Вихідні дані Генплану-2020 і 2025

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Рак Олександр Олександрович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Рак Олександр Олександрович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Дані з графічних матеріалів у векторній формі чинного Генплану до 2020 року
2. Дані з графічних матеріалів у векторній формі Генплану до 2025 року, який розробляється

З повагою,

Рак Олександр Олександрович

Департамент Містобудування та архітектури, Департамент містобудування та архітектури

1 Attachment

Äîáðîãî äíÿ. Äåïàðòàìåíò ï³äãîòóâàâ â³äïîâ³äü íà âàø çàïèò. Àëå äîäàòîê
ìຠâåëèêèé îá’ºì. Ïðîñèìî Âàñ ïðèéòè äî äåïàðòàìåíòó ç³ ñâî¿ì íîñ³ºì ³
îòðèìàòè âñþ ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ. Àäðåñà: Õðåùàòèê 32, êàá.215.
òåë.278-83-84