Виконання органами виконавчої влади України постанов Кабінету Міністрів.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Степан Васильчук, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Степан Васильчук

Доброго дня!

Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 9 серпня 2017 р. № 572 «Про внесення змін у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році», у якій визначено, що посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, підвищуються на 20 відсотків. Аналогічна норма до посадових окладів державних службовців, що безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, застосовується і постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році».

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати інформацію щодо виконання чи невиконання органами виконавчої влади України в розрізі по областям даних постанов, з вказанням причини невиконання (наприклад, дефіцит фонду оплати праці) та посад державних службовців, до яких дане підвищення застосовується - постанови від 9 серпня 2017 р. № 572 «Про внесення змін у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році» в цілому та норми постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році», якою передбачено підвищення окладів державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, на 20 відсотків.

З повагою,

Степан Васильчук, м. Львів

Степан Васильчук залишив коментар ()

Навіщо Кабінет Міністрів взагалі приймає постанови, виконання яких не контролюється ніяк?

Степан Васильчук

Доброго дня!
Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 9 серпня 2017 р. № 572 «Про внесення змін у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році», у якій визначено, що посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, підвищуються на 20 відсотків. Аналогічна норма до посадових окладів державних службовців, що безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, застосовується і постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році».

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати інформацію щодо виконання чи невиконання органами виконавчої влади України в розрізі по областям даних постанов, з вказанням причини невиконання (наприклад, дефіцит фонду оплати праці) та посад державних службовців, до яких дане підвищення застосовується - постанови від 9 серпня 2017 р. № 572 «Про внесення змін у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році» в цілому та норми постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році», якою передбачено підвищення окладів державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, на 20 відсотків.
У разі ненадання або надання неповної інформації, буду оскаржуватии бездіяльність розпорядника відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до керівника розпорядника, вищого органу, суду або Омбудсмана.

З повагою,

Степан Васильчук

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

С. ВАСИЛЬЧУКУ
[FOI #31453 email]

Шановний пане Степане!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 05.03.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту “Доступ до правди”, в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом України “Про Кабінет Міністрів України” та § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, визначено, що Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (далі – Закон) міністр як керівник міністерства очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю, в межах компетенції організовує та контролює виконання міністерством Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України. Згідно із статтею 19 Закону керівник центрального органу виконавчої влади очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює керівництво його діяльністю, у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті центрального органу виконавчої влади та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України.
Статтею 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на місцеві державні адміністрації завдань і за здійснення ними своїх повноважень.
Разом з тим, згідно із підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Канцелярія Держенергоефективності,

1 Attachment

ДІНЗ України,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та контролю

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Державне бюро розслідувань, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[1]Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: D:\Users\bay-a-a\Desktop\gerb.jpg

ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÁÞÐÎ ÐÎÇÑ˲ÄÓÂÀÍÜ

âóë. Ì. Ãðóøåâñüêîãî, 12/2, ì. Êè¿â, 01008   êîä ªÄÐÏÎÓ 41760289

 

«16» áåðåçíÿ 2018 ¹01-239

 

                                                                                                             
Âàñèëü÷óêó Ñòåïàíó

 

                                                                 

Âàø çàïèò â³ä 05.03.2018, ùî íàä³éøîâ ç Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
Óêðà¿íè ³ç âåá-ñàéòó “Äîñòóï äî Ïðàâäè” ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî
âèêîíàííÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè Óêðà¿íè ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 09.08.2017 ¹ 572 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó ïðèì³òêè äî ñõåìè
ïîñàäîâèõ îêëàä³â íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè çà ãðóïàìè îïëàòè ïðàö³ ç
óðàõóâàííÿì þðèñäèêö³¿ äåðæàâíèõ îðãïí³â ó 2017 ðîö³”, Äåðæàâíèì áþðî
ðîçñë³äóâàíü ðîçãëÿíóòî â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

Ïîâ³äîìëÿþ, ùî Äåðæàâíå áþðî ðîçñë³äóâàíü çàðåºñòðîâàíî â ªäèíîìó
äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà
ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü 27.11.2017 òà éîìó ïðèñâîºíî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
þðèäè÷íî¿ îñîáè 41760289.

Íà äàíèé ÷àñ Äåðæàâíå áþðî ðîçñë³äóâàíü ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 ôîðìóâàííÿ, à
â³äòàê ôóíêö³é  îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ä³ÿëüíîñò³  íå
çä³éñíþº.

³äïîâ³äíî ï³äâèùåííÿ îêëàä³â ïðàö³âíèê³â Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü
òàêîæ íå çä³éñíþâàëîñü.

Ó ðàç³ íåçãîäè ç îòðèìàíîþ â³äïîâ³ääþ, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 23 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», Âè  ìàºòå ïðàâî îñêàðæèòè ¿¿
äî ñóäó.

 

Ïåðøèé çàñòóïíèê
Äèðåêòîðà                                                     Î. Âàð÷åíêî

 

 

 

 

 

References

Visible links

Держрибагентство України. Управління фінансів,

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-31453-fba7e972.

--
С уважением,
Держрибагентство mailto:[email address]

Маторіна Анастасія Олександрівна,

1 Attachment

Проценко Ірина Григорівна,

1 Attachment

1 Attachment

Здравствуйте, .

--
С уважением,
УКБ mailto:[email address]

1 Attachment

Здравствуйте.

--
С уважением,
secretar mailto:[email address]

1 Attachment

Здравствуйте, .

--
С уважением,
uma mailto:[email address]

Управл?ння ЦЗН ЖОДА,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

ССД Житомирської ОДА,

1 Attachment

--
З повагою
Служба у справах дітей
Житомирської обласної
державної адміністрації
e-mail: [email address]
тел. 47-50-11

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Олександр,

1 Attachment

Щодо відповіді на ваш запит

Укр інфрапроект,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]