Видатки ВМР на рекламу

Сергій Валерійович Фазульянов

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

щодо видатків ВІнницької міської ради на рекламні послуги в 2014 та 2015 роках

З повагою,

Сергій Валерійович Фазульянов

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíèé Ñåðã³þ Âàëåð³éîâè÷ó!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 07.11.2015ð. ùîäî âèäàòê³â ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà
ðåêëàìí³ ïîñëóãè â 2014 òà 2015 ðîêàõ ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

Ç ìåòîþ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ó ì³ñò³ ³ííèö³, ñïðÿìîâàíî¿ íà
ãóìàí³çàö³þ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ïðîô³ëàêòèêó íåãàòèâíèõ ÿâèù â
ñóñï³ëüñòâ³, ³íôîðìóâàííÿ ïðî ñîö³àëüíî âàæëèâ³ ïðîåêòè äëÿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà øëÿõîì ñòâîðåííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ àóä³î- òà òåëåâ³ç³éíèõ
ðîëèê³â, ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè íà çîâí³øí³õ ðåêëàìíèõ íîñ³ÿõ òà ó âèãëÿä³
äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2011ð. ¹ 480
çàòâåðäæåíà «Ïðîãðàìà âèêîðèñòàííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè äëÿ ³íôîðìóâàííÿ
ãðîìàäñüêîñò³ òà ïðîô³ëàêòèêè íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ñóñï³ëüñòâ³ íà 2012-2016
ðîêè».

Ó 2014 ðîö³ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó íà âèãîòîâëåííÿ ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè, ïåðåäáà÷åíî¿ Ïðîãðàìîþ âèêîðèñòàííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè äëÿ
³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ òà ïðîô³ëàêòèêè íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ñóñï³ëüñòâ³
íà 2012-2016 ðîêè, áóëî âèä³ëåíî 56,019 òèñ. ãðí.

Ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2015 ð³ê ïåðåäáà÷åíî âèäàòêè íà âèêîíàííÿ çàõîä³â
âèùåçàçíà÷åíî¿ Ïðîãðàìè â ðîçì³ð³ 100,0 òèñ. ãðí. Ñòàíîì íà 09.11.2015ð.
äàí³ âèäàòêè ïðîô³íàíñîâàí³  â ñóì³ – 72,0 òèñ. ãðí.

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                          

²ðèíà ªë³çàðîâà

Сергій Валерійович Фазульянов залишив коментар ()

Шановний Сергію Валерійовичу!

На Ваш запит від 07.11.2015р. щодо видатків Вінницької міської ради на
рекламні послуги в 2014 та 2015 роках повідомляю наступне.

З метою розвитку соціальної реклами у місті Вінниці, спрямованої на
гуманізацію суспільних відносин, профілактику негативних явищ в
суспільстві, інформування про соціально важливі проекти для територіальної
громади міста шляхом створення та розповсюдження аудіо- та телевізійних
роликів, соціальної реклами на зовнішніх рекламних носіях та у вигляді
друкованої продукції рішенням міської ради від 27.10.2011р. № 480
затверджена «Програма використання соціальної реклами для інформування
громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2012-2016
роки».

У 2014 році за рахунок коштів міського бюджету на виготовлення соціальної
реклами, передбаченої Програмою використання соціальної реклами для
інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві
на 2012-2016 роки, було виділено 56,019 тис. грн.

У міському бюджеті на 2015 рік передбачено видатки на виконання заходів
вищезазначеної Програми в розмірі 100,0 тис. грн. Станом на 09.11.2015р.
дані видатки профінансовані в сумі – 72,0 тис. грн.

З повагою

начальник відділу звернень

апарату міської ради та її виконкому,

розпорядник
інформації

Ірина Єлізарова