СЕТАМ - "Безоплатна передача" - 2016р

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Sergiy, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- який з державних органів влади був відповідальний за торгівлю товарами через систему СЕТАМ?

- на яку суму відбулась - "Безоплатна передача" через систему ситам в 2016р? кому саме?

- прошу надати вичерпну відому вам статистику по "Безоплатна передача"

https://setam.net.ua/freetransfersЕ

ПС: у разі відсутності у вас інформації проханея перенаправити даний запит, відомому вам правовласнику інформації

З повагою,
Сергієнко Сергій Сергійович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

+------------------------------------------------------------+
|  |Ñ. Ñ. ÑÅÐòªÍÊÓ |
| |[FOI #17756 email] |
+------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

Øàíîâíèé Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 23.02.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ç âèìîãîþ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â
ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè
Óêðà¿íè.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà çã³äíî ³ç
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò
̳í³ñòð³â â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ âèäຠïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³
äî âèêîíàííÿ.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 02.07.2014 ¹ 228, ̳í’þñò â³äïîâ³äíî äî
ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü íàäຠðîç’ÿñíåííÿ ç ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ä³ÿëüí³ñòþ ̳í’þñòó, éîãî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà, à òàêîæ
ñòîñîâíî àêò³â, ÿê³ íèì âèäàþòüñÿ, àíàë³çóº ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
̳í³ñòåðñòâà.

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «ÑÅÒÀÌ» íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà
þñòèö³¿. 

Çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå  º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî ̳í’þñòó
äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Литвин Ирина Анатольевна,

1 Attachment

Грищенко Людмила Миколаївна,

1 Attachment

Блощенко Ірина,

1 Attachment

Блощенко Ірина - відправили білий лист!!!?!!!

Блощенко Ірина,

1 Attachment

24.03.2017 12:46, Sergiy пишет:

показати цитоване

Блощенко Ірина - ви наполегливо відправляєте відправили білий лист!!!?!!!

https://dostup.pravda.com.ua/request/177...

ПС: спробуйте інший формат, jpg, doc ...

Блощенко Ірина,

Повідомте, будь ласка, іншу електронну адресу або поштову адресу. Лист
буде надіслано на вказані адреси.

Блощенко Ірина,

1 Attachment

ДЯКУЮ

поповнення до інформаційного запиту.

якщо вам важко відправити табличку ексель і поки ви робите узагальнення яке обіцяєте відправити пізніше(надіюсь не довше 5днів)!!!

надайте інформацію за один місяць:
- на яку суму та найменування відбулась - "Безоплатна передача" через систему ситам в місяці січені 2016 або грудень2016р? (табличка відомість - товар, сума, якому контрагенту)

Сергієнко Сергій Сергійович

Блощенко Ірина,

2 Attachments

Доброго дня!

ДУЖЕ дякую за таке рішення!

Останній файл не відкривається(білий)utf 8...PDF.pdf

А за попередній термін СЕТАМ опублікує кому і що передавав у безкоштовне користування???

З повагою,

Sergiy