Список ОСББ з контактними телефонами.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Inna Belousenko, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): список ОСББ області з контактними телефонами.

З повагою,

Inna Belousenko

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

На Ваш запит від 03.04.2015р. щодо надання списку ОСББ області з
контактними телефонами, надаю в межах компетенції наступну інформацію.

На сьогоднішній день, у місті Вінниці створено 330 об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків (перелік зареєстрованих на території міста ОСББ
додається).

Оскільки в Ресурсному центрі підтримки ОСББ м. Вінниці відсутні контактні
телефони, надати їх немає можливості.

Запитувана інформація, щодо списку ОСББ по Вінницькій області не
відноситься до компетенції виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Враховуючи зазначене , на підставі ст. 22 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», з метою збереження Ваших законних прав на отримання
публічної інформації, направляю копію запиту для розгляду за належністю в
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та
інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, за адресою: 
м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. 43-92-17.

 

 

 

Начальник відділу звернень

апарату міської ради та її виконкому,

розпорядник
інформації                                                                         

Ірина Єлізарова

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

¹ Íàçâà Àäðåñà
ï/ï
1 “Íåçàáóòí³é” ì. ³ííèöÿ âóë. Õë³áíà,
11
2 “Âîäíèê” ì. ³ííèöÿ âóë.
Îñòðîçüêîãî, 59
3 “Âëàäàð” ì. ³ííèöÿ âóë.
Ìàëèíîâñüêîãî, 36
4 “Ë ² ×” ì. ³ííèöÿ âóë. Ë.
×àéê³íî¿, á. 2
5 “Äîìîâëàñíèê” ì. ³ííèöÿ âóë. À.
Àðòèíîâà, 37À
6 “ ² Ê” ì. ³ííèöÿ âóë. Õë³áíà,
16
7 “Êâ³òêà”                                  ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ê.Ìàðêñà, 3
8 “Ïðîì³íü”                            ì. ³ííèöÿ
âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 40
9 „Çëàãîäà” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ñîáîðíà, 90
10 „Çëàãîäà – 2” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ñîáîðíà, 92
11 „Æîâòåíü”  ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ìåäâåäüºâà, 18
12 „ÄÞÌ”  ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ò³ì³ðÿçºâà, 44
13 "Ãîñïîäàð" ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êîçèöüêîãî, 77
14 “ijì-” ì. ³ííèöÿ, ïðîñï.
Êîöþáèíñüêîãî, 76
15 “Ñàäîâà-8” ì. ³ííèöÿ, âóë. Ñàäîâà,
8
16 “Êóðñàíò” ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðâîíèõ êóðñàíò³â,8
17 “Ìåðêóð³é” ì. ³ííèöÿ, âóë.Çî¿
Êîñìîäåìÿíñüêî¿, 17
18 „Ñîþç” ì. ³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå 
øîñå, 19
19 “Çàòèøîê-3” ì. ³ííèöÿ, âóë. À.
Àðòèíîâà, 12
20 „Äîì ³ Ê” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Íàã³ðíà, 21 Æ, 21019
21 „Êîìôîðò Ïîä³ëëÿ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ñêàëåöüêîãî, 34À
22 „Îáåð³ã 80” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Íåìèð³âñüêå øîñå, 80
