Щодо результатів кваліфікаційного оцінювання судді Голованівського районного суду Кіровоградської області Ярової Л.С.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Вища кваліфікаційна комісія суддів України - постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Відповідно до статей 85 та 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вміст суддівського досьє і його ведення забезпечує Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Суддівське досьє має містити зокрема копії всіх рішень прийнятих щодо судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, Вищою радою юстиції, органами суддівського самоврядування, Президентом України або іншими органами, які приймали відповідні рішення.

Відповідно до ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищої кваліфікаційною комісією Суддів України з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеним законом критеріями.

* * *

Критеріями кваліфікаційного оцінювання є 1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо); 2) професійна етика; 3) доброчесність.

Відповідно до абзацу 2 пункту 20 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням № 106/зп-17 20 жовтня 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила проведення кваліфікаційного оцінювання 999 діючих суддів, в тому числі судді Голованівського районного суду Кіровоградської області Ярової Лесі Сергіївни.

27 квітня 2018 року із суддею Яровою Л.С. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Устимено В.Є (головуюча), Луцюк П.С. (доповідач по суддівському досьє), Козлов А.Г., Мішин М.І. проводила співбесіду як заключний етап оцінювання.

Згідно із частиною дев'ятою статті 85 Закону України «Про судоустрій і статусу суддів» співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження досьє.

Порядок формування і ведення суддівського досьє затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15 листопада 2016 року № 150/зп-16. Відповідно до п. 4.21 згаданого Порядку інші відомості та дані, на підставі яких може встановлюватися відповідність судді критеріям кваліфікаційного оцінювання, а також будь-яка інша інформація стосовно судді, визнана рішенням Комісії такою, що підлягає включенню до суддівського досьє.

Під час співбесіди доповідач по суддівському досьє Луцюк П.С. ставив судді Яровій Л.С. запитання щодо наявності довіреності на управління транспортним засобом Фольксваген Туарег, яка була видана судді на наступний день після придбання рідною сестрою вказаного автомобіля.

Щодо довіреності на управління транспортним засобом, то ця обставина спростовується повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 36707712 від 12.06.2018 року, відповідно до якого мені не видавалась довіреність на управління транспортним засобом Фольксваген Туарег, що є у власності рідної сестри судді.

В листі Голованівської районної ради Кіровоградської області від 22.05.2018 року вих. № 01-39/84/2 заступник голови районної ради повідомив, що на пленарних засіданнях питання з приводу судді Ярової Л.С. не виносилось та відповідно жодних рішень не приймалось. Також зазначено, що Голованівською районною радою не приймались та не підтримувались депутатські запити та звернення до ВРП, ВККС.

Листом за вих. № 257 від 23.08.2018 року Голованівська селищна рада Кіровоградської області повідомила, що питання з приводу судді Ярової Л.С. не надходили і рішення не приймались.

Окрім того існують 9 нотаріально завірених заяв від нібито підписантів звернення депутатів, в яких вони стверджують що ні до ВККС ні до ВРП з приводу судді Ярової Л.С. не звертались.

Також на початку співбесіди під час короткої доповіді доповідач Луцюк П.С. повідомив, що від депутатів Голованівської селищної та районних рад Кіровоградської області та благодійних організацій надійшло звернення щодо перевірки майнового стану судді Ярової Л.С..

Окрім того, в процесі співбесіди доповідач Луцюк П.С. повідомив, що суддя Ярова Л.С. розглянула 25 справ, де стороною по справі були прямо чи опосередковано люди із товариства з обмеженою відповідальністю «Відродження» (Код ЄДРПОУ 31501553).

Дане твердження члена ВККС не є достовірним, оскільки в період з 28.11.2012 року по 31.12.2016 року вказана суддя розглянула 17 таких справ, згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень.

За результатами співбесіди рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № 603/ко-18 від 27 квітня 2018 року суддю Голованівського районного суду Кіровоградської області Ярову Л.С. визнано невідповідною займаній посаді та рекомендовано звільнити з посади судді.

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.
Відповідно до пунктів 1, 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями №№ 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН, незалежність судових органів гарантується державою та закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових органів та дотримуватися її. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів та відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонукань, тиску, погроз або прямого чи непрямого втручання з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин.

Статтею 1.1. Бангалорських принципів поведінки суддів, які схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року №2006/23, передбачено, що суддя повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, загроз чи втручання, прямого чи опосередкованого, що здійснюється з будь-якої сторони та з будь-якою метою.

На Восьмому Конгресі Організації Об'єднаних Націй по попередженню злочинності та поводженню з правопорушниками, який проходив у Гавані, Куба, 07.09.1990 прийняті Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, які були розроблені для надання допомоги державам-членам у вирішенні задач забезпечення і підвищення ефективності, незалежності та справедливості осіб, які здійснюють судове переслідування, при проведенні кримінального провадження повинні дотримуватися і братися до уваги урядами в рамках їх національного законодавства і практики і повинні бути доведені до відома прокурорів, а також інших осіб, таких, як судді, адвокати, посадові особи виконавчих і законодавчих органів, і населення в цілому. Пунктом 4 Керівних принципів визначено, що держави забезпечують, щоб особи, які здійснюють судове переслідування, могли виконувати свої професійні обов'язки в обстановці, вільної від загроз, перешкод, залякування, непотрібного втручання або невиправданого залучення до цивільної, кримінальної або іншої відповідальності.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126 та 129 Конституції України, якими встановлено, що вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Згідно зі статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом.

* * *Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію якому критерію з трьох (компетентність, професійна етика, доброчесність) за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Голованівського районного суду Кіровоградської області Ярова Л.С. визнана невідповідною займаній посаді.

(2) Надати інформацію про те, чи можливе в рамках проведення кваліфікаційного оцінювання суддів використання та обговорення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України тих, матеріалів, документів та інформації, яка відсутня у суддівському досьє та чим це передбачено.

(3) Надати інформацію про те, чи наявні у суддівському досьє судді Голованівського районного суду Кіровоградської області Ярової Л.С. будь які матеріали, які свідчать про наявність довіреності на управління транспортним засобом Фольксваген Туарег, що перебуває у власності сестри судді Ярової Л.С.; оригінал скарги від імені депутатів Голованівської селищної та районної рад Кіровоградської області та благодійних організацій з вимогою щодо перевірки майнового стану та інформація щодо розглянутих в кількості 25 справ, де стороною були працівники товариства “Відродження” та надати скан копії зазначених матеріалів.

(4) Надати скан-копію рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про включення до суддівського досьє відомостей та даних про наявність довіреності на управління транспортним засобом Фольксваген Туарег, що перебуває у власності сестри судді Ярової Л.С.; скарги від імені депутатів Голованівської селищної та районної рад Кіровоградської області та благодійних організацій з вимогою щодо перевірки майнового стану.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

Посилання на відеозапис співбесіди, що мала місце 27 квітня 2018 року: https://www.youtube.com/watchv=TOvtkgNjs...

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Паблік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1 Attachment

24.05.2019 9:42, Володимир БОГАТИР пишет:

показати цитоване

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за відповідь надану Вами Листом № Б-3042/19 від 31 травня 2019 року, на мій інформаційний запит від 24 травня 2019 року.

З метою уточнення звертаюсь до Вас повторно в межах раніше направленого інформаційного запиту від 24 травня 2019 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України – постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищої кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеним законом критеріями.

Другим етапом кваліфікаційного оцінювання є дослідження суддівського досьє та проведення співбесіди.

Частиною дев'ятою статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження досьє.

Відповідно до статей 85 та 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вміст суддівського досьє і його ведення забезпечує Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Суддівське досьє має містити зокрема копії всіх рішень прийнятих щодо судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, Вищою радою юстиції, органами суддівського самоврядування, Президентом України або іншими органами, які приймали відповідні рішення.

Порядок формування та ведення суддівського досьє затверджено рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15 листопада 2016 року № 150/зп-16.

Окрім загальних відомостей про суддю, що має містити суддівське досьє відповідно до розділу ІІ Порядку формування та ведення суддівського досьє, до нього також можуть бути включені інші відомості та дані на підставі яких може встановлюватися відповідність судді критеріям кваліфікаційного оцінювання, а також будь-яка інша інформація стосовно судді, визнана рішенням Комісії такою, що підлягає включенню до суддівського досьє.

Виходячи з вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Порядку формування та ведення суддівського досьє – співбесіда має відбуватись виключно на матеріалах, що містяться у суддівському досьє.

У відповіді № Б-3042/19 від 31 травня 2019 року, на мій інформаційний запит, Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що «у суддівському досьє Ярової Л.С. відсутні матеріали, які підтверджують: наявність довіреності на право керування автомобілем Volkswagen Touareg; оригінал чи копія звернення (скарги) депутатів Голованівської районної ради, Голованівської селищної ради, громадських активістів Голованівського району; інформація щодо 25 розглянутих суддею справ, у яких стороною були працівника ТОВ «Відродження».

Разом з тим Вища кваліфікаційна комісія суддів України із відповіддю на запит надіслала копію звернення депутатів Голованівської районної ради, Голованівської селищної ради, громадських активістів Голованівського району за вхідним номером № Ко-348/16 від 29.03.2016 року.

