Щодо представника Президента України у Конституційному Суді України у справі № 20 рп/2010

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом та здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення повноважень Президентом України.

Діяльність Президента України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

30.09.2010 року за конституційним поданням 252 народних депутатів України Конституційним судом України було прийнято та проголошено Рішення № 20 рп/2010 щодо відповідності Конституції України (конституційність) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 року № 2222-IV.

Відповідно до Положення про Представника Президента України у Конституційному Суді України затвердженого Указом Президента України від 27.07.2007 року № 667/2007 – Президента України у Конституційному Суді України представляє особа із спеціальним статусом – Представник Президента України у Конституційному Суді України.

Представник Президента України уповноважений брати участь у підготовці та провадженні у справах у Конституційному Суді України.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо відомостей про осіб (ПІП), яка здійснювали функції Представника Президента України у Конституційному Суді України під час розгляду Конституційним Судом України конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційність) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 року № 2222-IV України та прийняття Рішення № 20 рп/2010 від 30.09.2010 року та погоджували відповідні правові висновки та візування з числа посадових осіб Адміністрації Президента Головного державно-правового управління, відділу з питань правових реформ та демократичного розвитку Головного управління з питань конституційної реформи, сектору представництва Президента України у Конституційному Суді України відділу представництва інтересів Президента України в судах, тощо.

(2) Надати скан-копії документів, якими було призначено та уповноважено осіб, відомості про яких зазначено у п. 1 цього запиту та наділено відповідними обов’язками.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

2 Attachments