23 „Åíåðãåòèê – 22”                ñ. Ïèðîãîâî, âóë.
Àêàäåìè÷íà, 54
24 «Äðóæáà-7»                             ì. ³ííèöÿ, âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå, 8
25 „Äîáðîáóò  - Çëàãîäà” ì. ³ííèöÿ, âóë. ².
Ôåäîðîâà,  18
26 „Äðóæáà – 6” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Áàæåíîâà, 6
27 „Àòëàíò-10” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Áàæåíîâà, 10
28 „³ííèöÿ - Öåíòð” ì. ³ííèöÿ, âóë..
Õë³áíà, 3
29 „Íàä Áóãîì”                          ì. ³ííèöÿ, ïðîâóë.
Ñåëÿíñüêèé, áóä. 7
30 „Ñóïóòíèê – 4” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî, 62
31 „Ñòðóìîê 92” ì. ³ííèöÿ, âóë. Ä.
Íå÷àÿ, 7-À
32 "ÃÀÐÀÍÒ-ÁÓÄ" ì. ³ííèöÿ âóë.
Ñòàõóðñüêîãî, áóä.58-à
33 «Ìð³ÿ 23» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïåðøîòðàâíåâà, 23,
34 «Äîáðîä³ì – 10»             ì. ³ííèöÿ, âóë. ʳðîâà,
10, 21007,
35 «Ìàðãàðèòà -4»  ì. ³ííèöÿ, âóë.
Íîâîïðîð³çíà, 4
36 «Îêðà¿íà» ì. ³ííèöÿ, âóë.
².Ôåäîðîâà 22/3
37 «Â³êòîð³ÿ-42À»                  ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ëèòâèíåíêî, 42À, 21018
38 «Òðàâíåâèé Ñàä»                 ì. ³ííèöÿ, âóë. Á.
Õìåëüíèöüêîãî, 22
39 «Âåñåëêà-2006» ì. ³ííèöÿ, âóë. Ãîãîëÿ,
5, 21018,
40 «Ïîäîëÿíêà-1» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Àêàäåì³êà Þùåíêà, 12
41 «Àðíîí 4» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Òîëñòîãî, 4À, 21018
42 «Ñâ³òëèé Ä³ì» ì. ³ííèöÿ, âóë. Ô.Êîíà,
58À/9, 21100,
43 «²äåÿ-³ííèöÿ» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî, 22/5
44 «Ë³ñíå-2006» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå, 100,
45 «Ãåðìåñ-Àëüôà» ì. ³ííèöÿ, âóë. Ãîãîëÿ,
9/1, 21018,
46 «Çàë³çíè÷íèê-4» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Íåìèð-êå øîñå, 191-À/2
47 «Âåëèêà ðîäèíà 240» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïèðîãîâà, 59-À, 21037,
48 «Êàøòàí-9» ì. ³ííèöÿ, âóë.
̳ë³ö³éíà, 9, 21018,
49 «Åòàëîí-Ë» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Îñòðîçüêîãî,  55
50 «732 Êâàðòàë» ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà, 71
51 «Ò³ì-3 À» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ò³ì³ðÿçåâà 3 À,  21001,
52 «Ëèòâà-10» ì. ³ííèöÿ, ïðîâ.
Ëèòîâñüêèé, 10, 21007,
53 «Åë³ò-19»                            ì. ³ííèöÿ, âóë. Ãîíòè,
19, 21017,
54 «Êðàìîêñ» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êåëåöüêà, 61À, 21021,
55 «Ñîíÿ÷íèé äâ³ð» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïóøê³íà, 17, 21050,
56 «Ï³ê-103 Á» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïèðîãîâà, 103Á, 21037,
57 «Áóäèíîê ¹32» ïðîâ. Êàðëà Ìàðêñà, 32
âóë. Îëüãè
58 «Ñàäîâå-3» Êîáèëÿíñüêî¿,123 á, êâ.
3
59 «Òåðåì-6» ì. ³ííèöÿ,âóë.
Íîâîïðîð³çíà,6
60 «Ñâ³òàíîê-12» ì.³ííèöÿâóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà,15
61 «Öåíòð-19» ì. ³ííèöÿ âóë. À.
Àðòèíîâà,19,êâ.19
62 «Ïîäîëÿíêà-4» ì.³ííèöÿ âóë.
Çîä÷èõ,32/20
63 «Öåíòð-Ì» ì. ³ííèöÿ âóë.
Ìèõàéëè÷åíêà,10, êâ.14
64 «Ïîäîëÿíêà-3» ì. ³ííèöÿ âóë.
Àêàäåì³êà Þùåíêà,10
65 «Äáàéëèâèé ãîñïîäàð» ì. ³ííèöÿ âóë.
×êàëîâà,13
66 «Çîä³àê» ì. ³ííèöÿ
âóë.Âèííè÷åíêà, 9
67 «Ñàêóðà» ì. ³ííèöÿ,
âóë.Ñòàõóðñüêîãî, 2À