Під час співбесіди, відеозапис якої міститься на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за 27 квітня 2018 року, інформація щодо наявності довіреності на право керування автомобілем Volkswagen Touareg прозвучала зі слів доповідача по суддівському досьє Луцюка П.С. як встановлений факт. Також ним озвучена точна кількість справ, що розглянула суддя Ярова Л.С. за участю працівників ТОВ «Відродження». Під час співбесіди суддя Ярова Л.С. повідомила членів колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що звернення депутатів Голованівської районної ради, Голованівської селищної ради, громадських активістів Голованівського району не підписувалось тими особами, що вказані в ньому як підписанти.

Щодо довіреності на управління транспортним засобом, то згідно з витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 36707712 від 12.06.2018 року, судді не видавалась довіреність на управління транспортним засобом Фольксваген Туарег, що є у власності рідної сестри судді.

Заступник голови Голованівської районної ради своїм листом від 22.05.2018 року вих. № 01-39/84/2 повідомив, що на пленарних засіданнях питання з приводу судді Ярової Л.С. не виносилось та відповідно жодних рішень не приймалось. Також зазначено, що Голованівською районною радою не приймались та не підтримувались депутатські запити та звернення до ВРП, ВККС.

Листом за вих. № 257 від 23.08.2018 року Голованівська селищна рада Кіровоградської області повідомила, що питання з приводу судді Ярової Л.С. не надходили і рішення не приймались.

Згідно 9-ти нотаріально завірених заяв від нібито підписантів звернення депутатів, в яких вони стверджують що ні до ВККС ні до ВРП з приводу судді Ярової Л.С. не звертались.

***

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126 та 129 Конституції України, якими встановлено, що вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Згідно зі статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом.

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.
Відповідно до пунктів 1, 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями №№ 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН, незалежність судових органів гарантується державою та закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових органів та дотримуватися її. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів та відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонукань, тиску, погроз або прямого чи непрямого втручання з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин.

Статтею 1.1. Бангалорських принципів поведінки суддів, які схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року №2006/23, передбачено, що суддя повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, загроз чи втручання, прямого чи опосередкованого, що здійснюється з будь-якої сторони та з будь-якою метою.

На Восьмому Конгресі Організації Об'єднаних Націй по попередженню злочинності та поводженню з правопорушниками, який проходив у Гавані, Куба, 07.09.1990 прийняті Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, які були розроблені для надання допомоги державам-членам у вирішенні задач забезпечення і підвищення ефективності, незалежності та справедливості осіб, які здійснюють судове переслідування, при проведенні кримінального провадження повинні дотримуватися і братися до уваги урядами в рамках їх національного законодавства і практики і повинні бути доведені до відома прокурорів, а також інших осіб, таких, як судді, адвокати, посадові особи виконавчих і законодавчих органів, і населення в цілому. Пунктом 4 Керівних принципів визначено, що держави забезпечують, щоб особи, які здійснюють судове переслідування, могли виконувати свої професійні обов'язки в обстановці, вільної від загроз, перешкод, залякування, непотрібного втручання або невиправданого залучення до цивільної, кримінальної або іншої відповідальності.

***

На підставі викладеного, з метою уточнення та керуючись статтями 19, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те, чи можуть бути предметом обговорення під час співбесіди із суддями, що проводиться членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів, документи, скарги, заяви або будь яка інформація, що не містяться у суддівському досьє та не включені до нього відповідним рішенням Комісії та якими нормативно-правовими актами керуються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час обговорення документів, матеріалів та інформації, які відсутні у суддівському досьє і яким чином це узгоджується із частиною дев'ятою статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

(2) Надати інформацію про те, що стало підставою для оприлюднення доповідачем по суддівському досьє Луцюком П.С. інформації щодо наявності довіреності на право керування автомобілем Volkswagen Touareg, який належить рідній сестрі судді Ярової Л.С. та інформації щодо 25 розглянутих суддею справ, у яких стороною були працівники ТОВ «Відродження», в зв’язку з тим що ця інформація відсутня у суддівському досьє судді Ярової Л.С.

(3) Надати інформацію про те, які заходи вживались членами колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при отриманні під час співбесіди інформації від судді про підроблене звернення і інформація про яке була озвучена доповідачем по суддівському досьє Луцюком П.С. в короткій доповіді про суддю, що стало предметом обговорення під час співбесіди.

(4) Надати інформацію про те, які дії повинні були вжити члени колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі отримання інформації про те, що текст документу, який є предметом обговорення під час співбесіди в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів, безпосередньо судді невідомий оскільки відсутній і не міститься в матеріалах суддівського досьє.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Паблік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1 Attachment