Використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ

Відповідно до ст. 43-1 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі - Закон) фонд попереджувальних заходів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) створюється з метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності. Джерелами формування фонду є добровільні внески, пожертвування та відрахування страховиків з премій обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не більше ніж 1% включно від отриманих премій за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується з координаційною радою МТСБУ. Кошти цього фонду є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ.
Відповідно до статті 46 Закону координаційна рада МТСБУ є органом, що здійснює нагляд та контроль за діяльністю МТСБУ. До компетенції координаційної ради МТСБУ належить вирішення таких питань:
здійснення контролю за виконанням МТСБУ своїх повноважень відповідно до нормативно-правових актів у сфері страхування цивільно-правової відповідальності;
погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ;
вирішення у разі потреби питання проведення позачергових ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності МТСБУ.
Склад координаційної ради визначається Статутом МТСБУ (пункт 46.2 статті 46 Закону).
Відповідно до пункту 9.4. Статуту МТСБУ, затвердженого Загальними зборами членів МТСБУ (протокол від 18.10.2018 року № 55/2018) до складу координаційної ради входять три представника від Верховної Ради України (ВРУ) за дорученням Голови Комітету ВРУ, до компетенції якого належать питання з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, та один представник від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Як вбачається з даних сайту «Доступ до правди» (див. посилання: https:// dostup.pravda.com.ua/request/vikoristannia_koshtiv_fondu_popi, https://dostup.pravda.com.ua/request/ vikoristannia_koshtiv_fondu_popi_2) громадянин України Петр Дивов, керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», надіслав Нацкомфінпослуг та ВРУ, які входять до складу координаційної ради МТСБУ, яка, у свою чергу, здійснює нагляд та контроль за діяльністю МТСБУ, запит про надання такої інформації (документів):
- копії чинної та попередніх редакцій Положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ;
- копії рішень координаційної ради МТСБУ, на підставі яких використовувались кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ, у тому числі, але не виключно, протокол координаційної ради МТСБУ від 14.02.14 № 40/2014;
- обсяг надходжень до фонду попереджувальних заходів МТСБУ (з розподілом за видами надходжень (добровільні внески/пожертвування/ відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності) та за такими періодами: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- обсяг використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ (з розподілом за такими періодами: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- напрями використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ (з розподілом відповідно до чинної на дату використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ редакції Положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ та за такими періодами: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- перелік договорів (угод, правочинів, зобов’язань тощо), укладених МТСБУ (прямо чи опосередковано) стосовно використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ (із зазначенням повного найменування контрагенту МТСБУ/його коду ЄДРПОУ/предмету договору/суми, на яку укладено кожен конкретний договір/строку надання (виконання) послуг (робіт) з розподілом за такими періодами: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- чи проводило МТСБУ аналіз цільового та раціонального використання отриманих контрагентами МТСБУ. Якщо цей аналіз проводився, прошу надати інформацію стосовно результатів, отриманих під час проведення аналізу, якщо ні – зазначити причини не проведення такого аналізу.

Однак, повну та змістовну відповідь на свій запит, як і запитувану інформацію (документи), від розпорядників інформації Петр Дивов не отримав.
Так, листом Апарату ВРУ від 28.01.2020 № 18/10-127 (завантажити відповідь можливо за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/616...) запитувача було повідомлено, що починаючи з серпня 2015 року виконання обов’язків координаційної ради МТСБУ покладене на Нацкомфінпослуг, у зв’язку з чим ВРУ не володіє та не може володіти запитуваною інформацією. А листом Апарата ВРУ від 28.01.2020 № 18/10-126 (завантажити відповідь можливо за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/616...) вказаний запит був надісланий МТСБУ з проханням розглянути його.
Листом Нацкомфінпослуг від 29.01.2020 № 1819/12-13 (завантажити відповідь можливо за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/616...) запитувачу також було фактично відмовлено у наданні запитуваної інформації у зв’язку з тим, що Нацкомфінпослуг не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції володіти запитуваною інформацією.
Листом МТСБУ від 10.02.2020 № 6.3-07/4224 (завантажити відповідь можливо за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/616...) запитувачу також було фактично відмовлено у наданні запитуваної інформації у зв’язку з тим, що МТСБУ не належить до розпорядників публічної інформації, а запитувані відомості не відносяться до суспільно необхідної інформації, визначеної статтею 29 Закону України «Про інформацію», тому, МТСБУ робить висновок, що обов’язку поширення такої інформації немає.
З наведеного вбачається, що Петру Дивову було безпідставно відмовлено у задоволенні запиту на інформацію, зокрема, з таких підстав.
Саме координаційна рада МТСБУ здійснює контроль за виконанням МТСБУ своїх повноважень відповідно до нормативно-правових актів у сфері страхування цивільно-правової відповідальності, серед яких, зокрема, повноваження щодо використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ, що створюється з метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності. При цьому кошти цього фонду є коштами МТСБУ.
Саме координаційна рада МТСБУ погоджує положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ та вирішує питання проведення позачергових ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності МТСБУ.
Саме перед координаційною радою МТСБУ щорічно звітує дирекція МТСБУ про використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ.
У цьому зв’язку хочу підкреслити, що кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ, які є коштами МТСБУ, складаються з таких джерел:
добровільні внески;
пожертвування;
відрахування страховиків з премій обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не більше ніж 1% включно від отриманих премій за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Разом з цим, відповідно до документів «Підсумки діяльності страхових компаній за 2018 рік», «Підсумки діяльності страхових компаній за 9 місяців 2019 року», розміщених на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг за посиланнями https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinki..., https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinki...), обсяг отриманих премій за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності становив: у 2017 році – 3 745,3 млн. грн; у 2018 році – 4 499,3 млн. грн; за 9 місяців 2019 року - 3 705,1 млн. грн.
Таким чином обсяг коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ становив: у 2017 році – до 37,5 млн. грн; у 2018 році - 45 млн. грн; у 2019 році - 37 млн. грн.
Нагадую, що вказаний фонд створюється з метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності.
Частиною другою статті 29 Закону України «Про інформацію» передбачено, що предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо. І цей перелік не є вичерпним!
Враховуючи те, що статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, інформація (документи), запитувана Петром Дивовим, є предметом суспільного інтересу, оскільки стосується питання використання МТСБУ коштів на проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності.
Отже маємо факт порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Разом з цим відповідно до пункту 1 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.
Зважаючи на викладене, а також керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу посприяти в отриманні від Нацкомфінпослуг та МТСБУ такої інформації (документів):
- копії чинної та попередніх редакцій Положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ;
- копії рішень координаційної ради МТСБУ, на підставі яких використовувались кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ, у тому числі, але не виключно, протокол координаційної ради МТСБУ від 14.02.14 № 40/2014;
- обсяг надходжень до фонду попереджувальних заходів МТСБУ (з розподілом за видами надходжень (добровільні внески/пожертвування/ відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності) та за такими періодами: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- обсяг використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ (з розподілом за такими періодами: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- напрями використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ (з розподілом відповідно до чинної на дату використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ редакції Положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ та за такими періодами: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- перелік договорів (угод, правочинів, зобов’язань тощо), укладених МТСБУ (прямо чи опосередковано) стосовно використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ (із зазначенням повного найменування контрагенту МТСБУ/його коду ЄДРПОУ/предмету договору/суми, на яку укладено кожен конкретний договір/строку надання (виконання) послуг (робіт) з розподілом за такими періодами: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- чи проводило МТСБУ аналіз цільового та раціонального використання отриманих контрагентами МТСБУ. Якщо цей аналіз проводився, прошу надати інформацію стосовно результатів, отриманих під час проведення аналізу, якщо ні – зазначити причини не проведення такого аналізу.
У разі відсутності можливості посприяти в отриманні від Нацкомфінпослуг та МТСБУ вказаної інформації (документів) прошу звернути увагу на викладені факти та використати цю інформацію для посилення системи контролю та нагляду за діяльністю МТСБУ.
Кожен рік держава витрачає величезні ресурси на підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, зокрема 5% державного дорожнього фонду. Багато громадян країни, громадських діячів, державних службовців і просто небайдужих працюють над питанням підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
Однак страховики, будучи найпершими, хто зацікавлений у зменшенні кількості страхових випадків за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності, тобто кількості дорожньо-транспортних пригодах і їх наслідків – загибелі і травмування людей, витрачають кошти, передбачені на проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, невідомо на які ціли та заходи.
При цьому відсутня будь-яка звітність щодо використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ!
Вважаю, що посилення державного нагляду за використанням коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ дасть змогу зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах країни, а також кількість загиблих та травмованих в них осіб.