68 «Ë³ñáóä – 71» ì. ³ííèöÿ, âóë. Õì.
øîñå,71,êîðï 3, êâ.45
69 «Ìð³ÿ - 79» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå,79
70 «Ìð³ÿ 34» ì. ³ííèöÿ,
âóë.Àðòåìà,34
71 «Ïîäîëÿíêà – 5» ì. ³ííèöÿ,
âóë.Çîä÷èõ,18
72 «Óðîæàé – 2007» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ñêàëåöüêîãî, 36à 21018
73 «Îáåð³ã 16 – À» ì. ³ííèöÿ,
âóë.Ïèðîãîâà,16à,êâ. 6
74 «Äæèíåð³ê» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïèðîãîâà,6
75 «Ïîäâ³ð’ÿ 2» ì. ³ííèöÿ, âóë.Çî¿
Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿,8
76 «Ïîäîëÿíêà – 2» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Àêàäåì³êà Þùåíêà,8
77 «Ñàáàð³â 10» ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðíÿõîâñüêîãî,82 Â,êâ.3
78 «Áàðâ³íîê» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êè¿âñüêà, 170
79 «Íàø ä³ì 3» ì.
³ííèöÿâóë.Î.Íåâñüêîãî,4
80 «Îí³êñ 27» ì. ³ííèöÿâóë. Ôðóíçå,27
81 «Ïîäîëÿíêà – 7» ì. ³ííèöÿâóë. Çîä÷èõ,
16, 21027
82 «Ïîäîëÿíêà – 14» ì. ³ííèöÿâóë. Çîä÷èõ,
14, 21037
83 «Õóòîðîê-25» ì. ³ííèöÿ,ïðîâ.
Ê.Ìàðêñà, 25
84 «Çëàãîäà  Â³í-ïëþñ» ì. ³ííèöÿ âóë.
Àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà, 53
85 «Çàòèøîê ó öåíòð³» ì. ³ííèöÿ âóë.
̳ë³ö³éíà, 6
86 «Äîì³ê – 3» ì. ³ííèöÿ âóë.
Îñòðîâñüêîãî, 97
87 «Ìîæàéñüêèé» ì. ³ííèöÿ 1-é Êè¿âñüêèé
ïðîâóëîê, 59
88 «Äðóæáà 15 À» ì. ³ííèöÿ âóë.
Îñòðîâñüêîãî,15À, 21001
89 «Àòëàíò – 36» ì. ³ííèöÿâóë. Ïóøê³íà,
10
90 «Íàø Ä³ì – Ñêëàäñüêà 11» ì. ³ííèöÿ âóë.
Ñêëàäñüêà, 11,
91 «Ïåðøîòðàâíåâèé – 29» ì. ³ííèöÿ âóë.
Ïåðøîòðàâíåâà, 29
92 «Êàðëñîí - 16» ì. ³ííèöÿ âóë.
Êîöþáèíñüêîãî, 16
93 «Ä³àìàíò – 1» ì. ³ííèöÿâóë. Ï.
Çàïîðîæöÿ, 52
94 «Ïîäîëÿíêà – 12» ì. ³ííèöÿâóë. Çîä÷èõ,
12
95 «Ì³êà» ì. ³ííèöÿïðîâ. Êàðëà
Ìàðêñà, 36
96 «ËÒ 2008» ì. ³ííèöÿÂóë. Òîëñòîãî,
3
97 «Í³æí³ñòü» ì. ³ííèöÿ, âóë. Á.
Õìåëüíèöüêîãî, 14
98 «Õóòîðîê 35 À» ì. ³ííèöÿÂóë. Ì.
Âîâ÷êà, 35 À
99 «Òÿæèë³â» ì. ³ííèöÿÂóë. Ñàäîâà,
22 À
100 «Ïîäîëÿíêà 8» ì. ³ííèöÿ, âóë. Çîä÷èõ,
8
101 «Çáèøêî 37» ì. ³ííèöÿ, âóë. Çáèøêî,
37
102 «Íàøà õàòà» Âóë. Êè¿âñüêà, 17
103 «Ï³äë³ñíå» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ìàêñèìîâè÷à , 2
104 «38-é êâàðòàë» ì. ³ííèöÿ, âóë. Ê.
Ìàðêñà, 38 À
105 «Îàçèñ 8» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êîíñòàíòèíîâè÷à, 8
106 “Íàäáóæàíñüêå - 13 ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ë.Òîëñòîãî, 13
107 “ ÑÀÒ 26  ” ì. ³ííèöÿ, âóë. ².
Ôåäîðîâà,26
108 «Åäåëüøòåéíà 9» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Åäåëüøòåéíà, 9
109 «Äîëèíà 39» ì. ³ííèöÿ, âóë.
Îñòðîçüêîãî, 39
110 «Ó Òîïîëÿõ»                ì. ³ííèöÿâóë. ×åõîâà,
29
111 «Ïðèìàêîâà» ì. ³ííèöÿâóë.
Ïðèìàêîâà, 5
112 «Ïîäîëÿíêà 10» ì. ³ííèöÿ âóë. Çîä÷èõ,
10
113 «Ðåëàêñ - 30» ì. ³ííèöÿ âóë.
Âèííè÷åíêà, 30
114 «Çëàãîäà Ô» ì.³ííèöÿ âóë.²
Ôåäîðîâà,40(áóâøèé¹2)
115 «Ñâåðäëîâà 52» ì. ³ííèöÿ âóë.
Ñâåðäëîâà 52/3
116 «Ä³ì 9» ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðâîíîõðåñò³âñüêà,  9/2
117 «Ðàòóøíà 16» ì. ³ííèöÿ âóë. Ëÿë³
Ðàòóøíî¿ 16
118 «Áóëüâàð ñâîáîäè 8» ì. ³ííèöÿ, âóë. Áóëüâàð
ñâîáîäè, 8
ì. ³ííèöÿ,
119 «Ïîäîëÿíêà – 6» âóë.Ñâîáîäè/Çîä÷èõ,6,
êâ. 4
120 «×àéêà – ×åõîâà» ì. ³ííèöÿ âóë. ×åõîâà,

