Щодо представництва іноземної компанії Піеліта Холдінгс Лімітед

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство економіки України є центральним органом виконавчої влади та проводить в установленому порядку реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності і ведення Реєстру представництв. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації.

Київським апеляційним судом розглядаються питання щодо прав іноземної компанії Піеліта Холдінгс Лімітед (PIELITA HOLDINGS LIMITED, номер компанії HE 274288), у справі № 1016/2456/12, які є нерезидентами України з місцезнаходженням у Республіці Кіпр, а відтак на неї поширюються положення статті 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Статтею 496 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів.

Згідно статті 80 Закону України «Про міжнародне приватне право» в разі виникнення необхідності у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне доручення компетентному органу іноземної держави (суд, консульська посадова особа України відповідно до міжнародних договорів України або в іншому порядку, що не суперечить законодавству держави перебування, чи інший орган, до компетенції якого належить складання чи виконання доручення про надання міжнародної правової допомоги в цивільних справах) в порядку, встановленому процесуальним законом України або міжнародним договором України.

До таких міжнародних договорів відноситься Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, підписана в Гаазі 15.11.1965 року та ратифікована Верховною Радою України 01.12.2001 р.

Особливості звернення суду України з дорученням за кордон визначені розділом ІI Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України і Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 року № 1092/5/54 зі змінами та доповненнями.

Враховуючи викладене та те, що іноземна компанія Піеліта Холдінгс Лімітед – є іноземним суб’єктом господарювання, виникла нагальна необхідність звернутись з цим запитом з метою з’ясування чи зареєстроване на території України офіційне іноземне представництва вказаної компанії на території України.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи було зареєстровано на території України іноземне представництво кіпрської компанії Піеліта Холдінгс Лімітед (PIELITA HOLDINGS LIMITED, номер компанії HE 274288) в період з 2011 року по теперішній час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Хомяк Людмила Петрівна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

2 Attachments

4434-07/46907-09 Дата реєстрації: 23.09.2021 18:46:50

Щодо представництва Піеліта Холдінгс Лімітед

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД

Тетяна Медзяновська, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

1 Attachment