Стосовно статті 436-1 ККУ та контролю дотримання ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

Кисельов Андрій

Шановний Кабінет Міністрів України,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Які дії проводить Кабінет Міністрів України для контролю дотримання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» різними міністерствами України зокрема Міністерством юстиції України?

2. Кількість справ внесених до ЕРДР з ознаками злочину згідно статті 436-1 Кримінального кодексу України.

3. Кількість засуджених згідно статті 436-1 Кримінального кодексу України.

4. Чи можна вважати порушенням, п.1 ст.4 ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» , відсутність будь-яких дій пов’язаних з демонтажем символіки комуністичного тоталітарного режиму (зображення, пам’ятника, пам’ятного знака та ін. згідно п.4 ст.1 ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки») та подальше публічне її використання власником, публічним використанням символіки комуністичного тоталітарного режиму та ознаками злочину згідно статті 436-1 Кримінального кодексу України.

З повагою,

Кисельов Андрій

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

À. ÊÈÑÅËÜÎÂÓ

[FOI #14347 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 22.10.2016, ùî íàä³éøîâ äî
Cåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî
äî  § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950 (äàë³ – Ðåãëàìåíò), Êàá³íåò
̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé
çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³
öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

×àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè»
òà § 1 Ðåãëàìåíòó âèçíà÷åíî, ùî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â âèäຠïîñòàíîâè ³
ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ.

Ðîçðîáíèêàìè ïðîåêò³â àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â º, çîêðåìà, ì³í³ñòåðñòâà.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè»
ì³í³ñòð ÿê êåð³âíèê ì³í³ñòåðñòâà î÷îëþº ì³í³ñòåðñòâî, çä³éñíþº êåð³âíèöòâî
éîãî ä³ÿëüí³ñòþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ îðãàí³çîâóº òà êîíòðîëþº âèêîíàííÿ
ì³í³ñòåðñòâîì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â.

Ïîëîæåííÿì ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 28.10.2015 ¹ 877, âèçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ º
öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó
ñôåðàõ çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ³íòåðåñ³â ñóñï³ëüñòâà ³
äåðæàâè, ïðîòè䳿 çëî÷èííîñò³, ï³äòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ áåçïåêè ³ ïîðÿäêó. 

Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü, çîêðåìà,
çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ìåæàõ
âèçíà÷åíî¿ ï³äñë³äíîñò³.

Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî Äåðæàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ º
ãîëîâíèì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ³íôîðìàö³éí³é ñôåð³. Äåðæêîìòåëåðàä³î
çä³éñíþº ìîí³òîðèíã âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿».

Çã³äíî ³ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò îïðàöüîâàíî â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â ³ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», â ÷àñòèí³ ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó ïóíêò³ 1
çàïèòó, íàä³ñëàíî äî ì³í³ñòåðñòâ òà Äåðæêîìòåëåðàä³î, â ÷àñòèí³ ïèòàíü,
ïîðóøåíèõ ó ïóíêòàõ 2, 3 äî Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Îäíî÷àñíî çàçíà÷àºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» (äàë³ – Çàêîí) ïóáë³÷íà
³íôîðìàö³ÿ – â³äîáðàæåíà òà çàäîêóìåíòîâàíà áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà
áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà áóëà îòðèìàíà àáî ñòâîðåíà ó ïðîöåñ³
âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì àáî ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñóá’ºêò³â âëàäíèõ
ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ öèì
Çàêîíîì.

×àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 19 Çàêîíó âèçíà÷åíî, ùî çàïèò íà ³íôîðìàö³þ ìàº
ì³ñòèòè çàãàëüíèé îïèñ ³íôîðìàö³¿ àáî âèä, íàçâó, ðåêâ³çèòè ÷è çì³ñò
äîêóìåíòà, ùîäî ÿêîãî çðîáëåíî çàïèò, ÿêùî çàïèòóâà÷ó öå â³äîìî.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 2 Çàêîíó öåé Çàêîí íå ïîøèðþºòüñÿ,
çîêðåìà, íà â³äíîñèíè ó ñôåð³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ ðåãóëþþòüñÿ
ñïåö³àëüíèì çàêîíîì.

Çâåðíåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ
ãðîìàäÿí».

Âàø ëèñò, ó ÷àñòèí³ ïèòàííÿ, ïîðóøåíîãî ó ïóíêò³ 4, çà çì³ñòîì íå
â³äïîâ³äຠâèìîãàì äî çàïèòó íà ³íôîðìàö³þ, ì³ñòèòü ïî ñóò³ ïðîõàííÿ
íàäàòè ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ äåÿêèõ ïîëîæåíü Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè, òîìó íå ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòèé â ïîðÿäêó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿».

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» çâåðíåííÿ
ìîæå áóòè ïîäàíî îêðåìîþ îñîáîþ (³íäèâ³äóàëüíå) àáî ãðóïîþ îñ³á
(êîëåêòèâíå).

Çâåðíåííÿ ìîæå áóòè óñíèì ÷è ïèñüìîâèì.