121 «×êàëîâà 7» ì. ³ííèöÿâóë. ×êàëîâà,
7, êâ.3
122 «Âàòóò³íà, 20» ì. ³ííèöÿâóë. Âàòóò³íà,
20, êâ.13
123 “ϳäêîâà-7” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Íåìèð³âñüêå øîñå, 7
124 “Ñêàëåöüêîãî- 36À” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ð.Ñêàëåöüêîãî 36-À
125 “Äðóæíå” ì. ³ííèöÿ, ïðîâ. Ê.
Ìàðêñà, 26
126 “Þíîñò³- 6À” ì. ³ííèöÿ, ïð. Þíîñò³,

127 “Êåëåöüê - 130”         ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êåëåöüêà, 130-À
128 “Îðõ³äåÿ- 35Á” ì. ³ííèöÿ, âóë. Ì.
Âîâ÷êà, 35-Á
129 “Ãóðàëüíÿ-1” ì. ³ííèöÿ, âóë.
³ííèöüêå ë³ñíèöòâî,1
130 “Êëåí-37À” ì. ³ííèöÿ, âóë. Ì.
Âîâ÷êà, 37- À
131 “Ôóðìàíîâà-22” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ôóðìàíîâà,22
132 “Ñòàõàí³âñüêå” ì. ³ííèöÿ, 4-é ïðîâ.
Ñòàõàí³âñüêèé, 5
133 “Íàø ä³ì - 86” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïèðîãîâà,86
134 “Ãóðàëüíÿ 2” ì. ³ííèöÿ, âóë.
³ííèöüêå ë³ñíèöòâî,3
135 “Íåêðàñîâñüêèé” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Íåêðàñîâà,75
136 “Ìèõàéëè÷åíêî” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ìèõàéëè÷åíêà, 8
137 “Áåðåñò - 18”                    ì. ³ííèöÿ, âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå,18
138 “Ôîðòóíà - 40”                   ì. ³ííèöÿ, âóë.
Øåâ÷åíêà, 40
139 Áóëüâàð Ñâîáîäè - 9 ì. ³ííèöÿ, áóëüâàð
Ñâîáîäè,9
140 Êîçèöüêîãî-27 ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êîçèöüêîãî, 27
141 Êè¿âñüêà-38À ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êè¿âñüêà-38À
142 Îñòðîâñüêîãî-81 ì. ³ííèöÿ, âóë.
Îñòðîâñüêîãî, 81
143 “Çàïîðîæåö - 40” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ï.Çàïîðîæöÿ, 40
144 “Ïèðîãîâà - 39” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïèðîãîâà, 39
145 “Ïðèìàêîâà - 5Á” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïðèìàêîâà, 5Á
146 “ Ìåäèê 109 ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïèðîãîâà, 109À
147 “ Ôóðìàíîâà 9 ” ì. ³ííèöÿ,
âóë.Ôóðìàíîâà, 9
148 “ Åâåðåñò-16 ” ì. ³ííèöÿ, âóë. ².
Ôåäîðîâà,16
149 “ Ãîðîäîê 34 ” ì. ³ííèöÿ, ïðîâ. Ê.
Ìàðêñà, 34
150 “ Ñêëàäñüêà 18  ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ñêëàäñüêà,18
151 “ Øèðøîâà 3  ” ì. ³ííèöÿ, 3-é ïðîâ.
Øèðøîâà,3
152 “Ïèðîãîâà 133à   ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïèðîãîâà,133À
153 “×åðíÿõîâñüêîãî 82Á   ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðyÿõîâñüêîãî, 82Á
154 “Ñàáàð³â 82À   ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åíðÿõîâñüêîãî,82À
155 “Ôåäîðîâà 38  ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
².Ôåäîðîâà, 38
156 “ Ãë³áà Óñïåíñüêîãî-17 ” ì. ³ííèöÿ, âóë. Ãë³áà
Óñïåíñüêîãî, 17
157 “ Ëîòîñ 2á ” ì. ³ííèöÿ, 1-é ïðîâ.
Ïîëóáóòê³íà, 2á
158 “Êîðîëåíêà - 16 ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êîðîëåíêà,16
159 “ Ïðèìàêîâà - 11 ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïðèìàêîâà,11
160 “ ×åðâîíîàðì³éñüêà 2 ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà,1/2 
161 “Ìîñêàëåíêà 69  ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ìîñêàëåíêà,69/144
162 “Áóëüâàð Ñâîáîäè 2 ” ì. ³ííèöÿ,áóëüâàð
Ñâîáîäè,2
163 “Ïîðÿäîê-23  ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êîöþáèíñüêîãî, 23
164 “ Êàøòàí-20  ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå, 20
165 “Áóçîê-14  ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå, 14
