Вінницька газета

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Регеша Олена, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Регеша Олена

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Яка загальна сума коштів, виділена на існування та видання газети "Вінницька газета" у 2015 році?
2. Скільки людей передплачують газету станом на грудень 2015 року?
3. Скільки людей забезпечують видання газети? (працюють у газеті як штатні працівники)

З повагою,

Регеша Олена

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíà Îëåíî!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 21.12.2015ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

Ïî ï.1 - ñóìà êîøò³â, âèä³ëåíà ÌÊÏ Ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ííèöüêà ãàçåòà»
ñòàíîì íà ãðóäåíü 2015 ðîêó 917 òèñ. ãðí;

Ïî ï.2 - òèæíåâèé òèðàæ ãàçåòè 6500 ïðèì³ðíèê³â (âïðîäîâæ ðîêó òèðàæ
çì³íþºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç ïîì³ñÿ÷íîþ ïåðåäïëàòîþ);

Ïî ï.3 - ñòàíîì íà ãðóäåíü 2015 ðîêó ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â ÌÊÏ
Ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ííèöüêà ãàçåòà» 17 ÷îëîâ³ê.

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                       

²ðèíà ªë³çàðîâà