Стосовно заробітної плати чоловіків та жінок

Кисельов Андрій

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Кількість працездатного населення, для чоловіків та жінок окремо.

2. Кількість працевлаштованного населення, для чоловіків та жінок окремо.

3. Середня заробітна плата , для чоловіків та жінок окремо

4. Середня пенсія, для чоловіків та жінок окремо.

Данні прошу надати станом на грудень 2016 року.

З повагою,

Кисельов Андрій

Державна служба статистики України

3 Attachments

Äîáðîãî äíÿ!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 09.03.2017 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäຠâ
åëåêòðîííîìó ôîðìàò³ íàÿâíó ñòàòèñòè÷íó ³íôîðìàö³þ ùîäî:

  ðîçïîä³ëó ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ çà ñòàòòþ òà â³êîì â Óêðà¿í³ ñòàíîì íà 1
ñ³÷íÿ 2016 ðîêó (çà îö³íêîþ);

ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â â Óêðà¿í³ çà IV
êâàðòàë 2016 ðîêó (çà äàíèìè äåðæàâíîãî ñòàòèñòè÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ
"Îáñòåæåííÿ ï³äïðèºìñòâ ³ç ïèòàíü ñòàòèñòèêè ïðàö³");

ê³ëüêîñò³ ïðàöåâëàøòîâàíèõ çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ â Óêðà¿í³ çà ãðóäåíü
2016 ðîêó (çà äàíèìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³);

ùîäî ê³ëüêîñò³ ïåíñ³îíåð³â, ðîçì³ðó ïðèçíà÷åíèõ ì³ñÿ÷íèõ ïåíñ³é, ðîçì³ðó
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó òà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ â ðîçð³ç³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè
(çá³ðíèê "Ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ Óêðà¿íè" çà 2015 ð³ê çà
àäì³í³ñòðàòèâíèìè äàíèìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè òà ̳í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè).

Ïðèíàã³äíî ³íôîðìóºìî, ùî ñòàòèñòè÷íó ³íôîðìàö³þ ùîäî ðîçïîä³ëó ïîñò³éíîãî
íàñåëåííÿ çà ñòàòòþ òà â³êîì (çà îö³íêîþ) ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó
ïëàíóºòüñÿ îïðèëþäíèòè íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Äåðæñòàòó
([1]www.ukrstat.gov.ua) ó ðîçä³ë³ "Åêñïðåñ-âèïóñêè"/"Íàñåëåííÿ òà
ì³ãðàö³ÿ"/ "Ðîçïîä³ë ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè çà ñòàòòþ òà â³êîì" – 21
÷åðâíÿ. Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê "Ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ Óêðà¿íè" çà 2016
ð³ê ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè â ðîçä³ë³ "Ïóáë³êàö³¿"/"Äåìîãðàô³÷íà òà
ñîö³àëüíà ñòàòèñòèêà"/"Ñîö³àëüíèé çàõèñò" – 05 ëèïíÿ öüîãî ðîêó.
²íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè íàäàíà ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ çà äîäàòêîâèì çàïèòîì.

 

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
                              

                                                                           

 

References

Visible links
1. http://www.ukrstat.gov.ua/