166 “Íàä³ÿ-6  ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Õë³áíà,6
167 “Áàæåíîâà-23 " ì. ³ííèöÿ, âóë.
Áàæåíîâà, 23
168 “ijì-Ôåäîðîâà 12 ” ì. ³ííèöÿ, âóë 
Ôåäîðîâà 12
169 “Åíãåëüñà-37 ” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Åíãåëüñà, 37 / 8
170 “Çáèøêà 42À ” ì. ³ííèöÿ, âóë. Çáèøêà,
42À
171 “Áàã³ðà” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Åíãåëüñà, 37À /95
172 “Ïðîâóëîê Ê.Ìàðêñà-30” ì. ³ííèöÿ, ïðîâ.
Ê.Ìàðêñà, 30
173 “Îñòðîâñüêîãî-23À” ì. ³ííèöÿ,ïðîâ.
Îñòðîâñüêîãî, 23À
174 “Çîä÷èõ 3” ì. ³ííèöÿ,âóë. Çîä÷èõ,
3
175 “Ìð³ÿ - 29” ì. ³ííèöÿ,ïðîâ.
Ê.Ìàðêñà, 29
176 “Àðòåìà ¹ 35” ì. ³ííèöÿ,âóë. Àðòåìà,
35
177 ÅÎÑ ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êîçèöüêîãî, 28
178 “Ñ Ëàçî 31” ì. ³ííèöÿ, âóë. Ñ.
Ëàçî,31
"Îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé ì. ³ííèöÿ, âóë.Â.
179 êîìïëåêñ "Âèøåíüêà-Öåíòð" ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â,14À
íåæèòëîâ³ ïðèì³æåííÿ
180 “Ãðóøåâñüêîãî-28” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî,28
181 “Çîä÷èõ 5” ì. ³ííèöÿ,  Ñâîáîäè
4/âóë.Çîä÷èõ 5
182 “Àêàäåì³êà Þùåíêà 16” ì. ³ííèöÿ, âóë. À.
Þùåíêà,16/122
ì. ³ííèöÿ, âóë.
183 ×åðâîíèõ êóðñàíò³â,
4À/13
184 “Õ³ì³ê ïëþñ” âóë. ×åðâîíèõ
êóðñàíò³â,4Á
185 âóë. ×åðâîíèõ
êóðñàíò³â,4Â
186 âóë. Íåêðàñîâà,25À
187 “Ôîðòóíà - 128 À” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êåëåöüêà,128À /97
188 “Êåëåöüêà 69” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êåëåöüêà,69 /91
189 “Ëåí³íãðàäñüêà,97" ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ëåí³íãðàäñüêà,97/2
190 “Êîöþáèíñüêîãî 26” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êîöþáèíñüêîãî,26
191 “Òàðíîãðîäñüêîãî 37À” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Òàíðíîãðîäñüêîãî,37À/101
192 “Ôðóíçå - 39” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ôðóíçå,39/18
193 “Êåëåöüêà 51À” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êåëåöüêà,51À/72
194 “Íàø ä³ì Êîðîëåíêî 39” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êîðîëåíêî,39
195 “³ííèöÿ Àðòåìà 6” ì. ³ííèöÿ, âóë. Àðòåìà,
6
196 “Àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà 67” ì. ³ííèöÿ, âóë. À.
Àðòèíîâà, 67
197 “̳÷óð³íà 34” ì. ³ííèöÿ, âóë.
̳÷óð³íà, 34
198 “Ôåäîðîâà-3” ì. ³ííèöÿ, ïðîâ.
Ôåäîðîâà,3
199 “Ïðèìàêîâà,23Á” ì. ³ííèöÿ,âóë.
Ïðèìàêîâà,23Á/4
200 “Íåìèð³âñüêå øîñå 201” ì. ³ííèöÿ, âóë. Íåìèð.
øîñå, 201
201 “Êèÿíêî-1” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êèÿíêî,1
202 “Ïðèìàêîâà-68” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïðèìàêîâà,68
203 “Øèðøîâà-38” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Øèðøîâà,38
204 ì. ³ííèöÿ, 3-é ïðîâ.
“Òðåò³é ïðîâóëîê Ãë³íêè 15” Ãë³íêè, 15
205 ì. ³ííèöÿ, 3-é ïðîâ.
Ãë³íêè, 17
206 “Òèìîùóêà-1À” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Òèìîùóêà,1À/141
207 “Ïðèìàêîâà-3” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïðèìàêîâà,3/18
208 “Çîä÷èõ 20” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Çîä÷èõ,20
209 “Çîä÷èõ 7” ì. ³ííèöÿ,    âóë.
Çîä÷èõ, 7
210 “Çîä÷èõ 36” ì. ³ííèöÿ, âóë. Çîä÷èõ,
36
211 “Ïåðøîòðàâíåâà-57” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ïåðøîòðàâíåâà, 57
ì. ³ííèöÿ,  âóë.
212 ×åðâîíèõ ïàðòèçàí, 15
êâ. 1
213 “×åðâîíèõ ïàðòèçàí-19” ì. ³ííèöÿ,  âóë.
×åðâîíèõ ïàðòèçàí, 17
214 ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðâîíèõ ïàðòèçàí, 19
215 “Íàã³ðíà 21” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Íàã³ðíà,21/8
216 “Îñòðîâñüêîãî-16” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Îñòðîâñüêîãî,16/11
217 “Ñòóñà 12” ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ñòóñà,12
218 “Çîä÷èõ - 9” ì. ³ííèöÿ,âóë.Çîä÷èõ,9
219 "Ïåòðà Çàïîðîæöÿ - 48" ì. ³ííèöÿ,  âóë.
Ï.Çàïîðîæöÿ, 48
220 "Ë.Òîëñòîãî-9" ì. ³ííèöÿ,  âóë.
Ë.Òîëñòîãî,9/77
221 "Êåäåöüêà-132À" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êåëåöüêà, 132À
222 "Ïåðåìîãà-20À" ì. ³ííèö³, âóë.50-ð³÷÷ÿ
Ïåðåìîãè,20À/40
223 "Çáèøêà2À" ì. ³ííèöÿ,âóë. Çáèøêà,
2À/23
224 "Çàòèøíà ñàäèáà" ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðâîíèõ êóðñàíò³â 2
225 "Àðì³éñüêà-56" ì. ³ííèöÿ, âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà,56/19
226 "Òèìîùóêà-37" ì. ³ííèöÿ, âóë.
Òèìîùóêà,37/68
227 "Åíãåëüñà-85À" ì. ³ííèöÿ, âóë.
Åíãåëüñà,85À/98
228 "Âîëîäàðñüêîãî 10" ì. ³ííèöÿ, âóë.
Âîëîäàðñüêîãî, 10
229 "Êâÿòåêà-20À" ì. ³ííèöÿ, âóë.
Êâÿòåêà, 20 À
230
231 ì. ³ííèöÿ, âóë.
232 "Íàã³ðíå 19Æ" Íàã³ðíà, 19Æ
233
234
235 "Çëàãîäà-94" ì. ³ííèöÿ,  âóë.
Ïåðøîòðàâíåâà,94 êâ.3
236 "Õìåëüíèöüêå øîñå-38" ì. ³ííèöÿ, âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå, 38
237 "Êàðëà Ìàðêñà,24" ì. ³ííèöÿ,  ïðîâ.
Ê.Ìàðêñà,24 êâ.2
238 "Ìàë³íîâñüêîãî-12" ì. ³ííèöÿ,  âóë.
Ìàë³íîâñüêîãî,12 êâ.1
239 "Ñòàòóñ-32" ì. ³ííèöÿ,  âóë.
Ñîáîðíà, 32 êâ. 2
240 "Ñòàðîì³ñüêà-20 ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ñòàðîì³ñüêà,20
241 "Ôåäîðîâà" ì. ³ííèöÿ,  âóë.
².Ôåäîðîâà,12
242 "Ôðóíçå-85" ì. ³ííèöÿ,  âóë.
Ôðóíçå,85
243 "Öåãåëüíèé-14À" ì. ³ííèöÿ,  ïðîâ.
Öåãåëüíèé,14À
244 "Öåãëèíêà" ì. ³ííèöÿ,  ïðîâ.
Öåãåëüíèé,14Á
245 "Ñâîáîäè-1" ì. ³ííèöÿ, áóëüâàð
Ñâîáîäè,1
246 "Çàë³çíè÷íèé-11À" ì. ³ííèöÿ, ïðîâ.
Çàë³çíè÷íèé,11À
247 "Ïàðõîìåíêà-26" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Ïàðõîìåíêà,26
248 "³êòîð³ÿ-12À" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Í.Ëåâèöüêîãî,12À
249 "Çáèøêî-7" ì. ³ííèöÿ,âóë. Çáèøêî,
7 êâ. 24
250 "Ñêàëåöüêîãî 9" ì. ³ííèöÿ, âóë.
Ñêàëåöüêîãî, 9
251 "Ñìèðíîâà 23" âóë. Ñì³ðíîâà/1-èé Óêð.
ïðîâ, 23/6
252 "Ïëåõàíîâà-15" ì.³ííèöÿ,âóë.
Ïëåõàíîâà,15
253 "³ìåí³ ²âàíà Ôåäîðîâà 17" ì.³ííèöÿ,âóë.
².Ôåäîðîâà,17
254 "×êàëîâà 20" ì.³ííèöÿ,âóë.
×êàëîâà,20
255 "Áàæåíîâà 12" ì.³ííèöÿ,âóë.
Áàæåíîâà,12
256 "Áîðòíÿêà-4" ì.³ííèöÿ,âóë.
Áîðòíÿêà,4
257 "Ðèëüñüêîãî 70" ì.³ííèöÿ,âóë.
Ðèëüñüêîãî, 70
258 "Â. Ñòóñà ¹14" ì.³ííèöÿ,âóë. Â. Ñòóñà,
14
259 ì. ³ííèöÿ,âóë. Ãåðöåíà,
"Ãåðöåíà 18-20" 18
260 ì. ³ííèöÿ,âóë. Ãåðöåíà,
20
261 "Áîðòíÿêà-2" ì. ³ííèöÿ,âóë, Àíàòîë³ÿ
Áîðòíÿêà, 2
262 "Áîãóíà 88 Á" ì. ³ííèöÿ,âóë. Áîãóíà,
88 Á
263 "Àôàë³íà 2012" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êâÿòåêà,20Á
264 "Ïÿòíè÷àíñüêèé äâ³ð" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ãåðöåíà,
24
265 "ïðîâóëîê ×åðâîíèé, 28À" ì. ³ííèöÿ,ïðîâ.
×åðâîíèé, 28À
266 "Çáèøêî 4" ì. ³ííèöÿ,âóë. Çáèøêî,4
267 "Êè¿âñüêà - 178" ì.³ííèöÿ,âóë.
Êè¿âñüêà,178
268 "Óïðàâäîì Íàã³ðíà" ì.³ííèöÿ,âóë. Íàã³ðíà,
19 Ê
269 "Íàã³ðíà - 19Å" ì.³ííèöÿ,âóë. Íàã³ðíà,
19 Å
270 "Íàã³ðíà 19Ä" ì.³ííèöÿ,âóë. Íàã³ðíà,
19Ä
271 "×êàëîâà - 23" ì.³ííèöÿâóë. ×êàëîâà,
23
272 "Õìåëüíèöüêå øîñå 124" ì.³ííèöÿ,âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå, 124
273 "Ãåðöåíà 26" ì.³ííèöÿ,âóë. Ãåðöåíà,
26
274 "Áîòàí³÷íèé - 7" ì.³ííèöÿ,ïðî¿çä
Áîòàí³÷íèé, 7
275 "Ñëîâ'ÿíêà 57-À" ì.³ííèöÿ,âóë.
