Заборгованість

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Оксана, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Шановний Кабінет Міністрів України,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- Надайте інформацію про заборгованості з заробітної плати працівникам бюджетних установ усіх Міністерств на даний момент.

З повагою,

Оксана Ставнійчук

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Î. ÑÒÀÂͲÉ×ÓÊ  

   

 

 

 

Øàíîâíà ïàí³ Îêñàíî!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 24.08.2016, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó “Äîñòóï äî Ïðàâäè”, ó ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿. Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³í³ñòåðñòâ ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³þ
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó
íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè”
â³ä 22.07.2016 N 517-ð, ì³í³ñòåðñòâàì, ³íøèì öåíòðàëüíèì îðãàíàì
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îáëàñíèì òà Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿì áóëî
äîðó÷åíî ³íôîðìóâàòè ó âèçíà÷åíèé ñòðîê ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
òà Äåðæàâíó ñëóæáó ç ïèòàíü ïðàö³ ïðî âèêîíàííÿ ïëàíó çàõîä³â ùîäî
ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Êð³ì òîãî, êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïëàíó çàõîä³â ïîêëàäåíî íà ãîëîâó
Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, çîêðåìà, ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè
(ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ̳í³ñòðà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
“Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” íàä³ñëàíî äî
̳íñîöïîë³òèêè òà Äåðæàâíî¿ ñëæáè ç ïèòàíü ïðàö³ äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

Óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

 

[1]cid:image001.png@01D0E64E.251B2D40

 

References

Visible links

Доброго дня!

Перешліть, будь ласка, відповідь, оскільки вона відображається незрозумілими символами

З повагою,

Оксана Ставнійчук

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Шановна пані Оксано!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 24.08.2016, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту “Доступ до Правди”, у межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України “Про Кабінет Міністрів України” та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації. Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів представляють міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів “Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати” від 22.07.2016 N 517-р, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям було доручено інформувати у визначений строк Міністерство соціальної політики та Державну службу з питань праці про виконання плану заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати.
Крім того, контроль за виконанням плану заходів покладено на голову Комісії з питань погашення заборгованості, зокрема, із заробітної плати (грошового забезпечення), Міністра соціальної політики.
Разом з тим, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано до Мінсоцполітики та Державної служби з питань праці для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Управління забезпечення доступу до публічної інформації
Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю

-------------------------------------------------------------------

Вітаю,

Ви вказали 1 вересня, що мій запит переслано до Мінсоцполітики та Державної служби з питань праці для розгляду та інформування в установленому порядку.

Утім, відповіді від цих розпорядників досі немає.

З повагою,

Оксана Ставнійчук

Заводовський Ілля Анато, Кабінет Міністрів України

[Subject only] FW: Інформаційний запит -

показати цитоване

Кушнерова,

1 Attachment

Сообщение готово к отправке со следующим файлом или вложенной связкой:
3846 0 13 16-зв - 1.pdf

Примечание: Для предотвращения заражения компьютерными вирусами почтовые
программы могут запрещать отправление или получение вложенных файлов.
Проверьте параметры безопасности почтовой программы для обработки вложений.

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 14253 (20161010) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

Кабінет Міністрів України

1 Attachment