Офіс Президента України

Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]FOI requests at ([Офіс Президента України request email])
Your message can't be delivered because you do not have permissions to
send to this email address. Ask the recipients e-mail administrator to
grant you permissions and then try again. For more information about this
issue see [2]DSN code 5.7.1 in Exchange Online.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: S-EX1.int.apu

[Офіс Президента України request email]
Remote Server returned '550 5.7.1 RESOLVER.RST.NotAuthorized; not
authorized'

Original message headers:

Received: from S-EX1.int.apu (10.3.0.25) by S-EX1.int.apu (10.3.0.25) with
Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Fri, 27 Mar 2020 12:22:29 +0200
Received: from esa.apu.gov.ua (10.3.0.125) by S-EX1.int.apu (10.3.0.25) with
Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 27
Mar 2020 12:22:29 +0200
Authentication-Results: mail.apu.gov.ua; spf=Pass smtp.mailfrom=[FOI #66006 email]; spf=Pass smtp.helo=[email address]
Received-SPF: Pass (mail.apu.gov.ua: domain of
[FOI #66006 email] designates
144.76.92.108 as permitted sender) identity=mailfrom;
client-ip=144.76.92.108; receiver=mail.apu.gov.ua;
envelope-from="[FOI #66006 email]";
x-sender="[FOI #66006 email]";
x-conformance=spf_only; x-record-type="v=spf1";
x-record-text="v=spf1 a mx ~all"
Received-SPF: Pass (mail.apu.gov.ua: domain of
[email address] designates 144.76.92.108 as
permitted sender) identity=helo; client-ip=144.76.92.108;
receiver=mail.apu.gov.ua;
envelope-from="[FOI #66006 email]";
x-sender="[email address]";
x-conformance=spf_only; x-record-type="v=spf1";
x-record-text="v=spf1 a mx ~all"
X-Ironport-Dmarc-Check-Result: validskip
IronPort-SDR: MdYg0hjskcCmhF2/TbL6M66wTqzMK7SGpGuzXlFdeaxVd7pUOVv++c4KJkgdypeC2ZjLlthCUH
Df+ouyVp8DlaOg1qhl8DYkpikFBuRxhnTCX2tV8WWAi+IRm+wDc//b/8t6wNatCZxPlGPUH/LM
yrgfRDo3B52qwvQ/o+B/CMxnT4y/2m1u9FJjfeSWzCdWXY8XPM3cXO6QHpXLyrZqbJEsEm0oTM
Ci8hBaDqg9/6H7elEnP6teIYM+/qv2hch3MwqGhrb/6JHTlSFz12SnCsBGWfjfgdVcpNJZ2mxs
RCURmz9G7DS8N64UJYtvAOPs
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.72,311,1580767200";
d="scan'";a="3082786"
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed;
d=dostup.pravda.com.ua; s=mail; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:
Mime-Version:Subject:Message-ID:To:From:Date:Sender:Reply-To:Cc:Content-ID:
Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc
:Resent-Message-ID:In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:
List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=3Xvh5VvryPRMDU0bwdJ4pi9eJIf6+GP1xqCqR0XANZU=; b=0wm57LcP2ZYmyKPboKXkonafq4
RgrpL2JJ419mZcQH51GSW9Fe4KURWwXL1PyXqR6dfPifuqfhESJvXJ7zn4jFnICbL8Uiu3dthA7tp
x0GBdgeUs4XnIzbR0/ZWDCaeO+bQ4AIrjVuzT5WWStk1xkVIrFiRlbXPgDJ2DeasFb28=;
Received: from alaveteli by dostup.pravda.com.ua with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #66006 email]>)
id 1jHm8K-00027G-Mi
for [Офіс Президента України request email]; Fri, 27 Mar 2020 12:22:36 +0200
Date: Fri, 27 Mar 2020 12:22:36 +0200
From: =?UTF-8?B?0JLRltC60YLQvtGA?=
<[FOI #66006 email]>
To: =?UTF-8?B?Rk9JIHJlcXVlc3RzIGF0INCe0YTRltGBINCf0YDQtdC30LjQtNC10L3RgtCw?=
=?UTF-8?B?INCj0LrRgNCw0ZfQvdC4?= <[Офіс Президента України request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0=D0=BF=D0=B8=D1=82_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=92=D0=B8=D0=BA=D0=BE=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BD=D0=BD=D1=8F?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BA=D0=BE=D1=88=D1=82=D1=96=D0=B2?=
=?UTF-8?Q?_=D1=84=D0=BE=D0=BD=D0=B4=D1=83?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D0=BE=D0=BF=D0=B5=D1=80=D0=B5=D0=B4=D0=B6=D1=83=D0=B2=D0=B0=D0=BB=D1=8C=D0=BD=D0=B8=D1=85?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0=D1=85=D0=BE=D0=B4=D1=96=D0=B2?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9C=D0=A2=D0=A1=D0=91=D0=A3?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #66006 email]

References

Visible links
1. mailto:[Офіс Президента України request email]
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]