Õìåëüíèöüêå øîñå, 57À
276 "Áîðòíÿêà - 6" ì.³ííèöÿ,âóë. Áîðòíÿêà,
6
277 "Ã. Óñïåíñüêîãî, 69" ì.³ííèöÿ,âóë. Ãë³áà
Óñïåíñüêîãî, 69
278 "Óñïåíñüêîãî - 57" ì.³ííèöÿ,âóë. Ãë³áà
Óñïåíñüêîãî, 57
279 "Áëàãîäàòü - 16" ì.³ííèöÿ,âóë.
Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 16
280 "Íå÷àÿ - 5" ì.³ííèöÿ,âóë. Äàíèëà
Íå÷àÿ, 5
281 "Áîðòíÿêà - 8" ì. ³ííèöÿ,âóë. Àíàòîë³ÿ
Áîðòíÿêà, 8
282 "Êåëåöüêà - 138" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êåëåöüêà, 138
283 "Çàë³çíè÷íèê - 31" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ñòàíö³ÿ
³ííèöÿ, 38
284 "Íàä³ÿ - 14" ì. ³ííèöÿ,ïðîâ. Ãîíòè,
14
285 "À. ²âàíîâà 4-Á" ì. ³ííèöÿ,âóë. Àíäð³ÿ
²âàíîâà, 4 Á
286 "Íàã³ðíà, 19 Ë" ì. ³ííèöÿ,âóë. Íàã³ðíà,
19 Ë
287 "Ïåðøîãî Òðàâíÿ" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ïåðøîãî
Òðàâíÿ, 30
288 "Ïèðîãîâà 78" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Ïèðîãîâà, 78
289 "Íàã³ðíà, 19 Í" ì. ³ííèöÿ,âóë. Íàã³ðíà,
19 Í
290 "Íàä³ÿ, 19 Î" ì. ³ííèöÿ,âóë. Íàã³ðíà,
19 Î
291 "Íàã³ðíà, 19 Ï" ì. ³ííèöÿ,âóë. Íàã³ðíà,
19 Ï
292 "Çàòèøíèé êâàðòàë 1" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êè¿âñüêà, 29 /46
293 "50 ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 18-Â" ì. ³ííèöÿ,âóë. 50-ðîê³â
Ïåðåìîãè, 18 Â
294 "Âåñíà - 21" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ë.
Òîëñòîãî, 21
295 "Þì ³ Ð" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Â÷èòåëüñüêà, 10
296 "Íåìèð³âñüêå òðè" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Íåìèð³âñüêå øîñå, 3
297 "Áåâçà - 16" ì. ³ííèöÿ,âóë. ²âàíà
Áåâçà, 16/19
298 "Åíîç³ñ" ì. ³ííèöÿ,ïðîâ.
Ëèòîâñüêèé, 11
299 "Íåìèð³âñüêå 59À" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Íåìèð³âñüêå øîñå, 59À
300 "Íåìèð³âñüêå 59Á" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Íåìèð³âñüêå øîñå, 59Á
301 "Êâàðòàë 3" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êè¿âñüêà, 29
302 "Êâàðòàë 2" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êè¿âñüêà, 29
303 "Ùîðñà 18À" ì. ³ííèöÿ,ïðîâ. Ùîðñà,
18À
304 "Áîðòíÿêà - 10" ì. ³ííèöÿ,âóë. Àíàòîë³ÿ
Áîðòíÿêà, 10
305 "Òàðíîãðîäñüêîãî 48À" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Òàðíîãðîäñüêîãî, 48À
306 "Ëüâà Òîëñòîãî 19" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ë.
Òîëñòîãî, 19
307 "Ëüâà Òîëñòîãî 17" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ë.
Òîëñòîãî, 17
308 "Êè¿âñüêà, 29/ 4" ì. ³ííèö,ÿâóë.
Êè¿âñüêà, 29
309 "Íàã³ðíå 19 - Ñ" ì. ³ííèöÿ,âóë. Íàã³ðíà,
19 Ñ
310 "Ëüâà Òîëñòîãî-23" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ëüâà
Òîëñòîãî, 23
311 "Êâàðòàë 5" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êè¿âñüêà, 29 ñåêö³ÿ ¹5
312 "Êåëåöüêà-140" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êåëåöüêà, 140
313 "Íàäáóæàíñüêå 15" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ëüâà
Òîëñòîãî, 15
314 "×åðâîíîàðì³éñüêà-54" ì. ³ííèöÿ,âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà, 54
315 "Ñòåëüìàõà 9" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Ñòåëüìàõà, 9
316 "Êâàðòàë 6" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êè¿âñüêà, 29 ñåêö³ÿ ¹6
317 "Ìîñêàëåíêà-39" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Ìîñêàëåíêà, 39
318 "Êâàðòàë 7" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êè¿âñüêà, 29 ñåêö³ÿ ¹7
319 "Ôðóíçå-6À" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ôðóíçå,

