Щодо статистичних результатів роботи Голови Держгеокадастру у 2019-2020 роках

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Діяльність Держгеокадастру — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

Голова Держгеокадастру очолює Держгеокадастр, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами та забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держгеокадастру.

Відповідно до підпункту 22, пункту 11 (Голова Держгеокадастру) Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року за № 15 Голова Держгеокадастру скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держгеокадастру.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.09.2016 року за № 333 було затверджено низку положень про територіальні органи Держгеокадастру. Зазначеними положеннями встаовлено, що головні управління є територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та їй підпорядковані їй. Відповідно до підпункту 13, пункту 4 зазначених Положень Головні управління розпоряджаються землями державної власності сільськогосподарського призначення в порядку, визначеному чинним законодавством.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи має право Голова Держгеокадастру скасовувати акти Головних управлінь Держгеокадастру щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, які прийняті в порядку, визначеному чинним законодавством.

(2) Надати перелік актів територіальних органів Держгеокадастру, які були скасовані повністю чи в окремій частині Головою Держгеокадастру в період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, окремо надати перелік актів щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

(3) Надати скан-копії актів територіальних органів Держгеокадастру щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення, які були скасовані повністю чи в окремій частині Головою Держгеокадастру в період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

(4) Надати перелік розпорядчих документів Голови Держгеокадастру щодо скасування повністю чи в окремій частині актів територіальних органів Держгеокадастру та окремо надати перелік актів щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення в період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

(5) Надати скан-копії розпорядчих документів Голови Держгеокадастру щодо скасування повністю чи в окремій частині актів територіальних органів Держгеокадастру щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення в період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment