Щодо вжитих КМУ заходів за листом №21901/0/1-15 від 25.05.2015

Сергій Антоненко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Громадським інтернет-телебаченням SPILNO.TV листом №А-1-25/05/15 (вх. КМУ №21901/0/1-15) від 25.05.2015 Кабінету Міністрів України були надіслані матеріали журналістського розслідування щодо фальсифікації біографічних даних членом-кореспондентом Національної академії правових наук України Пилипчуком В.Г. та звязків його і його родини з ФСБ, з проханням здійснити їх перевірку та у разі підтвердження вжити заходів щодо звільнення Пилипчука В.Г. з посади директора Інституту інформатики і права НАПрН України. Просимо надати всі матеріали перевірки, що стосуються цього питання: доручення КМУ на адреси МВС, СБУ, Національної академії правових наук України, відповіді від цих органів КМУ, матеріали перевірки, прийняті рішення.

З повагою,

Сергій Антоненко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Ñ. ÀÍÒÎÍÅÍÊÓ

[1][FOI #5985 email]   

 

Øàíîâíèé ïàíå Ñåðã³þ!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 11.08.2015, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

Ñòàòòåþ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå
íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ
òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950 (äàë³ – Ðåãëàìåíò), Êàá³íåò
̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé ïðèéìàº
ð³øåííÿ ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàíü íà éîãî çàñ³äàííÿõ.

Ïóíêòîì 6 § 12 Ðåãëàìåíòó âèçíà÷åíî, ùî äîêóìåíòè ç ïèòàíü, âèð³øåííÿ ÿêèõ
íå íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, Ïåðøîãî
â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð³â, ̳í³ñòðà Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â, ì³í³ñòðà, ÿêèé íå î÷îëþº ì³í³ñòåðñòâî, Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íàäñèëຠó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíèì äåðæàâíèì îðãàíàì
çà íàëåæí³ñòþ.

Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ëèñò ÃÎ «Ñï³ëüíî» â³ä 25.05.2015 ¹ À-1-25/05/15
áóëî îïðàöüîâàíî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òà ðåçîëþö³ºþ Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 03.06.2015 ¹ 21901/1/1-15 (äîäàºòüñÿ) áóëî
íàä³ñëàíî äî ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè äëÿ
ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿. ̳í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ ëèñòîì
â³ä 26.06.2015 ¹ 25908/Ïê ïî³íôîðìóâàëî Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ïðî
ðîçãëÿä âêàçàíîãî ëèñòà (êîï³ÿ äîäàºòüñÿ).

Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» ëèñòîì â³ä 17.08.2015
çà
¹ 14018/0/2-15 íàä³ñëàíî äî ÌÂÑ ³ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äîäàòîê: íà 2 àðê.

 

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5985 email]

Сергій Антоненко

Доброго дня!

Отримали Ваш лист: додаток МВС у форматі PDF читається, текст відповіді - нажаль ні. Просимо повторити її у вигляді файлу у форматі DOC чи PDF.

З повагою,

Сергій Антоненко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

С. АНТОНЕНКУ

[FOI #5985 email]   

 

Шановний пане Сергію!

 

За результатами опрацювання Вашого запиту від 11.08.2015, що надійшов до
Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції
повідомляємо.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України.

Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до
§ 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950 (далі – Регламент), Кабінет
Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу
безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади. Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який приймає
рішення після обговорення питань на його засіданнях.

Пунктом 6 § 12 Регламенту визначено, що документи з питань, вирішення яких
не належить до компетенції Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністра, Першого
віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Міністра Кабінету
Міністрів, міністра, який не очолює міністерство, Секретаріат Кабінету
Міністрів надсилає у встановленому порядку відповідним державним органам
за належністю.

З огляду на зазначене, лист ГО «Спільно» від 25.05.2015 № А-1-25/05/15
було опрацьовано в установленому порядку та резолюцією Секретаріату
Кабінету Міністрів від 03.06.2015 № 21901/1/1-15 (додається) було
надіслано до Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України для
розгляду відповідно до компетенції. Міністерство внутрішніх справ листом
від 26.06.2015 № 25908/Пк поінформувало Секретаріат Кабінету Міністрів про
розгляд вказаного листа (копія додається).

Разом з тим, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від
25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету
Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації
інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути
отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує
створення в інший спосіб.

Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22
Закону України «Про доступ до публічної інформації» листом від 17.08.2015
за

№ 14018/0/2-15 надіслано до МВС і Служби безпеки України для розгляду та
інформування Вас в установленому порядку.

 

Додаток: на 2 арк.

 

 

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

 

показати цитоване

3 Attachments