Óñíå çâåðíåííÿ âèêëàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíèíîì íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³ àáî çà
äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó ÷åðåç âèçíà÷åí³ êîíòàêòí³ öåíòðè,
òåëåôîíí³ «ãàðÿ÷³ ë³í³¿» òà çàïèñóºòüñÿ (ðåºñòðóºòüñÿ) ïîñàäîâîþ îñîáîþ.

Ïèñüìîâå çâåðíåííÿ íàäñèëàºòüñÿ ïîøòîþ àáî ïåðåäàºòüñÿ ãðîìàäÿíèíîì äî
â³äïîâ³äíîãî îðãàíó, óñòàíîâè îñîáèñòî ÷è ÷åðåç óïîâíîâàæåíó íèì îñîáó,
ïîâíîâàæåííÿ ÿêî¿ îôîðìëåí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. Ïèñüìîâå
çâåðíåííÿ òàêîæ ìîæå áóòè íàä³ñëàíå ç âèêîðèñòàííÿì ìåðåæ³ ²íòåðíåò,
çàñîá³â åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó (åëåêòðîííå çâåðíåííÿ).

Ó çâåðíåíí³ ìຠáóòè çàçíà÷åíî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿíèíà, âèêëàäåíî ñóòü ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ, çàóâàæåííÿ,
ïðîïîçèö³¿, çàÿâè ÷è ñêàðãè, ïðîõàííÿ ÷è âèìîãè. Ïèñüìîâå çâåðíåííÿ
ïîâèííî áóòè ï³äïèñàíî çàÿâíèêîì (çàÿâíèêàìè) ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè. Â
åëåêòðîííîìó çâåðíåíí³ òàêîæ ìຠáóòè çàçíà÷åíî åëåêòðîííó ïîøòîâó àäðåñó,
íà ÿêó çàÿâíèêó ìîæå áóòè íàä³ñëàíî â³äïîâ³äü, àáî â³äîìîñò³ ïðî ³íø³
çàñîáè çâ’ÿçêó ç íèì. Çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ïðè
íàäñèëàíí³ åëåêòðîííîãî çâåðíåííÿ íå âèìàãàºòüñÿ.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ïðîïîíóºìî Âàì çâåðòàòèñÿ äî Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí», çà
äîïîìîãîþ çàñîá³â ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó çà àäðåñîþ: âóë. Àêàäåì³êà Áîãîìîëüöÿ,
10, ì. Êè¿â, 01601 àáî çàòåëåôîíóâàòè íà óðÿäîâó «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» 1545
(äçâ³íêè ç³ ñòàö³îíàðíèõ òà ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â áåçêîøòîâí³).

Îäíî÷àñíî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî åëåêòðîííå çâåðíåííÿ ìîæå áóòè íàä³ñëàíå ç
âèêîðèñòàííÿì ìåðåæ³ ²íòåðíåò ÷åðåç ñïåö³àëüíó ôîðìó ðåºñòðàö³¿ â ñèñòåì³
«Åëåêòðîííå çâåðíåííÿ» çà àäðåñîþ:
http://ezvernennia.kmu.gov.ua/login_ext/.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

Доступ до публічної інформації,

1 Attachment

Відповідь на запит у доданому файлі

Збираник Юрій Вікторович,

1 Attachment

Владислав Вікторович Кисельов,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Владислав Валентинович Старовойтов,

1 Attachment

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-14347-f898edd1.

--
С уважением,
mailmsms mailto:[email address]

Оліщук Анна Юріївна,

1 Attachment

Мінрегіон направляє Вам відповідь на Ваш запит на отримання публічної
інформації

1 Attachment

Направляємо відповідь на Ваш інформаційний запит

Сопленко Мирослава Вячеславівна,

1 Attachment

Сообщение готово к отправке со следующим файлом или вложенной связкой:

Док2

Примечание: Для предотвращения заражения компьютерными вирусами почтовые программы могут запрещать отправление или получение вложенных файлов. Проверьте параметры безопасности почтовой программы для обработки вложений.

Долішня О.В.,

1 Attachment

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 14402 (20161107) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

Міністерство освіти і науки України,

1 Attachment

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

[адресу приховано]

 

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

показати цитоване

===========---------

показати цитоване

--
З повагою,
Kanc mailto:[адресу приховано]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-14347-f898edd1.

Доброго дня !
Підтвердіть будь-ласка отримання Вами інформації.
Завчасно вдячні.

--
С уважением,
Kanc mailto:[адресу приховано]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Кисельов Андрій залишив коментар ()

згідно ККУ ст 436-1 покарано 1 особу
https://dostup.pravda.com.ua/request/sto...

Кисельов Андрій залишив коментар ()

з 2014 року до ЕРДР згідно 436-1 ККУ зареєстровано 34 справи, закрито згідно 284 КПК України 10 справ. Обліковано 24 справи.
https://dostup.pravda.com.ua/request/sto...

Відділ по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації,

2 Attachments

Кабінет Міністрів України

1 Attachment