320 "Çîä÷èõ-11" ì. ³ííèöÿ,âóë. Çîä÷èõ,
11
321 "Ïåðøîòðàâíåâà 116" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Ïåðøîòðàâíåâà, 116/2
322 "Ñêàëåöüêîãî-13" ì. ³ííèöÿ,âóë. Ð.
Ñêàëåöüêîãî, 13
323 "ÐÅÂÅÐÑ" ì. ³ííèöÿ,âóë.
Êåëåöüêà, 104
324 "ÊÂÀÐÒÀË-8" ì. ³ííèöÿ âóë.
Êè¿âñüêà, 29 ñåêö³ÿ ¹8
325 "ÊÂÀÐÒÀË 10" ì. ³ííèöÿ âóë.
Êè¿âñüêà, 29 ñåêö³ÿ ¹10
326 "ÃËÀÄÊÎÂÀ  22" ì. ³ííèöÿ âóë.
Ãëàäêîâà, 22
ì.³ííèöÿ, 
327 "ÊÂÀÐÒÀË 11" âóë.Êè¿âñüêà,29 ñåêö³ÿ ¹
11
328 "À Ì ² Í À" ì. ³ííèöÿ ïðîâ.
Ëèòîâñüêèé, 9
329 "ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÅ ØÎÑÅ 122À" ì. ³ííèöÿ âóë. Õì.
Øîñå, 122À
330 "ÏÐÎÂÓËÎÊ ÑÅÐÅÄÍ²É 2À" ì. ³ííèöÿ ïðîâ.
Ñåðåäí³é, 2À

 

Департамент ЖКГ Вінницька ОДА,

2 Attachments