Щодо висування політичною партією «Велика Україна» кандидатів на участь у виборах народних депутатів України та на виборах Президента України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.

Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Відповідно до статті 2 та пункту дев'ятого статті 17 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» Центральна виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад, зокрема, виборчого процесу, однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України; Комісія здійснює контроль за дотриманням політичними партіями, іншими суб'єктами виборчого процесу, зокрема, вимог законодавства про вибори.

* * *

Інформація щодо дотримання політичними партіями вимог чинного законодавства при їх реєстрації та діяльності має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації в зв’язку з проведенням чергових виборів Президента України у 2019 році, достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Політичні партії посідають особливе місце у суспільно-політичному житті, суттєво впливають на формування та діяльність органів державної влади, питання про наявність або відсутність у політичних партій розгалуженої структури зареєстрованих обласних, районних, міських організацій у більшості регіонів України має значний суспільний інтерес й тому, що саме за допомогою таких осередків можливо забезпечити виконання політичними партіями своїх цілей та завдань, зокрема, забезпечити участь у виборах. Виборчим законодавством України передбачена активна участь місцевих осередків політичних партій у висуванні кандидатів у депутати усіх рівнів та у формуванні виборчих комісій.

* * *

За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, [https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch], — з 8 зареєстрованих осередків політичної партії «Велика Україна» 7 припинили свою діяльність або знаходяться в стані припинення.

Відповідно частини шостої статті 11 Закону, згідно з яким політична партія забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим, слід розуміти як обов’язок політичної партії утворити та зареєструвати обласні і прирівняні до них партійні організації не менш як у чотирнадцяти з двадцяти семи адміністративно-територіальних одиниць України, перелічених у частині другій статті 133 Конституції України.

Наявність обласних і прирівняних до них організацій менш як у чотирнадцяти з перелічених адміністративно-територіальних одиниць України відповідно до статті 24 Закону є підставою для вирішення питання про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії.

За даними розміщеними Департаментом з питань запобігання політичній корупції на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, у розділі «АНАЛІЗ ЗВІТІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ» йдеться про зафіксовані чисельні порушення допущені політичною партією «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168), зокрема:

• за III квартал 2018 року встановлено несвоєчасність подання Звіту, з порушенням сроку встановленого частиною сьомою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» та пункту 2 розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. [https://old.nazk.gov.ua/sites/default/fi...

• за III квартал 2016 року встановлено невідповідність оформлення звіту та включених до нього звітних даних вимогам частини дев’ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» та підпункту 1 пункту 10 розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що є грубим порушенням встановлених вимог [https://old.nazk.gov.ua/sites/default/fi...

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те, чи висувала політична партія «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168) кандидатів на участь у виборах народних депутатів України та на виборах Президента України протягом останніх десяти років, якщо так, то в яких саме.

(2) Надати інформацію про те, чи висувала політична партія «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168) кандидатів на участь у виборах народних депутатів України та на виборах Президента України з моменту реєстрації 15 вересня 2006 року і по теперішній час, якщо так, то в яких саме.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Савчук М.Ю., Центральна виборча комісія

1 Attachment