З А Я В А про З Л О Ч И Н (кримінальне правопорушення)

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Яценко Віктор Леонідович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Яценко Віктор Леонідович

Доброго дня!

Закон України "Про запобігання корупції" передбачає особливий порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача
1. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.
2. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.
3. Повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону через регулярні або внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів.
За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;
передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
закрити провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні.
Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.
У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції органу або юридичної особи, до якого (якої) вона надійшла, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.
У разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності керівника відповідного органу або юридичної особи, до якого (якої) надійшла інформація, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації.
Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, керівник відповідного органу або юридичної особи чи його заступник подовжують строк перевірки або розслідування інформації до 45 днів, про що повідомляється викривач.
Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування не може бути доручене особі, якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.
За результатами внутрішньої (службової) перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
у межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.
Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону зберігаються відповідним органом або юридичною особою протягом трьох років з дня отримання такої інформації.
Інформація про кримінальне правопорушення, одержана органами досудового розслідування, розглядається в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Інформація про адміністративне правопорушення, одержана органами, уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.
Розгляд анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".
4. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім інформації, яка містить державну таємницю, порядок повідомлення якої визначений законом) викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у разі якщо:
1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено у проведенні перевірки або розслідування повідомленої інформації; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію про які повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію про які повідомлено тощо);
2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до інформації, яка згідно із Законом України "Про інформацію" вважається предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення;
3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
4) відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, через які може бути повідомлена відповідна інформація;
5) є реальна загроза знищення документів або доказів, що стосуються поширюваної інформації.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Яценко В.Л.».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом, форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло в Україні.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є заявою про вчинення злочинів.
Цей лист є заявою на доступ до суду в частині доступу до матеріалів справи про вчинення злочинів.
Цей лист є повідомленням про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення
У цьому листі я об’єдную вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про запобігаггя корупції» а саме: а) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВИ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАЯВУ про злочини, в порядку КПК України та закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.

З А Я В А про З Л О Ч И Н (кримінальне правопорушення)
Це письмове звернення оформлене відповідно до вимог ст.ст.5, 6, 8 закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та п.п.3.23., 3.22. Національного Стандарту України ДСТУ 2732:2004, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004р. №97.
Ця письмова заява про злочини подається в порядку Кримінально-процесуального кодексу України для притягнення до встановленої законом кримінальної відповідальності винних посадових осіб.
Ця письмова заява про злочини не подається в порядку закону України «Про звернення громадян».

Факти: займаючи особливо відповідальне службове становище, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконних матеріальних благ, вищі посадові особи Державної аудиторської служби та Східного офісу, уповноважені на виконання функцій держави, вчиняють кримінальні корупційні правопорушення, здійснюють злочинні діяння , приховують факти розкрадання коштів бюджету в особливо великих розмірах.
Із актів перевірок закупівель та ревізій Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області були виключені факти розкрадання коштів бюджету на ремонти доріг на понад як півмільярда гривень. Письмові та усні вказівки керівнику Східного офісу О.Васильєву були надані заступником Державної аудиторської служби Ю.Соляник. Винагороду для заступника Державної аудиторської служби Ю.Соляник було передано керівником Східного офісу О.Васильєвим через представників Державної аудиторської служби В.Костюшка та Т.Боровкової, які нещодавно перебували у м.Дніпро за відповідним наказом. Розмір винагороди , за непідтвердженими даними, склав мільйон доларів США.

на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, надати наступну інформацію (наступні документи):
зареєструвати моє звернення як викривача корупції про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень відповідно до вимог статті 53-2 закону про запобігання корупції та надати підтвердження такої реєстрації
прийняти та зареєструвати моє звернення як заяву про злочин (кримінальне правопорушення за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та надати підтвердження такої реєстрації;
невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання цієї заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про злочин та надати підтвердження такої реєстрації;
призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності та надати підтвердження такої перевірки ;
передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України та надати підтвердження такої передачі;
надати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону відповідно до вимог статті 53-6 закону про запобігання корупції не пізніше п’яти днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.

Вказане звернення як повідомлення про корупцію та заяву про злочин прошу розглянути належним чином.
З повагою, викривач

Яценко Віктор Леонідович

Служба доступу до публічної iнформацii, Апарат РНБО, Рада національної безпеки і оборони України

1 Attachment

Національне антикорупційне бюро України,

1 Attachment