Треті особи

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви олександр із Роду матвій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
олександр із Роду матвій

Доброго дня!

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 3 КУ Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно ст. 19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно ст. 92 Конституції України Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Зауважую, що Людина в статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Реалізуючи свої права Людини та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, хочу (проявляю своє Волевиявлення) як Людина в статусі Людина за народженням Чоловік отримати наступну інформацію:

1) а) Надати належним чином завірену фотокопію документа та пояснення про яких третіх осіб йде мова в накладних Укрпошти з повідомленням наступного змісту "Я, шляхом підписання накладної, надаю згоду АТ ''Укрпошта" на обробку моїх персональних даних та надаю доступ до них третім особам з метою надання мені послуг АТ ''Укрпошта", посвідчую про отримання повідомлення щодо включенняінформації про мене до бази даних та отримав роз'яснення про свої права як субєкта персональних даних відповідно до закону України "Про захист персональних даних"";

б) відповідно до вищенаведеного повідомлення від кого Людина має отримати роз'яснення про права відповідно до закону України "Про захист персональних даних"? ;

в) яку відповідальність несе особа, яка не надала чи не надає роз'яснення про права відповідно до закону України "Про захист персональних даних"?

2) Надати належним чином завірену фотокопію підтвердження реєстрації даного нормативно-правового акту в Мін`юсті з включенням до Єдиного державного реєстру та присвоєнням реєстраційного коду та опублікованням в бюлетені «Офіційний вісник України».

3) Всі утворені з використанням моєї Людини власності – зокрема імена – є Моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

4) Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини, Зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Людині в статусі Людина, Живонароджений Чоловік Олександру Васильовичу з Роду Матвій, і ніяк інше.

Даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70, зокрема Звернення до державного службовця від 2021.VI.11 від кредитора, Дієздатного, Самостійного, Живонародженого Чоловіка Олександра Васильовича з роду Матвій, підтверджене листом 5800214809588 з описом-вкладення оператором Укрпошти Чеботарьова у поштовому відділенні 58002 та інші від державних органів та проявляючи Свою Волю забороняю понижати мій статус Людина в статусі Людина .

5) Забороняю писати моє імя у документі-відповіді чорним кольором - зобовязую відповідно до норм міжнародного права прописувати імя Червоним кольором відповідно до статусу Людини.

6) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність.

Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене Людину в статусі Людина (запитувача) про це повідомити.

Також наголошую, що Відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що
означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право
займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані
на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті,
або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому
Пакті.

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав
людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього
Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не
допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі
права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

Тому не визнання правосуб'єктності статусу Людини у відповіді відповідно до Мого Людини в статусі Людина Волевиявлення трактую як не виконання обовязків державою України відповідно до міжнародних договорів та нищить права і свободи Людини, за що настає особиста відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого (Людини в статусі Людина) Волевиявлення залишаю виключно за Собою.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор, Людина в статусі Людина, Живонароджений Чоловік, Олександр син Василя із Роду Матвій, :Олександр :Василь :Матвій

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Доброго дня !

Дякую за вичерпну відповідь.
1) Хочу наголосити, що постанови КМУ стосуються фізичних осіб, а не Людини в статусі Людина.

2) Також зроблю запит на одержання належним чином завіреної фотокопії даної Постанови з метою перевірки наявності підпису посадової особи, яка має відповідні повноваження, щоб переконатися, що дана Постанова маю юридичну силу, а не є договором офертою - про що ви будете також попереджені, якщо це буде мати місце.

3) Відповідно до статті 28 Конституції України (254к/96-ВР) Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Як Я, Людина в стутусі Людина, наголошував, що Відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що
означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право
займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані
на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті,
або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому
Пакті.

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав
людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього
Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не
допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі
права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

Статтею 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Хочу наголосити, що до цього часу не відбувалося порушення з вашого боку щодо визнання правосубєктності Людини в статусі Людина, як наприклад, відповідь 29.04.2021 за №81113-287/0-з-291.

Тому, своєю відповіддю, не визнавши правосубєктність Людини в статусі Людина у даній відповіді відповідно до Мого Людини в статусі Людина Волевиявлення, ви принизили Мою Гідність та порушили право, яке гарантоване Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, що Я трактую як не виконання обовязків державою України відповідно до міжнародних договорів, що нищить права і свободи Людини, за що настає особиста відповідальність.

Також Наголошую, що згідно статті 3 Конституції України держава відповідає перед Людиною.

Повеліваю щодо особистого вибачення. Та в разі відсутності дій з вашої сторони буду захищати Свої права, звертаючись до Уповноваженого з прав Людини.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого (Людини в статусі Людина) Волевиявлення залишаю виключно за Собою.

З повагою, честю та совістю
Субєкт міжнародного публічного права, основний кредитор, Людина в статусі Людина, Олександр син Василя із Роду Матвій, :Олександр :Василь :Матвій

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»

1 Attachment