відведення земель (перед мостовий прибережної зони - відчуження) в районі південного моста в місті Києві, з лівобережжя.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Александр Дейнега, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Александр Дейнега

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу повідомити мене о нормах (державних постановах) і порядку та нормах відведення земель (перед мостовий прибережної зони - відчуження) в районі південного моста в місті Києві, з лівобережжя.

З повагою,

Александр Дейнега

Від: Савіцький Юрій Васильович
Кабінет Міністрів України

Î. ÄÅÉÍÅDz

[FOI #23232 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 09.07.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò
̳í³ñòð³â çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ
òà âèäຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî
âèêîíàííÿ.

Ïîëîæåííÿì ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ãåîäå糿, êàðòîãðàô³¿ òà
êàäàñòðó, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 14.01.2015 ¹ 15,
âèçíà÷åíî, ùî Äåðæãåîêàäàñòð º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé
ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷íî¿ ³ êàðòîãðàô³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, çåìåëüíèõ â³äíîñèí, çåìëåóñòðîþ, ó ñôåð³ Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî
êàäàñòðó.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» äî
â³äàííÿ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ðàä íàëåæèòü, çîêðåìà, ïîâíîâàæåííÿ
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, âèêîðèñòàííÿì
³ îõîðîíîþ çåìåëü.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè - ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» âèçíà÷åíî, ùî
âèêîíàâ÷èì  îðãàíîì  Êè¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿  ðàäè  º  Êè¿âñüêà ì³ñüêà
äåðæàâíà  àäì³í³ñòðàö³ÿ.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
Äåðæãåîêàäàñòðó, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ
Âàì ³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Посилання

Від: КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Надсилаємо Вам лист у прикріпленому файлі.

Звертаємо Вашу увагу, що лист підписаний ЕЦП.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

Посилання