Судова практика по ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Віктор Лисак, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Існуючу судову практику, листи, рекомендації, роз"яснення по застосуванню окремих положень ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (ст.36, ст.52), оскільки суди по різному трактують вимоги ст. 36 вказаного закону в частині вирішення спорів щодо застосовування індексу інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банків. Адже з однієї сторони в ч.5 ст.36 цього закону перераховуються обмеження, які не застосовуються до банків тільки під час дії тимчасової адміністрації, а в п.3 ч.5 ст.36 цього закону говориться, що "не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку". Тому в багатьох випадках суди розуміють цю норму так, що індекс інфляції не застосовується до прострочених зобов"язань банків, які виникли ще до моменту запровадження в банках тимчасової адміністрації.

А також існуючу судову практику, листи, рекомендації, роз"яснення по застосуванню п.1 ч.1 ст. 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а саме в спорах про "заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян". Оскільки законом детально не вказуються про який саме різновид і в яких обмеженнях використовується дане положення закону. Тому одні суди можуть застосувати це положення у випадках заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, що не пов"язані з роботою громадян в банках (виконання трудових обов'язків), а пов"язані із заподіянням шкоди життю та здоров’ю громадян в наслідок отриманих хвороб і, як наслідок, громадяни мають намір використати отримані кошти від банків для лікування (здійснення термінових операцій).

З повагою,

Віктор Лисак

Від: Publishinfo

 

ËÈÑÀÊ Â.

[FOI #8164 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

Ñòàòòåþ 6 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî äåðæàâíà âëàäà â Óêðà¿í³
çä³éñíþºòüñÿ íà çàñàäàõ ¿¿ ïîä³ëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º
êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 32 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â»
âèùèé ñïåö³àë³çîâàíèé ñóä, çîêðåìà íàäຠìåòîäè÷íó äîïîìîãó ñóäàì íèæ÷îãî
ð³âíÿ ç ìåòîþ îäíàêîâîãî çàñòîñóâàííÿ íîðì Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè
ó ñóäîâ³é ïðàêòèö³ íà îñíîâ³ ¿¿ óçàãàëüíåííÿ òà àíàë³çó ñóäîâî¿
ñòàòèñòèêè, äຠñïåö³àë³çîâàíèì ñóäàì íèæ÷îãî ð³âíÿ ðåêîìåíäàö³éí³
ðîç’ÿñíåííÿ ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ùîäî âèð³øåííÿ ñïðàâ
â³äïîâ³äíî¿ ñóäîâî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.

Còàòòåþ 36 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó âèçíà÷åíî, ùî ïëåíóì âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî
ñóäó 䳺 ó ñêëàä³ âñ³õ ñóää³â âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó äëÿ âèð³øåííÿ
ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî ïîâíîâàæåíü öèì Çàêîíîì.

Ïëåíóì âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ñóäîâî¿
ñòàòèñòèêè òà óçàãàëüíåííÿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè äຠðîç’ÿñíåííÿ
ðåêîìåíäàö³éíîãî õàðàêòåðó ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àë³çîâàíèìè ñóäàìè
çàêîíîäàâñòâà ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâ â³äïîâ³äíî¿ ñóäîâî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

            Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî
ëèñòîì â³ä 05.01.2016 ¹ 234/0/2-16 äî Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
Óêðà¿íè, Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ
Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

 

Посилання

Від: vasu

 

 

Просимо повідомити про отримання. З повагою ВАСУ

Посилання

Вищий спецiалiзованимй суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

Надсилаємо вiдповiдь на запит, який надiйшов з Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України. Пiдтвердiть отримання листа.

Посилання