Волевиявлення живого мужчини в правовму статусі Людина до державного службовця

олександр із Роду матвій

Доброго дня, відповідальний посадовець на виконання зобовязань/державний службовець ГАЛАБУДСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА !
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобовязалася виконувати,
Живий Мужчина названий за народженням дарованим Мені ім'ям :Олександр: Моїм Батьком (Мужчиною) з ім'ям ©:Василь з ім'ям по Роду Батька :Матвій: (:Олександр :Василь :Матвій), власник, вигодонабувач своїх імен :Олександр :Василь :Матвій:, іменований :Олександр Васильович з роду Матвій:,
в правовому статусі Людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Мені Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою, провести службове розслідування щодо ситуації, яка описана нижче, застосувати дисциплінарне покарання винної особи, принести вибачення Живому Мужчині та надати відповідь у пятиденний термін щодо даної ситуації та зроблених кроків.

Ситуація наступна:
Зателефонувавши за номером телефону 044 200 47 53 в рік 2021 місяць грудень день 9 близько 16 години 30 хвилин, слухавку підняла особа, яка представилася як Неля державний службовець, яка відмовилася назвати Прізвище. Пояснивши їй суть справи, а саме:
за декілька хвилин до даного дзвоника був здійснений ще один дзвоник до організації, яка представляється як МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ та наданий Мені номер державного службовця Слишова Тетяна Анатоліївна з таким номером телефону 200 47 73 * 32 85 для прояснення ситуації щодо порушеного права Людини відповідно до Міжнародних договорів при формуванні відповіді. Так як номер виявився хибним, було зроблено ще одну спробу дізнатися вірний номер телефону.
Другий раз особа яка представилася як Неля вела себе не культурно, агресивно, та після проголошення Мною Своєї правосубєктності Живого Мужчини в правовому статусі Людина наголосила, що вона готова порушити права Людини. Живий Мужчина в правовому статусі Людина з імям :Олександр проявив Свою Волю, щоб дана особа передала державному службовцю Слишовій Тетяні Анатоліївній Волю Людини звязатися зі Мною, що було не тільки проігноровано, а й сказана фраза "Я готова порушити права Людини", після чого слухавка була нею покладена.

Беручи до уваги писані для вас статті:

Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Беручи до уваги
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну службу
Стаття 4. Принципи державної служби

1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Беручи до уваги Частину 1 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Беручи до уваги Частину 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Беручи до уваги Частину 1 статті 4 Пакту закріплено, що під час надзвичайного становища в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі заходи не є несумісними з їх іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

Беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини”, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.

Беручи до уваги писані для Вас
Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
та
На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, хочу (Проявляю та Утверджую Свою Волю) як Живий Мужчина в правовому статусі Людина отримати компетентну відповідь під Вашу особисту відповідальність.

Також
Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Живий Мужчина через правовий статус Людина категорично забороняє (накладає Заборону):

а) застосовувати до :Олександра :Васильовича :з Роду Матвій: всі презумпції та фікції;

б)приєднувати ©:Олександра Васильовича з Роду Матвій: до фізичної особи (Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в статусі як субєкта міжнародного публічного права;

в) збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам Суверенні данні ©:Олександра Васильовича з Роду Матвій: і персональні дані ПЕРСОНИ, засновані на Його Родове імя, включаючи транскордонну передачу.

г) Категорично Забороняю звертатися в листах та адресувати на поштових листах
так: Олександру Матвію, Олександру МАТВІЮ, ОЛЕКСАНДРУ МАТВІЮ, О. Матвію, О. МАТВІЮ, Матвію О.В., МАТВІЮ О.В., Матвію Олександру Васильовичу, МАТВІЮ ОЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬОВИЧУ, Олександр Матвій, Олександр МАТВІЙ, ОЛЕКСАНДР МАТВІЙ, О. Матвій, О. МАТВІЙ, Матвій О.В., МАТВІЙ О.В., Матвій Олександр Васильович, МАТВІЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ.

Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Живий Мужчина через правовий статус Людина також Утверджує до виконання державним службовцем:

а) Зобов’язую та вимагаю на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Живому Мужчині, Людині в статусі Людина, Олександру Васильовичу з Роду Матвій !!! - з визнанням та належним зверненням ознайомитися у одній із відповідей
https://dostup.pravda.com.ua/request/919...

б) Також зазначаю, що даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70, відповіді з Національного Банку України, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ГОЛОВНОГО ЦЕНТРу ОБРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ, МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ та від інших державних органів та, проявляючи Свою Волю, Забороняю, Забороняю, Забороняю понижати правовий статус Людина , в якому звертається Живий Мужчина.

Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність, яка згадана Вище.

Це дійсне Моє Волевиявлення прийняти належним чином протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді, беручи до уваги пункт 1 статті 9 прим 1 ЗУ «Про державну службу» та постанову КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 грудня 2019 р. № 1042 "Про затвердження Порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв’язку".

Проголошую та Утверджую Свою Волю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводить в оману Людину, протягом 5 (пяти) днів з повним усвідомленням, що компетентний чиновник несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки переді Мною і за порушення Моїх прав.

Також нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення (Живого Живорожденного Суверенного Мужчини іменованого :Олександр Васильович з роду Матвій:, який Проявив та Утвердив Свою Волю в правовому статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

З Миром та Добром. Честь Маю. Живий Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентним державним службовцем через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт.: ©:Олександр :Васильович :з роду Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій)

Хомяк Людмила Петрівна, Міністерство економіки

2 Attachments

2002-01/59272-09 Дата реєстрації: 16.12.2021 20:10:34

Скарга на співробітника Мінекономіки

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД

олександр із Роду матвій

Доброго дня !

Нагадую тим, хто формує відповідь та підписує.

Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких ограничений в отношении прав мужчин и женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах.

У відповіді, яка надійшла, щодо одержання інформації для Мужчини в правовому статусі Людина з усіма правами та свободами (про що є нотаріальне посвідчення також) як субєкта права який реалізує Своє право на отримання інформації, яке також відображено для Вас (зобовязальної сторони) в міжнародних договорах:

1) Відповідь мала бути адресована відповідно проЯвленого статусу та титулу. "Ввічливе" звернення "пане" до Живого Мужчини не застосовується.

Без акцепту в частині звернення. Не належне звернення до Мужчини в правовому статусі Людина. Порушені права Людини за народженням Мужчини, зокрема визнання правосубєктності Людини, у відповідності до міжнародних договорів, обовязок на виконання яких взяла на себе держава Україна та УКРАЇНА. Особи, які готували та підписали відповідь, порушили право на визнання правосубєктності, принцип верховенства права, порушили Міжнародні договори.

Після спілкування голосом з державним службовцем, який готував відповідь, знайшли порозуміння та Живий Мужчина через правовий статус Людина як основний кредитор проявляє та утверджує Свою Волю з урахуванням вищевикладеного виправити відповідь.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. Відсутній контракт (договір).

З Миром. Честь Маю. Живий Мужчина, який знаходиться на Тверді (Суші) Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною посадовою особою уповноваженою на виконання зобовязань державним службовцем) через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт.: :Олександр Васильович з роду Матвій: