Технічний опис COVID-паспорту

олександр із Роду матвій

Доброго дня, відповідальний посадовець на виконання зобовязань - державний службовець (державний секретар) Богачова Олена Віталіївна!

Живий Суверенний МужЧина названий за народженням дарованим Мені ім'ям ©:Олександр: Моїм Батьком (МужЧиною) з ім'ям ©:Василь з ім'ям по Роду Батька ©:Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій), власник, вигодонабувач своїх імен ©:Олександр :Василь :Матвій:, іменований ©:Олександр Васильович з роду Матвій:,
в правовому статусі Людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Мені Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою, а також беручи до уваги писані для вас статті:

Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Беручи до уваги ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну службу
Стаття 4. Принципи державної служби

1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Беручи до уваги Частину 1 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Беручи до уваги Частину 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Беручи до уваги Частину 1 статті 4 Пакту закріплено, що під час надзвичайного становища в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі заходи не є несумісними з їх іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

Беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини”, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.

Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.

Беручи до уваги ст. 22 Конституції України Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Беручи до уваги ст.4 Закону України «Про інформацію» суб'єктами інформаційних
відносин є:
люди,
громадяни,
фізичні особи; юридичні особи; об'єднання громадян (людей); суб'єкти владних повноважень.
Право на інформацію гарантується статтею 5 Закону України «Про інформацію», яка
проголошує, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Беручи до уваги частину другу cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Людина в правовому статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

Беручи до уваги статтю 228 Цивiльного кодексу України Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

1. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

2. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, хочу (Проявляю та Утверджую Свою Волю) як Живий Мужчина через правовий статус Людина отримати компетентну відповідь під Вашу особисту відповідальність:

1)
а) Надати належним чином завірену фотокопію нормативно-правового акту, яким затверджено стандарт, зокрема технічний опис, COVID-паспортів у законному порядку.

б) Надати належним чином завірену фотокопію нормативно-правового акту, яким затверджено стандарт. зокрема технічний опис, COVID-сертифікату у законному порядку.

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Живий Мужчина через правовий статус Людина категорично забороняє (накладає Заборону):

а) застосовувати до ©:Олександра :Васильовича :з Роду Матвій: всі презумпції та фікції;

б)приєднувати ©:Олександра Васильовича з Роду Матвій: до фізичної особи (Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в статусі як субєкта міжнародного публічного права;

в) збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам Суверенні данні ©:Олександра Васильовича з Роду Матвій: і персональні дані ПЕРСОНИ, засновані на Його Родове імя, включаючи транскордонну передачу.

3) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Живий Мужчина через правовий статус Людина, Утверджує до виконання державним службовцем:

а) Зобов’язую та вимагаю на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Живому Мужчині, Людині в статусі Людина, Олександру Васильовичу з Роду Матвій !!! - з визнанням та належним зверненням ознайомитися у одній із відповідей
https://dostup.pravda.com.ua/request/919...

б) Також зазначаю, що даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70, відповіді з Національного Банку України, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ГОЛОВНОГО ЦЕНТРу ОБРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ, МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ та від інших державних органів та, проявляючи Свою Волю, Забороняю, Забороняю, Забороняю понижати правовий статус Людина , в якому звертається Живий Мужчина.

4) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність, яка згадана Вище.

5) Це дійсне Моє Волевиявлення прийняти належним чином протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді, беручи до уваги пункт 1 статті 9 прим 1 ЗУ «Про державну службу» та постанову КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 грудня 2019 р. № 1042 "Про затвердження Порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв’язку".

6) Повеліваю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводить в оману Людину, протягом 3 (трьох) днів з повним усвідомленням, що компетентний чиновник несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки переді Мною і за порушення Моїх прав.

Також нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення (Живого Живорожденного Суверенного Мужчини іменованого ©:Олександр Васильович з роду Матвій:, який Проявив та Утвердив Свою Волю в правовому статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

Честь Маю. Живий Живонароджений Суверенний Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентним державним службовцем через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт.: ©:Олександр Васильович з роду Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій)

public_info, Міністерство юстиції України

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Доброго дня !
Відповідаю вперше.

У відповіді, яка надійшла, щодо одержання інформації для Людини в правовому статусі Людина як субєкта права та інформаційних відносин, який керується правом на отримання інформації відповідно до міжнародних договорів, а не Законом про звернення громадян:

1) Лист був адресований державному службовцю. Відповідь підписав не державний службовець. Беручи до уваги писані для вас закони, керуючись міжнародними договорами, держава відповідає перед Людиною в правовому статусі Людина та є зобовязальною стороною.

2) Також у відповід звернення було до особи, агентом якої є живий Мужчина, який проявив волю через правовий статус Людина.

