Стан доріг

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна Жежера, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Тетяна Жежера

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): Прошу надати інформацію, скільки коштів виділено Гостомельською селищною радою на ремонт доріг. Та коли буде поремонтовано дороги у селищі Гостомель, особливо цікавить відрізок по вулиці Совхозна. Надати роз"яснення, хто несе за це відповідальність, та коли буде нормальна дорога на Совхозній?

З повагою,

Тетяна Жежера

Від: Лариса
Гостомельська селищна рада

Íà Âàø çàïèò Ãîñòîìåëüñüêà ñåëèùíà ðàäà íàäຠíàñòóïíó ³íôîðìàö³þ. Íà
ðåìîíò äîð³ã ñåëèùà Ãîñòîìåëü â  áþäæåò³ 2014 ðîêó çàêëàäåí³ êîøòè â ñóì³
2529,6 òèñ. ãðí..  çâ’ÿçêó ç òèì, ùî êàçíà÷åéñòâîì íå ïðîâîäÿòüñÿ
ïðîïëàòè çà âèêîíàíí³ ðîáîòè ùå ç òðàâíÿ ì³ñÿöÿ 2013 ðîêó, æîäíà 
îðãàí³çàö³ÿ íå õî÷å  çàêëþ÷àòè äîãîâ³ð ïî ðåìîíòó äîð³ã ñåëèùà.  Ãîñòîìåëü
ñàìîäîñòàòíº ñåëèùå, àëå  âðàõîâóþ÷è òå , ùî îïëàòà âèêîíàíèõ ðîá³ò
ïðîâîäèòüñÿ êàçíà÷åéñòâîì, çà 2013 ð³ê ñåëèùíà ðàäà ìຠáîðã ïåðåä
ï³äðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè á³ëüøå 3 ìëí. ãðí.. Òîìó ìè íå ìîæåìî íàçâàòè
ñòðîêè  â ÿê³ áóäóòü âèêîíàí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè.  Ùîäî âóëèö³ Ðàäãîñïíî¿, òî
¿¿ áàëàíñîóòðèìóâà÷åì   º Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã. Ãîñòîìåëüñüêà
ñåëèùíà ðàäà íåîäíîðàçîâî çâåðòàëàñÿ äî Ñëóæáè ç ïðîõàííÿì â³äðåìîíòóâàòè
äàíó äîðîãó.  òðàâí³ ì³ñÿö³ ðàäà â³äïðàâèëà çâåðíåííÿ äî íîâîãî
êåð³âíèöòâà îáëàñò³ ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè â âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ðåìîíòó
âóëèö³ Ðàäãîñïíî¿.

 

Ñåëèùíèé ãîëîâà          À.². Êèðè÷åíêî

 

show quoted sections

Посилання