Відтермінування введення в дію ПКМ № 704

Кривда Юрій

Доброго дня!

В ЗМІ з"явилася інформація про прийняття Урядом проекту постанови про відтермінування уведення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 (щодо запровадження нової системи грошового забезпечення військовослужбовців) з 01.01.2018 на 01.01.2019.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
копію засилочного листа відповідального Міністерства (яке готувало проект) в Кабінету Міністрів України щодо зазначеного проекту постанови;
копію зазначеного проекту постанови;
копії всіх аркушів зазанченого проекту постанови, завізованих керівниками відповідних міністерств та центральних органів виконавчої влади;
копію Пояснювальної записки до зазначеного проекту постанови;
копію експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів до зазначеного проекту постанови;
копію експертного висновку Міністерства юстиції до зазначеного проекту постанови;
витяг з Стенограми засідання Кабінету Міністрів за 27.12.2017 в частині розгляду зазначеного проекту постанови.

Звертаю увагу, що запитувана мною інформація має суспільне значення та не має будь-якого службового, конфеденційного чи таємного змісту. Також уважаю, що цим документам не може бути наданий гриф "для службового користування" (ч.2 ст.9 Закону), але якщо це сталося прошу надати доступ до них з урахуванням ч.2 ст. 6 Закону.
Також зазначаю, що відповідно до ч.3 ст.15 Закону проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Наскільки мені відомо зазанчений проект постанови не оприлюднювався. Прошу надати пояснення щодо зазначеного.

Відповідь на цей запит та документи прошу додатково надіслати на мою власну електронну пошту [email address] у сканованому вигляді у форматі pdf

З повагою,

Кривда Юрій

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

  Þ. ÊÐÈÂIJ

[1][FOI #29482 email]

[2][email address]

 

 

 

 

 

Øàíîâíèé ïàíå Þð³þ!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 27.12.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ íàäàºìî êîﳿ çàïèòóâàíèõ Âàìè äîêóìåíò³â (äîäàþòüñÿ).

Îäíî÷àñíî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ñòàòòåþ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî
îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³
îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á,
ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè (äàë³ – Ðåãëàìåíò),
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò
̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ òà âèäຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîñòàíîâè ³
ðîçïîðÿäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6, ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï
äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» ñòåíîãðàìè çàñ³äàíü Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â º
ñëóæáîâîþ ³íôîðìàö³ºþ òà ìàþòü ãðèô «Äëÿ ñëóæáîâîãî êîðèñòóâàííÿ».

Çã³äíî ³ç ÷àñòèíîþ äåâ’ÿòîþ ñòàòò³ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà ïóíêòîì 2 § 25 Ðåãëàìåíòó, ñòåíîãðàìà çàñ³äàííÿ
Óðÿäó º âíóòð³øí³ì ðîáî÷èì äîêóìåíòîì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â, ùî
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ. Ñòåíîãðàìà çàñ³äàííÿ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íàäàºòüñÿ Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè,
÷ëåíàì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè íà ¿õ çàïèò. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè
âîñüìî¿ ñòàòò³ 46 Çàêîíó çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ñòåíîãðàôóºòüñÿ,
éîãî ð³øåííÿ îôîðìëþºòüñÿ ïðîòîêîëîì, ÿêèé º îô³ö³éíèì äîêóìåíòîì. Êð³ì
òîãî, åëåêòðîííà âåðñ³ÿ ñòåíîãðàìè òà ôîíîãðàìà çàñ³äàííÿ Óðÿäó çíèùóþòüñÿ
íà òðåò³é äåíü ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ.

Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, íàäñèëàºìî ñêàíîâàíó êîï³þ âèòÿãó ç ïðîòîêîëó ¹ 74
çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 27.12.2017 (äîäàºòüñÿ).

Òàêîæ ³íôîðìóºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî § 33 Ðåãëàìåíòó ðîçðîáíèêàìè ïðîåêò³â
àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â º, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâà. Ðîçðîáíèêîì ïðîåêòó
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ïóíêòó 10 ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 2017 ð. ¹ 704», ïðèéíÿòî¿
27.12.2017 çà ¹ 1052, º ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó ïåðøîãî § 42 Ðåãëàìåíòó òà ïóíêòó 5 Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïèòàíü ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
03.11.2010 ¹ 996, ðîçðîáíèê îðãàí³çîâóº ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â
àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â, ùî ìàþòü âàæëèâå ñóñï³ëüíå çíà÷åííÿ ³ ñòîñóþòüñÿ
ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ãðîìàäÿí, à òàêîæ ïðîåêò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü íàäàííÿ
ï³ëüã, ïåðåâàã îêðåìèì ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, äåëåãóâàííÿ ôóíêö³é,
ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè àáî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
çîêðåìà, îðãàí³çàö³ÿì íåäåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
̳íñîöïîë³òèêè äëÿ íàäàííÿ Âàì ³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äîäàòîê: íà 17 àðê.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #29482 email]
2. mailto:[email address]