Отже, щодо відповіді. Без акцепту в частині звернення. Втрата довіри. Не має довіри. Фізособи немає. Не належне звернення до Мужчини в правовому статусі Людина. Порушені права Людини, зокрема визнання правосубєктності Людини, у відповідності до міжнародних договорів, обовязок на виконання яких взяла на себе держава Україна та УКРАЇНА. Особи, які готували та підписали відповідь, порушили право на визнання правосубєктності, принцип верховенства права, принизили Гідність Людини, Честь Людини, порушили Міжнародні договори, які зазначені у запиті, визнали Себе не дієздатним та не компетентними. За що виноситься Людиною в правовому статусі Людина їм догана.

Живий Мужчина через правовий статус Людина проявляє та утверджує Свою Волю: з урахуванням вищевикладеного виправити відповідь.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. Відсутній контракт (договір).

Честь Маю. Живий Мужчина, який знаходиться на Тверді (Суші) Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною посадовою особою, а саме державним службовцем, через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт: ©:Олександр Васильович з роду Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій)

public_info, Міністерство юстиції України

1 Attachment

public_info, Міністерство юстиції України

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Доброго дня !
Відповідаю вдруге.

Нагадую тим, хто формує відповідь та підписує.
Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких ограничений в отношении прав мужчин и женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах.

У відповіді, яка надійшла, щодо одержання інформації для Людини за народженням Мужчина в правовому статусі Людина як субєкта права та інформаційних відносин, який керується правом на отримання інформації відповідно до міжнародних договорів, а не Законом про звернення громадян:

1) Лист був адресований державному службовцю. Відповідь підписав не державний службовець. Беручи до уваги писані для вас закони, керуючись міжнародними договорами, держава відповідає перед Людиною в правовому статусі Людина та є зобовязальною стороною.

2) Також у відповіді звернення було до фізичної особи, агентом якої є живий Мужчина, який проявив волю через правовий статус Людина.

Отже, щодо відповіді. Без акцепту в частині звернення. Втрата довіри. Не має довіри. Фізособи немає. Не належне звернення до Мужчини (який має найвищу юридичну силу) в правовому статусі Людина. Порушені права Людини, зокрема визнання правосубєктності Людини, у відповідності до міжнародних договорів, обовязок на виконання яких взяла на себе держава Україна та УКРАЇНА. Особи, які готували та підписали відповідь, порушили право на визнання правосубєктності, принцип верховенства права, принизили Гідність Людини, Честь Людини, порушили Міжнародні договори, які зазначені у запиті, визнали Себе не дієздатним та не компетентними. За що виноситься Людиною в правовому статусі Людина їм догана.

Живий Мужчина через правовий статус Людина проявляє та утверджує Свою Волю: з урахуванням вищевикладеного виправити відповідь - в протилежному випадку Воля Мужчини наступна: ПравоОхоронні органи, беручи до уваги писані для вас міжнародні договори, конституцію України, захистити права Основного Кредитора і притягнути до відповідальності зобовязальну сторону, зокрема її представників, які порушили право Людини.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. Відсутній контракт (договір).

Честь Маю. Живий Мужчина, який знаходиться на Тверді (Суші) Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною посадовою особою, а саме державним службовцем, через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт: ©:Олександр Васильович з роду Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій)

Міністерство юстиції України

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Доброго дня державний службовець(виконавець) та відповідальний посадовець на виконання зобовязань (виконавець та підписант) !

Жодна відповідь, яка надійшла, щодо одержання інформації для Живого Мужчини Який проявив Свою Волю через правовий статус Людина як субєкта права та інформаційних відносин, враховуючи писані для вас міжнародні договори:

1) Не акцептую та заперечую відповідь в частині визнання правосубєктності. Фізособи немає. Втрата довіри. Не має довіри. Інструкція з діловодства Мужчини в правовому статусі Людина не стосусується. Не належне звернення до Мужчини в правовому статусі Людина. Вами Порушені права Людини, зокрема визнання правосубєктності Людини у відповідності до писаних для вас міжнародних договорів, обовязок на виконання яких взяла на себе держава Україна та УКРАЇНА. Порушена вами писана для вас стаття 3 Конституції України. Порушено вами писану для вас Частину 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України, Закон про Державну службу. Особи, які готували та підписали відповідь, порушили право на визнання правосубєктності, принцип верховенства права, принизили Гідність Людини, Честь Людини, порушили Міжнародні договори, які зазначені у запиті.

Враховуючи писаний для вас устав ООН, зокрема статтю 8, Мужчина :Олександр Васильович з роду Матвій: (Визнання якого зафіксовано також нотаріально) проявляє Волю виправити відповідь в частині визнання правосубєктності Людини. Особи, які готували відповідь та її підписали, не визнавши правосубєктність МУжчини в правовому статусі Людина, свідомо порушили принцип верховенство права - Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. ПравоОхоронні органи стати на захист прав Мужчини в правовому статусі Людина.
Це Моя Воля.
Виконуйте !
Виконуйте !
Виконуйте !

Проявляю Свою Волю та з урахуванням вищевикладеного виправити відповідь.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. ВІдсутній контракт.

Честь Маю. Живий Живонароджений Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною посадовою особою на виконання зобовязань через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт.:©:Олександр Васильович з роду Матвій: