Вищі навчальні заклади

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Перелік вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні центральних органів виконавчої влади із зазначенням таких органів виконавчої влади.

2. Перелік підприємств (установ, організацій), що надають освітні послуги (крім ВНЗ), які перебувають в управлінні центральних органів виконавчої влади з зазначенням таких органів виконавчої влади.

З повагою,
Ольга

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

  ÎËÜDz

[FOI #21996 email]
   

Øàíîâíà ïàí³ Îëüãî!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 10.06.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè äåðæàâíî¿
âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³
ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà çã³äíî ³ç
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

Çã³äíî ç³ ñòàòòÿìè 8 òà 19 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî öåíòðàëüí³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” ì³í³ñòð ÿê êåð³âíèê ì³í³ñòåðñòâà, êåð³âíèê öåíòðàëüíîãî
îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çîêðåìà óòâîðþþòü, ë³êâ³äîâóþòü, ðåîðãàí³çîâóþòü
ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
â³äïîâ³äíîãî ì³í³ñòåðñòâà, öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
çàòâåðäæóþòü ¿õí³ ïîëîæåííÿ (ñòàòóòè).

³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011
¹ 583 “Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿” â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà
ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º
ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ
îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” íàä³ñëàíî äî
ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè äëÿ íàäàííÿ Âàì
³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Державна архівна служба України,

1 Attachment

Доброго дня!

Надсилаємо відповідь на Ваш запит, файл у вкладенні.

З повагою
Державна архівна служба України

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Добридень, пані Ольго! Направляємо Вам відповідь Держенергонагляду на
Ваш інформаційний запит.

На жаль, Вашої особистої електронної адреси у зверненні не було зазначено,
як того вимагає закон, тому намагаємося відправити цей лист через
сервер сайту "Доступ до правди". Копію відповіді відправлено на
електронну адресу Секретаріату КМУ щодо ВНЗ

Прохання повідомити про отримання, якщо цей канал зв’язку є дійсним

Даниленко Антоніна Миколаївна,

1 Attachment

Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:

ЗПІ_ОЛЬГА.pdf

1 Attachment

Доброго дня, пані Ольго! Повідомте, будь ласка, про отримання листа.

Козулько Тарас Вікторович,

1 Attachment

Ëèñò Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ â³ä 20.06.17 ¹07-28/3693-30ûç äîäàºòüñÿ.

 

Êîçóëüêî Òàðàñ ³êòîðîâè÷

Çàâ³äóâà÷ Ñåêòîðó ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çâ‘ÿçê³â ç
ãðîìàäñüê³ñòþ

Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè

ì. Êè¿â, 01011, âóë. Àðñåíàëüíà, 9/11

òåë.:  + (38 044) 277 1202

ôàêñ: + (38 044) 254 3311

e-mail: [адресу приховано]

http://www.snrc.gov.ua/

 

Taras Kozulko

Head, Sector of Information- Analytical Support and PR

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine

9/11, Arsenalna str., 01011, Kyiv

tel.:  + (38 044) 277 1202

fax:  + (38 044) 254 3311

e-mail: [адресу приховано]

http://www.snrc.gov.ua/

 

Ахрамєєва Наталія Сергіївна,

1 Attachment

1 Attachment

--
З повагою,
Український інститут національної пам'яті
вул. Липська, 16, м. Київ, 01021,
тел. (044) 253-15-63, факс (044) 254-05-85
e-mail: [адресу приховано],
web: http: //www.memory.gov.ua

Best regards,
Ukrainian Institute of National Remambrance
16 Lypska str., Kyiv, 01021, Ukraine
tel. (044) 253-15-63, fax. (044) 254-05-85
e-mail: [адресу приховано],
web: http: //www.memory.gov.ua

Малюкіна В.О.,

1 Attachment

 
Надсилаємо відповідь на Ваш інформаційний запит.

Мерзлікін Олександр Анатолійович,

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

Від: "Кузнецов Андрій Ігорович" <[адресу приховано]>
Кому: "Мерзлікін Олександр Анатолійович" <[адресу приховано]>
Надіслано: Середа, 21 Червень 2017 р 10:42:32
Тема: 77777777777777

Олінкевич Ірина Миколаївна,

1 Attachment

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

-------- Исходное сообщение --------
Тема: Fwd: Відповідь на запит
Дата: 2017-06-21 12:15
От: [адресу приховано]
Кому: <[адресу приховано]>

-------- Исходное сообщение --------
Тема: Відповідь на запит
Дата: 2017-06-21 12:13
От: [адресу приховано]
Кому: <[адресу приховано]>

Прохання повідомити про отримання відповіді на запит

Ольга Циганкова,

Доброго дня!

До Держенергоефективності надійшов інформаційний запит від Ольги. Просимо
підтвердити емейл для надання відповіді.

--
З повагою,
Сектор контролю виконавської дисципліни Держенергоефективності України,
292-00-69

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Доброго дня !

 

На запит від 15.06.2017 Державна служба статистики надсилає скан-копію
листа-відповіді, що додається.

 

Просимо на цю електронну адресу повідомити про отримання інформації.

 

З повагою,

Титаренко Л.М.

Держстат України,

Департамент поширення інформації та комунікацій, тел. (044) 287-12-33

 

 

 

Держрибагентство України,

1 Attachment

Доброго дня!

--
З повагою,
Державне агентство рибного господарства України
тел/факс: (044) 272 20 32 mailto:[адресу приховано]

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації НПУ,

1 Attachment

Інна Валеріївна Заєць,

1 Attachment

Говердовська Вікторія Юріївна,

1 Attachment