_______________________________

Íàäàºòüñÿ íà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè

[1][FOI #30292 email]

 

 

Øàíîâíèé Áîãäàíå!

Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» (íàäàë³ – Êîìïàí³ÿ)
ðîçãëÿíóëà Âàø çàïèò â³ä 18 ñ³÷íÿ 2018ð. ùîäî ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ãàçîì
ñ.Ñåí÷à Ëîõâèöüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáë. òà ïîâ³äîìëÿº íàñòóïíå.

ϳäðîçä³ëè ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» íå âèêîíóþòü ðîáîòè ç ãàçèô³êàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó.

Êîìïàí³ÿ íå çä³éñíþº ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó ìåøêàíöÿì ñ. Ñåí÷à.

Íà ßáëóí³âñüêîìó íàôòîãàçîêîíäåíñàòíîìó ðîäîâèù³, ðîçðîáêó ÿêîãî çä³éñíþº
ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», åêñïëóàòàö³éíèé ôîíä íàë³÷óº áëèçüêî 100
ñâåðäëîâèí.

           

Ç ïîâàãîþ,

Äåïàðòàìåíò ç êîðïîðàòèâíèõ êîìóí³êàö³é

Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè»

[2]1

âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 6
ì. Êè¿â, 01601, Óêðà¿íà
[3]www.naftogaz.com

[4][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #30292 email]
3. file:///tmp/www.naftogaz.com
4. mailto:[email address]