Список службових квартир виданих в користування - конкретним посадовим особам

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Sergiy, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати список службових квартир виданих в користування (в тому числі пізніше приватизованих) за період 1.01.2012р по 1.04.2016р - дану інформацію прошу подати по роках з вказанням прізвища, ім'я, по-батькові особи одержувача та кількістю кв.м квартири виданої в користування

По відомствах - і центральних органах викачаної влади.

З повагою,

Маневич Абрам Аншелович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

А. А. МАНЕВИЧУ
[FOI #10965 email]
Шановний Абраме Аншеловичу!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 19.04.2016, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Надання службових жилих приміщень, зокрема працівникам центральних органів виконавчої влади, здійснюється відповідно до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР (далі – Положення), затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37.
Пунктом 5 Положення визначено, що облік службових жилих приміщень у всіх будинках, незалежно від їх належності, здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, яка прийняла рішення про включення жилого приміщення до числа службових.
Згідно із пунктом 6 Положення виключення жилого приміщення з числа службових провадиться на підставі клопотання підприємства, установи, організації рішенням виконавчого комітету відповідної районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Про виключення жилого приміщення з числа службових у журналі обліку службових жилих приміщень робиться відповідна відмітка.
Статтею 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що голова, зокрема обласної ради, здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.
Разом з тим, згідно із статтею 10¹ Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до обласних рад і Київської міськдержадміністрації для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Доброго дня!

А хіба міністерства не видають службові квартири?

Повідомте які і хто отримав квартири в міністерствах(МВС, юстиції, енергетики МОЗ..і інші)?

Вказуйте П.І.П та кв.м

З повагою,

Sergiy

1 Attachment

Доброго дня, Foi+request-10965-56bcbd2f.

--
З повагою
Рівненська обласна рада mailto:[email address]

Управління майном,

1 Attachment

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА,

1 Attachment

Миколаївська обласна рада
http://mk-oblrada.gov.ua
[email address]
тел. (0512) 37-05-48
факс.(0512) 37-31-32

Обласна Рада Івано-Франківськ,

На Ваш лист №6813/0/2-16 від 25.04.16 р. щодо розгляду інформаційного
запиту сайту "Доступ до Правди" про список наданих в користування
службових квартир за період з 01.01.2012 р. по 01.04.2016 р. повідомляємо,
що Івано-Франківська обласна рада протягом вказаного періоду  службових
квартир не надавала.

Загальний відділ ДРДА,

1 Attachment

1 Attachment

Доброго дня, п.Сергію,

--
mailto:[email address]

Доброго дня!

дехто відправляти документи в ПОГАНІЙ ЯКІСТЬ -

З повагою,

Внутрішня політика,

1 Attachment

Київська обласна рада,

1 Attachment

Vinnitska oblasna rada,

1 Attachment

Доброго дня,

--
З повагою,
Vinnitska oblasna rada mailto:[email address]

Відділ роботи із зверненнями громадян,

1 Attachment

З повагою
Відділ роботи із зверненнями громадян
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Олена Гончаренко,

1 Attachment

--
З повагою
начальник відділу роботи
із зверненнями громадян
Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
Гончаренко Олена Анатоліївна

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Ñ. Â. ÌÀÐÒÈÍÅÍÊÓ

[FOI #10965 email]

 

Øàíîâíèé Ñåðã³þ ³êòîðîâè÷ó!

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 25.04.2016, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

Ñòàòòåþ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå
íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ
òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» (äàë³ – Çàêîí)
òà â³äïîâ³äíî äî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º
êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ.

Ïîâòîðíî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî íàäàííÿ ñëóæáîâèõ æèëèõ ïðèì³ùåíü, çîêðåìà
ïðàö³âíèêàì öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê íàäàííÿ ñëóæáîâèõ æèëèõ ïðèì³ùåíü ³ êîðèñòóâàííÿ
íèìè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ (äàë³ – Ïîëîæåííÿ), çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ðàäè
̳í³ñòð³â ÓÐÑÐ â³ä 04.02.1988 ¹ 37.

Ðàçîì ç òèì, ïîñòàíîâîþ Ðàäè ̳í³ñòð³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ³ Óêðà¿íñüêî¿
ðåñïóáë³êàíñüêî¿ Ðàäè ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê â³ä 11 ãðóäíÿ 1984 ð. ¹ 470 «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë îáë³êó ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ
óìîâ, ³ íàäàííÿ ¿ì æèëèõ ïðèì³ùåíü â Óêðà¿íñüê³é ÐÑл âèçíà÷åíî, ùî
êâàðòèðíèé îáë³ê âåäåòüñÿ â ö³ëîìó ïî ï³äïðèºìñòâó, óñòàíîâ³, îðãàí³çàö³¿.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
ì³í³ñòåðñòâ äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

 

1 Attachment

--
Эля **

1 Attachment

Направляємо відповідь на інформаційний запит.
Просимо отримання підтвердити зворотнім листом.

Канцелярiя,

1 Attachment

Доброго дня! Надсилаємо відповідь на інформаційний запит від 19.04.2016р,
який надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів України.
З повагою обласна рада.

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

----- Переслано: V Dobrovolska/odessa.gov.ua дата: 05.05.2016 16:33 -----

Наталія Михайлівна Кому V Dobrovolska/odessa.gov.ua
Капітанчук/OR/odessa.gov.ua Копия
Тема Маневич публичка
05.05.2016 16:28

Прес-служба обласної ради,

1 Attachment

1 Attachment

Із повагою Черкаська обласна рада

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Шановний Амбраме Аншеловичу!
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація направляє Вам
електронною поштою відповідь на інформаційний запит від 19.04.2016
реєстраційний № 1734 (З).
З повагою
відділ організації діловодства

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Доброго дня Foi+request-10965-56bcbd2f,

--
З повагою,
Oblrada mailto:[email address]

---
Цей електронний лист перевірено на відсутність вірусів антивірусною програмою Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Загальний Відділ,

--
Загальний відділ Чернігівської обласної ради

Загальний Відділ,

1 Attachment

2016-05-06 9:57 GMT+03:00 Загальний Відділ <[1][email address]>:

--
Загальний відділ Чернігівської обласної ради

--
Загальний відділ Чернігівської обласної ради

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Шевченко Надія,

1 Attachment

обласна рада Днiпропетровська,

1 Attachment

Печерська райдержадміністрація,

2 Attachments