Володимиру Борисовичу Гройсману

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Михайло Микитась, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Михайло Микитась

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Шановний Володимире Борисовичу!Якщо я вірно зрозумів, зараз сфера приватизації землі підпорядкована до вашої команди, якщо це так-вірю в цій царині буде повний порядок!
Я вже зробив запит від 22 травня до Державного агентства земельних ресурсів України і отримав відповідь на нього від Головного управління Держземагентства у Дніпропетровській області, але невідомо від кого ( П.І.П.), чесно кажучи це можна назвати типовою відпискою в стилі, що явно не характерному для сьогоднішньої команди Уряду.

Моє запитання стосується приватизації виділенної під забудову
житлового будинку земельної ділянки. Дніпропетровська
область, Дніпропетровський район, одне з селищ. Ділянка виділена на
мою дружину в 2008р., але до цих пір я не зміг довести справу до
результата. Замовив техдокументацію, зробили проект,попередні
висновки в архітектурі,екології, санепідстанції і т.д і т.п.причому
в два кола з шаленими чергами, сплатою грошей, корупцією ...Зараз
тієї фірми, що робила проект уже немає, треба замовляти новий
проект.
Запитання:
фактично на сьогодні ми маємо Рішення Сільської Ради і документ з
Земельних ресурсів району 6 зем.
Що робити далі? Яка технологія з приватизації земельної ділянки в
Дніпропетровській області (тому що в інщих областях, судячи з відгуків знайомих і друзів все набагато простіше, дешевше (без корупції) і швидше) на сьогодні?Зрозуміло, що технічна документація необхідна, але який повинен бути порядок погодження в інщих органах і в яких саме, які повинні бути рахунки до сплати в державні органи?
Тим більше, що в сільській раді і відповідних закладах всі говорять про те, що після
2014р. приватизувати ділянку буде неможливо.Тобто,виходячи з такої непідтверженої інформації, це можливо тільки до кінця цього року, це правда чи ні?Якщо, не дай боже, так, то, уявіть собі, які ціни на свої послуги зроблять наші місцеві корупціонери....

З повагою,

Михайло Микитась

З повагою,

Михайло Микитась

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ÌÈÊÈÒÀÑÞ Ì.

[FOI #2331 email]

 

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ð. ¹ 950 (ó ðåäàêö³¿
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 09.11.2011 ð. ¹ 1156), Êàá³íåò ̳í³ñòð³â
º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà
÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíå àãåíòñòâî çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè,
çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 08.04.2011 ð. ¹ 445,
Äåðæçåìàãåíòñòâî º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü, çîêðåìà,
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ³ çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³
çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî Äåðæàâíó ðåºñòðàö³éíó ñëóæáó Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 02.07.2014 ð. ¹ 219, Óêðäåðæðåºñòð º
öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÿêèé ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ç
ïèòàíü, çîêðåìà, äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ
îáòÿæåíü.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ð. ¹ 583 “Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

            Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” ëèñòîì â³ä
14.10.2014 ð. çà ¹ 13998/0/2-14 íàä³ñëàíî äî Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â òà Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Ольга Гавлюк,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]