Статистичні дані по виноробству

Елена Данчева

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Площі насаджень виноградників, їх урожайності та рентабельності вирощування винограду у 2012-2017 роках.
2. Площі закладки нових виноградних насаджень у 2012-2017 роках
3. Кількості підприємств зайнятих на виробництві вина. виноградного, виробництві вин ігристих, вина ігристого «Шампанське України», виробництві коньяку, бренді у 2012-2017 роках.
4. Обсягів інвестицій та інноваційної діяльності у виноробстві у 2012-2017 роках.
5. Фінансових результатів діяльності виноробних підприємств у 2012-2017 роках.
6. Індексу виробництва вина виноградного, ігристого вина та кон’яку (бренді) у 2012-2017 роках.

Звертаю Вашу увагу на те, що згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
- інформація має бути надана не пізніше п’яти робочих днів, з моменту отримання запиту (ст. 20);
- відповідь розпорядника про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації (п. 2 ст. 22).

З повагою,

Елена Данчева

Державна служба статистики України

3 Attachments

Äàí÷åâà Îëåíà

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 25.07.2018 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ.

Ôàéëè íàäñèëàºìî ÷àñòèíàìè, âåëèêèé îá’ºì ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

 

 

Державна служба статистики України

6 Attachments

Äàí÷åâà Îëåíà

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 25.07.2018 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ.

Ôàéëè íàäñèëàºìî ÷àñòèíàìè, âåëèêèé îá’ºì ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33