Учасники АТО

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ярослав, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- скільки є офіційно зареєстрованих учасників АТО
- скільки з них отримали пенсію, як учасники бойових дій?

З повагою,

Ярослав

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíèé ßðîñëàâå!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 17.12.2015ð. ïîâ³äîìëÿþ, ùî ñòàíîì íà 18.12.2015 ðîêó íà
îáë³êó â ªäèíîìó äåðæàâíîìó àâòîìàòèçîâàíîìó ðåºñòð³ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî
íà ï³ëüãè äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ïåðåáóâຠ1830 ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á” ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ÀÒÎ òà
îòðèìàëè ãðóïó ³íâàë³äíîñò³ ç  ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ Ãîëîâíèì 
óïðàâë³ííÿì  Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè  â ì. ³ííèö³ ïðèçíà÷åíî ïåíñ³¿ ïî
³íâàë³äíîñò³ äåìîá³ë³çîâàíèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì:

-  ïåíñ³þ ïî ³íâàë³äíîñò³  ² ãðóïà - 2 ÷îëîâ³êà, ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³¿
ñòàíîâèòü –4097,88 ãðí.;

-  ïåíñ³þ ïî ³íâàë³äíîñò³  ²² ãðóïà - 10 ÷îëîâ³ê, ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³¿
ñòàíîâèòü –2493,13ãðí.;

-  ïåíñ³þ ïî ³íâàë³äíîñò³  ²²² ãðóïà - 31 ÷îëîâ³ê, ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³¿
ñòàíîâèòü –2482,92 ãðí.;

Òàêîæ ïåíñ³þ ïî âòðàò³ ãîäóâàëüíèêà îòðèìóº  130 îñ³á  çà  68 çàãèáëèõ ó
çîí³ ÀÒÎ.  Ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³¿ ñòàíîâèòü – 2511,15 ãðí.

 

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                       

²ðèíà ªë³çàðîâà